Kategoriarkiv: Infektionssjukdomar

Educated fools?

Mitt senaste blogginlägg handlade om hur myter om ebola spridits i Västafrika med hjälp av Twitter och hur detta kan ha oerhört negativa konsekvenser eftersom kunskap är en förutsättning för att vi ska kunna hindra fortsatt smittspridning. Jag utvecklar detta ytterligare i ett gästblogginlägg hos Volante.se. Det kan vara lätt att försöka förklara bort mytbildningen med att många människor i de eboladrabbade regionerna är lågutbildade. Men jag behöver inte göra mer än att logga in på mitt Facebook-konto för att hitta svenska användare av sociala medier som sprider likanande myter om just ebola.

ebolamyter

För att undvika att medicinska myter sprids på sociala medier är det viktigt att adekvat medicinsk information finns tillgänglig på dessa plattformer. Men samtidigt är det viktigt att användare av sociala medier har de kunskaper som behövs för att kunna skilja mellan medicinska myter och korrekt medicinsk information. För att kunna göra detta behöver man lära sig att kritiskt granska information. En annan förutsättning för att kunna genomskåda medicinska myter är att man har grundläggande kunskaper i biologi.

I Sverige klappar vi oss ofta för bröstet och anser oss generellt vara högutbildade, vilket delvis är sant. Samtidigt verkar många svenskar sakna grundläggande kunskaper i hur deras kroppar fungerar, vad som händer när man blir sjuk och hur man kan bota eller förbygga olika typer av sjukdomar. Jag anser att alla människor behöver dessa typer av kunskaper. Dels för ens egen hälsas skull men även för att man ska kunna motverka många av de hot mänskligheten står inför idag som t.ex. antibiotikaresistens och pandemier.

Myter om Ebola sprids på Twitter

Jag har tidigare skrivit om hur anti-vaccinationsrörelsen effektivt lyckas spridas medicinsk desinformation med hjälp av sociala medier och att detta kan ha förödande konsekvenser för folkhälsan. I den medicinska tidskriften BMJ uppmärksammades igår hur falsk information om ebolavirus sprids med hjälp av Twitter, vilket är oerhört problematiskt eftersom adekvat information om detta virus är en förutsättning för att förebygga och behandla Ebola.

Genom att använda sig av Twitters sökmotor samlade forskare in alla tweets på engelska som innehöll orden Ebola samt förebyggande eller botande och som skickades från Västafrika under perioden 1-7 september. Detta resulterade i 564 tweets som delades in i tre kategorier; a) medicinskt korrekt information, b) medicinsk desinformation, och c) andra (i den sistnämnda gruppen ingick även tweets av en religiös eller andlig karaktär).

Resultaten visade att 203 tweets (36%) tillhörde kategori a, 313 (55,5%) kategori b och 48 (8,5%) kategori c. Forskarna såg också att tweets i kategorin a potentiellt nådde 5 596 153 Twitter-användare, medan motsvarande siffra för tweets i kategori b var 15 039 097. Forskarna bakom studien anser att resultaten belyser att folkhälsomyndigheter i Västafrika bör vara mer aktiva på Twitter – dels för att sprida korrekt information men även för att korrigera felaktig information.

Även om det är svårt att säga exakt vilken påverkan desinformationen har på prevention och behandling av ebolavirus är det uppenbart att felaktig information kan vara förödande. Det är därför oerhört viktigt att hälsomyndigheter (och även forskare) är närvarande på Twitter och andra sociala medier så att adekvat information blir tillgänglig på dessa plattformer. Detta gäller inte bara i Västafrika utan i hela världen. Sociala medier är ett oerhört kraftfullt verktyg för att nå ut till allmänheten. Det förstod de som sprider medicinsk desinformation för länge sedan, nu gäller det att vi som försöker sprida korrekt medicinsk information överröstar dessa förvillare.

twitter

Historien om HIV

Trettio år har gått sedan HIV upptäcktes och hittills har viruset infekterat ungefär 75 miljoner människor. Exakt vilka faktorer som gjorde det möjligt för HIV att bli en världsomfattande pandemi har hittills varit relativt oklara. Men med hjälp av genetisk analys av tusentals enskilda virus har forskare nu med större precision än tidigare kunnat spåra hur och var HIV uppstod och hur viruset lyckades sprida sig till en större grupp människor. Resultaten av studien publicerades igår i den ledande vetenskapliga tidskriften Science.

