Kategoriarkiv: Könsskillnader

Kvinnor uppfattas felaktigt som mindre kompetenta

Alla vet att kvinnor är underrepresenterade på högre positioner inom akademin och affärsvärlden. Många försöker förklara bort detta fenomen genom att hävda att det beror på att kvinnor oftare saknar rätt kompetens. Två nya studier i PNAS visar att män uppfattas som mer kompetenta än kvinnor – även om de inte är det.

I den första studien visades en inspelad presentation av en affärsidé inför potentiella investerare. Berättarrösten som presenterade idén tillhörde antingen en man eller en kvinna. Till presentationen bifogas ett fotografi som skulle föreställa entreprenören bakom idén. Fotografiet av den manliga entreprenören föreställde antingen en attraktiv man eller en mindre attraktiv man. På samma sätt matchades den kvinnliga berättarrösten till ett foto av en kvinna som antingen var attraktiv eller mindre attraktiv. För att utesluta att presentationens innehåll påverkade resultatet var presentationerna identiska. Det var bara rösten och fotografiet som skiljde dem åt.

Resultaten visade att sannolikheten var 60 % större att åhörarna ville investera om presentatören var man och sannolikheten ökade ytterligare om mannen var attraktiv. Bland kvinnor hade utseendet ingen påverkan på huruvida någon ville investera i deras idé. Effekten var oberoende av könet på investerarna.

I den andra studien fick nästan 200 frivilliga försökspersoner i uppgift att utvärdera olika kandidater för ett jobb som krävde goda resultat i ett matematiktest. När utvärderingen endast baserades på kandidaternas utseende valde försökspersonerna dubbelt så ofta manliga kandidater. Samma mönster sågs när kandidaterna själva fick motivera varför de skulle få jobbet, vilket delvis berodde på att män var mer benägna att skryta om sina resultat i testet medan kvinnorna var mer benägna att underskatta resultaten.

När försökspersonerna fick veta hur de sökande hade presterat i matteuppgift (där det i princip var jämt mellan könen), minskade diskriminering – men det försvann inte helt. Både manliga och kvinnliga rekryterare föredrog de manliga sökande (ca 30 % oftare).

Sammanfattningsvis verkar det inte som om frånvaron av kvinnliga toppar inom näringslivet och akademin enbart beror på bristande kompetens, utan att detta även kan vara ett resultat av fördomar.


Women are incorrectly perceived as less competent

Everyone knows that women are underrepresented in senior positions in academia and in the business world. Many try to explain this phenomenon by arguing that it is due to the fact that women often lack the right skills. Two new studies in PNAS show that men are perceived as more competent than women – even if they are not.

In the first study, a recorded entrepreneurial ventures pitch was showed in front of potential investors. The narrator voice belonged to either a man or a woman. The presentation also came with an attached photograph representing the entrepreneur behind the idea. The photograph of the male entrepreneur envisioned either an attractive man or a less attractive man. Similarly, the female narrator voice was matched with a photo of a woman who was either attractive or less attractive. To rule out that the presentation content affected the result was identical presentations. It was just the voice and the photograph that separated them.

The results showed that the investors were 60% more likely to invest if the presenter was male and the likelihood increased further if the man was attractive. Among women, attractiveness had no impact on whether someone wanted to invest in their idea. The effect was independent of the sex of the investors.

The second study involved almost 200 volunteers were asked to evaluate various candidates for a job requiring good performance on a mathematics test. When the evaluation was based only on the candidates’ appearance the subjects were twice as likely to hire male candidates. The same trend was found when the candidates themselves were interviewed, partly because men were more likely to brag about their performance in the test, while women were more likely to underestimate their results.

When the subjects were told how applicants actually performed in math task (it was basically evenly between the sexes), the discrimination was reduced – but it did not disappear completely. Both male and female recruiters preferred the male candidates (about 30 % more often).

In summary, the absence of female bosses in industry and academia does not seem to be fully explained by the lack of skills, but that this is also could be a result of gender bias.

Sexuella tankar – könsskillnader

Mytnäsan vaknade idag när jag läste i DN om hur studier visar att män tänker på sex 34 gånger om dagen medan kvinnor tänker på sex 19 gånger. Nu är visserligen inte dessa siffror helt galna och visst kan det finnas både kulturella och biologiska förklaringar till varför man ser en könsskillnad. Den allmänna uppfattningen verkar dock vara att män tänker på sex jämt och att könsskillnaden är stor. Jag kan minnas att jag till och med hört påståenden om att män tänker på sex var sjunde sekund. Jag blev därför nyfiken på att kolla upp om det finns några publicerade vetenskapliga studier på detta.

