Kategoriarkiv: Ekonomi

Mer fokus på ebolaforskning?

Just nu pågår det största ebolautbrottet någonsin i Västafrika och Världshälsoorganisationen (WHO) kallar nu utbrottet ett internationellt nödläge. Detta är såklart en oerhört allvarlig situation. Men som det brukar sägas, inget ont som inte för något gott med sig och det är möjligt att detta internationella nödläge är precis vad som behövs för att man ska börja prioritera forskning om hur man ska kunna förebygga och behandla denna virussjukdom.

Ebola är nämligen en sjukdom som visserligen är dödlig men som än så länge endast drabbat världens fattiga. På samma sätt var HIV/AIDS länge en sjukdom som främst drabbade personer i fattiga länder och även när sjukdomen spred sig till västvärlden var det framför allt personer som tillhörde mindre priviligierade grupper t ex sprutmissbrukare och prostituerade som drabbades. Även om sjukdomen också drabbade homosexuella män ur priviligierade samhällsskikt ansåg man ofta att dessa män på grund av sin livsstil själva bar skulden för att de drabbats av sjukdomen. Det var först när sjukdomen också började drabba barn, kvinnor och heterosexuella män som man verkligen började prioritera forskning på HIV/AIDS. Tack vare denna forskning finns det idag effektiva bromsmediciner och HIV anses inte längre vara en dödlig sjukdom.

Forskning om sjukdomar som drabbar personer som saknar inflytande i samhället prioriteras inte av politiker och myndigheter, och sjukdomar som drabbar fattiga människor prioriteras inte av läkemedelsbranschen eftersom denna bransch styrs av ett vinstintresse. Men idag lever vi i en global värld och spelreglerna är förändrade. Ebola är en sjukdom som kan drabba människor ur alla samhällsskikt och i alla delar av världen. Att ebolautbrottet nu kallas ett internationellt nödläge och skapar stora rubriker i internationell media kommer med stor sannolikhet tvinga politiker och myndigheter att prioritetra forskning inom detta område, vilket är en förutsättning för att man ska kunna ta fram effektiva vaccin eller behandlingar för denna sjukdom som idag har väldigt hög dödlighet och ingen effektiv behandling.

 

This 1976 photograph shows two nurses standing in front of Ebola case #3, who was treated, and later died at Ngaliema Hospital, in Kinshasa, Zaire. - CDC/Dr. Lyle Conrad

This 1976 photograph shows two nurses standing in front of Ebola case #3, who was treated, and later died at Ngaliema Hospital, in Kinshasa, Zaire. – CDC/Dr. Lyle Conrad

More focus on Ebola research?

At present, the biggest Ebola outbreak ever is occurring in West Africa and the World Health Organization (WHO) is now calling the outbreak an international emergency. This is of course an extremely serious situation. But, as the saying goes, every cloud has a silver lining and it is possible that this international emergency is just what is needed in order to prioritize research on how to prevent and treat this viral disease.

Ebola is namely a disease which is indeed deadly, but has so far only affected the world’s poor. Similarly, HIV/AIDS was long a disease that primarily affected people in poor countries, and even when it spread to the Western world, it mainly affected people from less privileged groups such as drug users and prostitutes. Although the disease also affected gay men from privileged groups it was generally considered that these men themselves were to blame for being affected by the disease because of their lifestyle. It was only when the disease also began to affect children, women and heterosexual men when research on HIV/AIDS really began to be prioritized. Because of this research, there are currently effective antiretroviral drugs and HIV is no longer considered a deadly disease.

Research on diseases that mainly affect people who have no influence in society is not prioritized by politicians and government agencies, and diseases that affect poor people are not prioritized by the pharmaceutical industry because this industry are interested in maximizing their profit. But today we live in a global world and the rules of the game are changing. Ebola is a disease that could affect people from all social groups in all parts of the world. Because the Ebola outbreak is now known as an international emergency and creates big headlines in the international media this will most probably force politicians and authorities to prioritize research in this area, which is a prerequisite for being able to develop effective vaccines or treatments for this disease that currently has very high mortality and no effective treatment.

GMO – en komplex fråga

I förra veckan rapporterades det om den nya superbroccolin som tydligen är ”lika nyttig som en löparrunda”. Men denna nya superbroccoli har upprört många – den är nämligen framtagen en ny typ av GMO-teknik. Idag kan man bland annat läsa i SvD ” Genmanipulerat grönt undgår lagen”.

Ända sedan vi människor började bruka jorden har vi genom selekivt avel påverkat vilka gener som förs vidare, både när det gäller våra grödor men även vår hus- och bruksdjur. Utan människans inblandning är det istället det naturliga urvalet som styr vilka gener som förs vidare till nästkommande generationer. Vi har således i tusentals år påverkat egenskaperna av en mängd arter på ett ”onaturligt” sätt.