Bakom studien står ett internationellt team av forskare som rekonstruerat historien om HIV-pandemin med hjälp av historiska dokument och DNA-prover av viruset från så långt tillbaka som sent 1950-tal. Med hjälp av dessa DNA-prover och statistiska modeller kunde forskarna lokalisera ursprunget till pandemin till Kinshasa, Kongos huvudstad, omkring år 1920.

Forskarna tror att viruset kom till Kinshasa flodvägen från sydöstra Kamerun, där smittan någon gång tidigare överförts från schimpanser som bar på SIV (Simian immunodeficiency virus) till människor, troligen vid jakt. Därifrån spreds viruset via den koloniala järnvägsnätet till andra delar av centrala Afrika.

Kongo

Forskarna konstaterar också att det finns 13 dokumenterade fall då SIV från schimpanser, gorillor och apor infekterat människor, men endast en typ av HIV (HIV-1 grupp M) utlöste en global epidemi. Möjliga orsaker till spridningen föreslås vara folkhälsokampanjer med osteriliserade nålar och en ökning av antalet kunder till prostituerade.

Historien om hur HIV blev en pandemi illustrerar hur förändringar som sker i omvärlden resulterar i att sjukdomar som historiskt bara gett upphov till regionala utbrott plötsligt kan få global spridning. På samma sätt ser vi nu hur ebola som tidigare haft väldigt begränsade utbrott nu kunnat sprida sig till USA. Trots att ebola har relativt kort inkubationstid (upp till tre veckor) har en infekterad person nuförtiden möjlighet att förflytta sig över hela jorden innan hen insjuknar.

Världen har förändrats; vi är idag fler människor på jorden än någonsin och vi kan förflytta oss på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. På grund av detta kommer sjukdomar som tidigt varit regionalt begränsade allt oftare få epidemisk och kanske till och med pandemisk spridning. Detta kan tyckas nedslående men med hjälp av effektivt spårningsarbete och andra eventuella åtgärder som isolering av patienter eller genom att sätta misstänkta smittbärare i karantän kan pandemier stoppas innan de får ytterligare spridning, precis som man i Kina lyckades stoppa spridningen av Sars. Detta kräver dock att man har goda resurser, god krisberedskap och goda kunskaper om hur infektionssjukdomar sprids. Studier om vilka faktorer som gav upphov till HIV-pandemin bidrar med kunskaper som kan vara viktiga för att motverka smittspridning i framtiden.

Time_mag_aids

 

Andelen misslyckade antibiotikabehandlingar ökar

I en ny studie i BMJ har forskare undersökt hur ofta antibiotikabehandling inte fungerar vid vanligt förekommande bakteriella infektioner. Studien som utfördes i Storbritannien visade att andelen verkningslösa antibiotikabehandlingar inom primärvården var 1991 13,9% och hade år 2012 ökat till 15,4%. Ökningen anses vara alarmerande och man verkar inte se något tecken på att denna ökning kommer att avta. WHO har konstaterat att antibiotikaresistensen är en världsomfattande hälsokris. För att bromsa förekomsten av resistenta bakterier är det viktigt att minska användandet av antibiotika.

De flesta vet att ju mer antibiotika som finns i vår miljö desto större är sannolikheten att man får problem med antibiotikaresistenta bakteriestammar. Exakt hur detta sker kan förklaras med hjälp av evolutionära mekanismer. Genom naturligt urval främjar evolutionen egenskaper hos en organism som ger hög fitness (hög möjlighet till överlevnad och reproduktion). Med vad som ger en organism hög fitness beror på vilken miljö den befinner sig i.