Det visade sig, föga förvånande, att ytterst få studier har undersökt detta. Jag hittade dock en studie från 2012 som undersökt just detta bland 283 unga amerikanska studenter. Studien visade att männen i snitt tänkte på sex 19 gånger om dagen. Motsvarande siffra hos kvinnorna var 10. Man konstaterar i artikeln att även om det finns skillnader är de relativt små och att spridningen bland män var så stor (mellan 1 gång och 388 gånger) att man inte kan uttala sig om generella könsmönster. Man kunde även se att män även tänkte oftare än kvinnor på andra basala behov som mat och sömn. Det var även tydligt att de kvinnor som var i stort behov att bli socialt accepterade tänkte på sex mer sällan.

För att sammanfatta: män är inte de sexgalningar många verkar tro, variationen bland män är stor och könsskillnaderna är relativt små. Vidare tänker män överlag mer på basala behov som sex, mat och sömn, vilket till viss del kan förklara könskillnader. Tragiskt nog verkar det som om vissa kvinnors sexualitet hämmas av en önskan att bli socialt accepterade. Skulle kanske mönstret se annorlunda ut om de sociala förväntningarna var annorlunda?

Bild: Devika Rani kissing Himanshu Rai in Karma (1933) – Himanshu Rai

Bild: Devika Rani kissing Himanshu Rai in Karma (1933) – Himanshu Rai

 

Kvinnoidealet påverkas av uppväxtmiljö

I västvärlden har vi ett relativt smalt ideal när det gäller kvinnans kropp. I många andra delar av världen är detta ideal en betydligt kraftigare kroppstyp. Vad detta beror på är dock oklart.

Enligt livshistorieteori påverkar miljön omkring vilken strategi en organism ”väljer” för att optimera sin reproduktion och överlevnad. När det gäller kvinnors reproduktiva förmåga finns det, framför allt i svårare miljöer, fördelar med att ha en relativt stor mängd kroppsfett. Bland annat har kvinnor med större mängd kroppsfett tidigare pubertet och klarar matbrist under graviditet bättre än smala kvinnor.

I en ny amerikansk studie som publicerats i Evolution and Human Behavior fick försökspersoner antigen läsa en artikel som beskrev att omvärlden blivit tuffare (antingen sämre ekonomi eller ökad kriminalitet) eller en ”neutral” tidningsartikel. Efter detta fick de granska siluetter av kvinnokroppar och ange vilken kroppstyp som var den ideala. Man kunde då se att både män och kvinnor som läst om en hårdare omvärld föredrog en större kroppstyp. Men detta gällde enbart personer som vuxit upp under svåra förhållanden. En liknande effekt sågs inte för det manliga kroppsidealet, vilket är logiskt enligt samma förklaringsmodell då mäns fertilitet inte på samma sätt är kopplat till deras fettmängd.

Bild: Szczepan1990 / Wikimedia Commons

Bild: Szczepan1990 / Wikimedia Commons

In the Western world, the ideal female body is rather thin. In many other parts of the world, the ideal is a larger body type. The reason for this remains unclear.

According to life history theory, the surrounding environment around affects which strategy an organism chooses to optimize its reproduction and survival. When it comes to women’s reproductive ability, there is benefits of having a relatively large amount of body fat, especially in more difficult environments. For instance, women with excess body fat have earlier puberty and manage food shortages during pregnancy better than thin women.

In a new, American study published in Evolution and Human Behavior, study subjects either read an article that described an increased environmental harshness (economic downturn or increased criminology) or a ”neutral” article. After this, they examined silhouettes of female bodies and selected the body type that they considered ideal. The results showed that both men and women who read about harsher environment preferred a larger body type. But this only applied to individuals who had grown up under poor circumstances. A similar effect was not seen for male body ideal, which is in line with the suggested hypothesis as male fertility is not, to the same extent, affected by body fat percentage.

Hormonella preventivmedel – ett laddat ämne

Jag fick en hel del kommentarer på mitt inlägg om manliga P-piller (alla syns inte på bloggen tyvärr då de publicerades på min FB-sida). Eftersom många kvinnor under stora delar av sitt liv äter p-piller trots de potentiella bieffekter och det än så länge finns manliga motsvarigheter är detta ett laddar ämne.

Jag fick bland annat denna länk. Här står det att läkemedelsföretagen lagt ner studier på hormonella p-piller för män trots att de verkar fungera minst lika bra som hormonella p-piller för kvinnor. Detta förklarar man med att läkemedelsbolagen inte tror att det finns en efterfrågan bland män.