Genmodifierade organismer (GMO) innebär att nya organismer tas fram genom att man flyttar en gen från arvsmassan i en organism och placerar in den i arvsmassan hos ett annat organism. På detta vis kan egenskaper överföras oberoende av den naturliga fortplantningsmekanismen. Den nuvarande GMO-lagstiftningen gäller denna typ av genteknik. Superbroccolin är dock framställd genom en teknik där man först kartlägger genetiska egenskaper och sedan använder selektivt avel för att få fram de önskade egenskaperna hos en organism. Detta är således en metod som liknar den traditionella växtförädlingen och regleras därför inte av GMO-lagstiftningen.

Men GMO är ett laddat ämne och det finns en rad människor som organiserar sig och kämpar för att all GMO ska förbjudas. Ibland verkar det handla om en rädsla för det som är ”onaturligt” vilket är ett dåligt argument med tanke på att de livsmedel vi har idag är framtagna genom selektivt avel och inte genom naturligt urval. Men som med det mesta är detta en komplex fråga och det finns både för- och nackdelar med GMO. De främsta fördelarna med GMO är att man med hjälp av denna teknik kan motverka svält och även förekomsten av vissa sjukdomar. GMO kan också innebära fördelar för miljön. Å andra sidan finns det potentiella risker med GMO, till exempel kan vissa typer av genförändringar innebära att människor utsätts för hälsorisker (nya allergener och antibiotikaresistenta gener) eller medföra en negativ påverkan på ekologin. Det vetenskapliga underlaget visar dock att GMO är lika säkert för människans hälsa som andra livsmedel samt att den inte heller verkar utgöra något större hot mot ekologin. Ett annat uppmärksammat problem uppstår då storföretag kan ta patent på GMO som utkonkurrerar de små, lokala böndernas produktion.

GMO-frågan är komplex, men med hjälp av forskning och en adekvat lagstiftning kan GMO vara oerhört fördelaktigt, inte minst för världens fattiga. Det verkar dock som om anti-GMO-rörelsen vinner mark på sociala medier där folk verkar bilda sig en åsikt om GMO efter att ha sett en bild där en maskerad ”forskare” sprutar ”kemikalier” i tomater. Jag har även lagt märke till att det sprids bilder från den studie där man sett en ökad förekomst av tumörutveckling i råttor som fått äta genmodifierad majs. Återigen vill jag poängtera att denna studie dragits tillbaka på grund av dålig kvalitet, vilket alltså innebär att resultaten inte är giltiga. Mer om detta kan ni läsa här.

Homeopaterna och anti-vaxxarna har lyst med sin frånvaro i kommentarsfälten ett tag så jag har funderat på att automatiskt godkänna alla kommentarer. Men jag avvaktar i väntan på GMO-mobben. Mormor blir så ledsen när folk kallar mig för fula saker ;-).

Hur dagens majs uppkommit genom selektivt avel. Källa: Wikipedia

Hur dagens majs uppkommit genom selektivt avel. Källa: Wikipedia

 

Självmordsincidensen ökade under finanskrisen

Igår publicerade BMJ en studie som visade att självmordsincidensen ökade under den globala finanskrisen som tog fart för ungefär fem år sedan. I studien använde man självmordsdata från 54 olika länder och studerade förändringen i självmordsincidensen år 2009 jämfört med den årliga incidensen 2000-2007. Ökningen i självmord skedde framför allt bland män i de 18 länder på den amerikanska kontinenten som inkluderades i studien. I dessa länder ökade självmorden bland män med 6,4 % och man kunde även se en liten ökning bland kvinnor. I de 27 europeiska länderna som var inkluderade i studien såg man också en stor ökning av självmord bland män (4,2 %) men inte bland kvinnor. Studien visade också att självmorden ökade i samma utsträckning som arbetslösheten ökade och BNP (eng GDP) sjönk.

suicid-by-gdp

Bild: BMJ

Forskarna bakom studien anser att mycket pekar på att det är finanskrisen som har orsakat den ökade självmordsincidensen och jag håller med dem. Det är dock viktigt att påpeka att detta är en ekologisk studie som varken kan bevisa orsakssamband eller kontrollera för andra underliggande faktorer.

Denna artikel är så kallad open-access, vilket gör att vem som helst har möjlighet att läsa den gratis, så gå gärna in och kolla själva. Sverige är inkluderad i analysen men som ni ser i denna graf skedde inga större förändringar i självmordsincidensen i Sverige under dessa år.

Även Sveriges radio rapporterar om detta idag, ni kan lyssna på inslaget här.

Bild: David Shankbone / Wikimedia Commons

Bild: David Shankbone / Wikimedia Commons

Yesterday, BMJ published a study showing that suicide incidence increased during the global financial crisis that started approximately five years ago. The study was conducted on suicide data from 54 different countries and examined the change in yearly suicides rates in 2009 compared to 2000-2007. The increase in suicides occurred mainly among men in the 18 American counties included in the study. In these countries, suicides among men increased with 6.4% and there was also a small increse among women. In the 27 European countries that were included, a large increase in suicides among men (4.2%) was also evident but not among women. The study also showed that suicides increased to the same extent as unemployment rose and GDP declined.

The researchers behind the study suggests that the financial crisis caused the increased incidence of suicide and I agree that this seems likely. It is however important to note that this is an ecological study and can not prove causation, or contol for potential confounding.