Bilden nedan ska illustrera bakterier som befinner sig i två skilda miljöer. I den ena miljön exponeras bakterierna för antibiotika vilket de inte gör i den andra. Bakterier muterar hela tiden och om man tänker sig att det spontant uppstår en mutation som gör att en av bakterierna i respektive miljö får en genotyp som är resistent mot antibiotika så kommer denna ha högre fitness än övriga bakterier – men bara i en miljö som är exponerad för antibiotika.

AR1

Fitnessfördelen innebär att de resistenta bakterierna blir allt fler för att till slut tillhöra en majoritet av bakterierna. I miljön där det inte finns antibiotika har de resistenta bakterierna ingen fördel och sprids därför inte alls på detta sätt.

AR2

Att bakterier ofta muterar och att detta ibland innebär att det uppstår antibiotikaresistenta genotyper är inget vi kan påverka. Men genom att begränsa mängden antibiotika i miljön kan vi motverka att resistenta bakterier sprider sig. I Sverige har vi kommit en bra bit på vägen men eftersom bakterier inte bryr sig om landsgränser behövs bred internationell samverkan för att minska resistensen. För ingen vill återgå till en värld där vi står utan fungerande antibiotika.

Andel MRSA i Europa 2008 enligt the European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS).

Andel MRSA i Europa 2008 enligt the European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS).

 

Antibiotika från vaginala bakterier

De flesta känner nog till att människokroppens naturliga bakterieflora är en del av vårt immunförsvar. Det finns dock en hel del oklarheter i hur denna effekt medieras. Ny forskning visar att ämnen som produceras av kroppsegna bakterier skulle kunna användas som läkemedel, till exempel som nya typer av antibiotika.

I den nya studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell har forskare lyckats framställa ett antibiotikum, lactocillin, som naturligt produceras av vaginala bakterier. Detta antibiotikum verkar bland annat kunna ta kål på bakterien Staphylococcus aureus som kan orsaka hudinfektioner.

Det här innebär alltså att kvinnor kan producera barn, bröstmjölk OCH antibiotika. Men glöm inte att det faktiskt finns saker som män är bra på. Fickparkera till exempel, eller att stå upp när de kissar.

Print

 

Mer fokus på ebolaforskning?

Just nu pågår det största ebolautbrottet någonsin i Västafrika och Världshälsoorganisationen (WHO) kallar nu utbrottet ett internationellt nödläge. Detta är såklart en oerhört allvarlig situation. Men som det brukar sägas, inget ont som inte för något gott med sig och det är möjligt att detta internationella nödläge är precis vad som behövs för att man ska börja prioritera forskning om hur man ska kunna förebygga och behandla denna virussjukdom.

Ebola är nämligen en sjukdom som visserligen är dödlig men som än så länge endast drabbat världens fattiga. På samma sätt var HIV/AIDS länge en sjukdom som främst drabbade personer i fattiga länder och även när sjukdomen spred sig till västvärlden var det framför allt personer som tillhörde mindre priviligierade grupper t ex sprutmissbrukare och prostituerade som drabbades. Även om sjukdomen också drabbade homosexuella män ur priviligierade samhällsskikt ansåg man ofta att dessa män på grund av sin livsstil själva bar skulden för att de drabbats av sjukdomen. Det var först när sjukdomen också började drabba barn, kvinnor och heterosexuella män som man verkligen började prioritera forskning på HIV/AIDS. Tack vare denna forskning finns det idag effektiva bromsmediciner och HIV anses inte längre vara en dödlig sjukdom.

Forskning om sjukdomar som drabbar personer som saknar inflytande i samhället prioriteras inte av politiker och myndigheter, och sjukdomar som drabbar fattiga människor prioriteras inte av läkemedelsbranschen eftersom denna bransch styrs av ett vinstintresse. Men idag lever vi i en global värld och spelreglerna är förändrade. Ebola är en sjukdom som kan drabba människor ur alla samhällsskikt och i alla delar av världen. Att ebolautbrottet nu kallas ett internationellt nödläge och skapar stora rubriker i internationell media kommer med stor sannolikhet tvinga politiker och myndigheter att prioritetra forskning inom detta område, vilket är en förutsättning för att man ska kunna ta fram effektiva vaccin eller behandlingar för denna sjukdom som idag har väldigt hög dödlighet och ingen effektiv behandling.

 

This 1976 photograph shows two nurses standing in front of Ebola case #3, who was treated, and later died at Ngaliema Hospital, in Kinshasa, Zaire. - CDC/Dr. Lyle Conrad

This 1976 photograph shows two nurses standing in front of Ebola case #3, who was treated, and later died at Ngaliema Hospital, in Kinshasa, Zaire. – CDC/Dr. Lyle Conrad

More focus on Ebola research?

At present, the biggest Ebola outbreak ever is occurring in West Africa and the World Health Organization (WHO) is now calling the outbreak an international emergency. This is of course an extremely serious situation. But, as the saying goes, every cloud has a silver lining and it is possible that this international emergency is just what is needed in order to prioritize research on how to prevent and treat this viral disease.

Ebola is namely a disease which is indeed deadly, but has so far only affected the world’s poor. Similarly, HIV/AIDS was long a disease that primarily affected people in poor countries, and even when it spread to the Western world, it mainly affected people from less privileged groups such as drug users and prostitutes. Although the disease also affected gay men from privileged groups it was generally considered that these men themselves were to blame for being affected by the disease because of their lifestyle. It was only when the disease also began to affect children, women and heterosexual men when research on HIV/AIDS really began to be prioritized. Because of this research, there are currently effective antiretroviral drugs and HIV is no longer considered a deadly disease.

Research on diseases that mainly affect people who have no influence in society is not prioritized by politicians and government agencies, and diseases that affect poor people are not prioritized by the pharmaceutical industry because this industry are interested in maximizing their profit. But today we live in a global world and the rules of the game are changing. Ebola is a disease that could affect people from all social groups in all parts of the world. Because the Ebola outbreak is now known as an international emergency and creates big headlines in the international media this will most probably force politicians and authorities to prioritize research in this area, which is a prerequisite for being able to develop effective vaccines or treatments for this disease that currently has very high mortality and no effective treatment.

Ebola verkar inte smitta mellan primater utan direktkontakt

Som jag tidigare nämnt är ebola ett virus som smittar genom fysisk kontakt. Tidigare I veckan skrev jag dock om en studie som visat att ebola har smittat från gris till primat, vilket alltså indikerar att ebola kan föras vidare utan fysisk kontakt genom så kallad droppsmitta. Även om detta inte är den typ av smitta som kan spridas längre sträckor på samma sätt som luftburna virus som till exempel influensa är det såklart oroendeväckande om ebola potentiellt också kan smitta utan fysisk kontakt.

En annan ny studie som inkluderade två virussmittade makaker och två friska makaker visade dock att just det virus som smittat från gris till primat utan direkt kontakt inte verkar kunna föras vidare på samma sätt mellan primater. Man tror istället att denna egenskap kan vara specifik för infekterade grisar.

Med tanke på att ebola endast är smittsamt när man är symptomatisk och att man screenar personer som flyger från Västafrika för symptom försöker man se till att smittan inte sprids vidare sig till länder utanför Afrika. Vi får verkligen hoppas att smittan inte når oss för förtroendet för svensk krisberedskap är inte direkt på topp såhär efter skogsbranden i Västmanland.

Ebolautbrottet – globalt hot eller inte?

En god vän till mig som är svensk-nigerian och mikrobiolog skriver idag såhär på sin Facebook-sida angående ebola-utbrottet i Nigeria:

”To my Nigerian family and friends: As a microbiologist (I promise I understand disease dynamics better than MDs), please avoid large gatherings, try not to go out if not necessary (come on be lazy and watch a movie or two), TAKE this SERIOUSLY!! Disease transmission is contact dependent for the most part. Bodily fluids INCLUDING sweat are sufficient to transmit EBOLA. If it hits Nigeria properly, you may be the bottom end of an exponential spread.

Why is it so hard to explain? Our MDs do follow follow and have not calculated the probabilities themselves so get serious! That’s how AIDS was said for many years not to exist in Nigeria. Perhaps Nigeria Health Watch should have some mathematicians to examine the data and report according to own projections?”

Ebola är ett virus som orsakar ebolafeber, en blödarfeber med hög dödlighet. För närvarande pågår det största Ebola-utbrottet någonsin i Västafrika och smittspridningen visar inga tecken på att vara under kontroll. Något vaccin eller effektiv behandling finns inte och strategin för att stoppa spridningen är istället att försöka isolera personer som varit i kontakt med smittade personer. Precis som min vän skriver är det därför viktigt att undvika platser där man kommer i kontakt med stora folksamlingar i väntan på att läget förändras. Även om ebolatransmission tros vara kontaktberoende finns det rapporter om att viruset har smittat från gris till primat utan fysisk kontakt (via droppsmitta som endast sprids kortare avstånd). Vi får hoppas att inte människor kommer att kunna smittas på detta sätt.

I Sverige säger statsepidemiolog Anders Tegnell till SvD att risken för en pandemi är minimal och att spridningen i Västafrika till viss del beror på bristande sjukvård och misstro för myndigheter. Man anser med andra ord att dessa begränsningar inte finns i västvärlden. Men om man till exempel läser WHOs informationsblad om ebolaviruset blir det tydligt att kunskaperna är begränsade samtidigt som inkubationstiden har visat sig vara upp till 21 dagar och därför är det tveksamt om man verkligen kan vara tvärsäker på att detta utbrott inte är ett globalt hot. Med tanke på de begränsade kunskaperna bör man snarare ta utbrottet på stort allvar, även om det inte handlar om en världsomfattande pandemi. Och om spridningen mot förmodan blir global får vi helt enkelt hoppas att Sverige har de resurser och den struktur som krävs för få till fungerande screening, karantän och minimala väntetider till infektionskliniker. Men varför oroa sig? Aldrig har väl någon i Sverige behövt vänta på att få vård?

HIV-profylax för alla homosexuella män?

På MH17-planet som kraschade befann sig att antal personer på väg till en stor internationell AIDS-konferens i Melbourne. På grund av denna konferens har vetenskapsnyheterna senaste veckan i stor utsträckning berört forskning på HIV/AIDS. En studie som diskuterats på konferensen och som publicerats i Lancet Infectious Diseases har undersökt effektiviteten av profylaktiska antiretrovirala läkemedel för att förebygga HIV-infektion.

Studien inkluderade 1 600 HIV-negativa homosexuella män och transsexuella kvinnor som erbjöds läkemedlet Truvada för att minska risken för HIV-infektion. Resultaten visade att ingen av de som tog tabletter minst fyra dagar i veckan blev smittad. Även användande två eller tre dagar i veckan var associerat med lägre risk för infektion jämfört med de som tog tabletter mer sällan eller inte alls. Forskarna kunde mäta hur ofta läkemedlet togs genom blodprov.

När det gäller profylaktisk HIV-medicinering har man föreslagit att detta riskerar att ge en falsk trygghetskänsla och göra individer mindre benägna att använda kondom. Men studiedeltagarna rapporterade ingen ökning av dessa beteenden och man fann inte heller någon ökning av syfilis eller herpes – andra sexuellt överförbara sjukdomar som skulle kunna antyda ökat risktagande. Detta beteende skiljde sig inte heller mellan de som tog profylax och de som inte gjorde det vilket indikerar att det inte bara handlade om att de personer som var ”skötsamma” tog läkemedel samtidigt som de hade ett mindre riskfyllt beteende. Det verkar således som om Truvada är effektivt för att förebygga HIV.

För snart två veckor sedan gick WHO ut med rekommendationen att alla män som har sex med män bör ta antiretrovirala läkemedel för att stoppa spridningen av HIV. Även om detta verkar vara effektivt kan det tyckas märkligt (oetiskt?) att friska män (dock med högre risk för HIV än övriga populationen) ska behöva ta läkemedel. De bieffekter som hittills rapporterats vid profylaktisk behandling verkar dock vara milda och övergående. Även om vaccin och profylax för att förebygga spridningen av HIV är viktigt finns det en hel del sociala och politiska åtgärder som också kan minska spridningen och samtidigt öka människors välbefinnande på andra plan. På många sätt reflekterar HIV/AIDS världens orättvisor och dessa orättvisor försvinner inte med hjälp av antiretrovirala läkemedel.

AIDS_end

HIV prophylaxis for all gay men?

On board the MH17-plane that crashed there was a number of people on their way to a large international AIDS conference in Melbourne. Because of this conference, the science news last week have largely concerned research on HIV/AIDS. A study discussed at the conference and published in Lancet Infectious Diseases has investigated the effectiveness of prophylactic antiretroviral drugs to prevent HIV infection.

The study included 1,600 gay men and transgender women who were offered the drug Truvada for reducing the risk of HIV infection. The results showed that none of those who took the pills at least four days a week became infected. Taking the pills two or three days a week was associated with lower risk of infection compared with those who took pills less often or not at all. The researchers were able to measure how often the drug was taken by using blood samples.

Regarding prophylactic HIV medication it has been suggested that this may give a false sense of security and make individuals less likely to use condoms. However, the study reported no increase in these behaviors and they also identified no increase in syphilis or herpes – other sexually transmitted diseases that could imply increased risk behavior. Moreover, this behavior did not differ between those taking prophylaxis and those who did not, indicating that it was not just about people who were ”well-behaved” took drugs and also had a less risky behavior. In summary, it seems as Truvada is effective in preventing HIV.

Almost two weeks ago, WHO officially announced that they recommend all gay men to prophylactically take antiretroviral drugs to stop the spread of HIV. Although this seems to be effective, it may seem odd (unethical?) that healthy men (albeit with higher risk for HIV than the general population) should have to take drugs? At present, the reported side effects due to prophylactic treatment seem to be mild and transient. Although vaccines and prophylaxis for preventing the spread of HIV is important, there are a lot of social and political actions that also can reduce the spread while increasing human well-being on other levels. In many ways HIV/AIDS reflect the world’s injustice and these inequalities do not disappear with antiretroviral drugs.

DIY-forskning

Jag har tidigare nämnt att jag nyligen undervisat på läkemedelsprogrammet om screening. Studenterna fick då i uppgift att använda Socialstyrelsens statistikdatabas för att undersöka hur nationella screeningprogram påverkar incidens av cancer och även hur dödligheten i dessa cancertyper förändrats över tid. Genom att göra grafer på detta kan man tydligt se att screening av livmoderhalscancer minskar både incidens och antal dödsfall eftersom screening gör det möjligt att behandla cancer tidigt och även dess förstadier. I kontrast till detta kan man se att bröstcancerincidensen ökar tack vare screening eftersom man hittar fler fall. Trots detta ligger dödligheten i cancer stilla vilket tyder på att screening leder till överbehandling

Hur som helst, denna statistikdatabas är väldigt användbar och tillgänglig för vem som helst. Uppgifterna är bland annat hämtade från svenska hälsodataregister. Ni hittar den här. Man kan där undersöka incidens av sjukdomar, dödlighet och läkemedelsanvändning över tid. Nedan kan ni se en graf över förskrivningen av systemisk antibiotika.

Systemisk-antibiotika-statistik

Sedan 2006 kan man se att antalet uthämtade läkemedel från apotek har minskat något, vilket förmodligen beror på en försiktigare utskrivning av antibiotika på grund av resistensproblemen. Om man jämför motsvarande period för ADHD-medicin (centralstimulerande) ser man tydligt att användandet ökat under denna tid.

ADHD-statistik

Detta uppmärksammade Socialstyrelsen nyligen i ett pressmeddelande där man bland annat nämner att fyra procent av pojkarna i befolkningen behandlas med metylfenidat för ADHD.

Men detta är bara exempel på grafer som kan genereras med hjälp av Socialstyrelsens statistikdatabas som kostnadsfritt kan användas av vem som helst. Do it yourself-forskning helt enkelt. Testa!