Historiskt har förmodligen efterfrågan varit störst bland kvinnor, eftersom det framför allt har varit vi som fått ta ”smällen” vid oönskade graviditeter. Många kvinnor har därför ansett att fördelarna med p-piller överväger riskerna med eventuella bieffekter. Eterfrågan hos män har kanske varit mer begränsad och därför har utvecklingen halkat efter. Att manliga p-piller fortfarande lyser med sin frånvaro tror jag i stor utsträckning förklaras av att man nuförtiden ställer helt andra säkerhets- och effektivitetskrav jämfört med tidigare. LIKA BRA duger inte på långa vägar. Eftersom fertilitet inte är någon sjukdom är toleransen för biverkningar minimal. Några av våra vanligaste läkemedel/ preventivmedel skulle förmodligen inte godkänts med dagens krav.

Idag tror jag att efterfrågan bland män är stor. Delvis bland män som av solidaritetskäl är villiga att dela eller till och med överta bördan från sin käresta, men även bland de ”Peter” beskriver i sin kommentar; män som vill förhindra att utnyttjas av kvinnor som ”lurar till sig graviditet”. I väntan på manliga p-piller är mitt råd till alla stackars män som inte vill bli utnyttjade av lömska kvinnor – Googla ordet KONDOM.

 

I received a lot of comments on my post about male contraceptives (some not visible on the blog, unfortunately, since they were posted on my FB page). Many women are on the Pill large parts of their life despite the potential side effects, and so far, there are no male equivalents. Therefore, this is a loaded issue.

Included in the comments, a fried sent me this link. The article states that the pharmaceutical companies discontinue studies on hormonal birth control pill for men, even though they seem to work just as well as hormonal birth control pills for women. The explanation stated in the article was that pharmaceutical companies do not think that there is a market for male contraceptives.

Historically, the demand for contraceptives has mainly been from women, as it has primarily been us facing the consequences of unwanted pregnancies. Many women have considered that the benefits of the pill outweigh the risks of possible side effects. The demand among men may have been more limited and therefore the development of male contraceptives is lagging behind. I believe that the fact that male contraceptives are still absent is largely explained by how we nowadays have completely different security and efficiency requirements for new drugs. JUST AS WELL as other drugs is not good enough by a long shot. Because fertility is not a disease, the tolerance for side effects is minimal. Some of our most common drugs/ contraceptives would probably not be approved by today’s standards.

Nowadays, my guess would be that the demand among men is extensive. Partly among men who are willing to share or even take over the burden from their loved ones, but also among the men ”Peter” describes in his comment; males who want to prevent exploitation of women who want to ”deceive their way to pregnancy”. While we are waiting for male contraceptives, my advice to all the poor men who do not want to be exploited by wily women – try Googling the word CONDOM.

Betydelsefulla kunskaper eller neurosexism?

Ytterligare en spännande studie släpptes tidigare i veckan i PNAS. Studien undersökte skillnader i hjärnan på män och kvinnor. Mer specifikt, skillnader i hur olika regioner i hjärnan är sammankopplade.

Med hjälp av en metod som kallas diffusion tensor imaging (DTI) undersöktes hjärnorna av 428 pojkar/män och 521 flickor/kvinnor i åldrarna 8-22 år. Resultaten visade att det fanns könsskillnader med avseende på antalet kopplingar mellan olika hjärnregioner. Forskarna bakom studien tror att detta kan förklara varför män lättare lär sig att utföra en enskild uppgift medan kvinnor har bättre simultanförmåga.

Men studien har redan fått kritik, en läsvärd artikel i The Conversation diskuterar huruvida detta verkligen är nya, intressanta kunskaper eller om det snarare handlar om så kallad neurosexism. Bland annat nämner man att studien inte tar hänsyn till hjärnstorlekar, trots att det är välkänt att män överlag har större hjärnor (och större kroppar för den delen). Så det kanske inte handlar om könsskillnader utan snarare om skillnader mellan små och stora hjärnor. I The Conversation nämns dessutom en större studie som tidigare publicerats och som till viss del inkluderar samma försökspersoner som i den här studien. Denna studie visade att det visserligen finns könsskillnaderna i psykiska förmågor men att dessa är försvinnande små. Med andra ord verkar folk i allmänhet överskatta skillnaderna i hur bra män och kvinnor är på olika typer av uppgifter.

Så det kanske inte är så att män och kvinnor är jätteolika när det gäller psykiska förmågor. Då kan det tyckas onödigt att lägga stora resurser på att försöka hitta strukturella skillnader i våra hjärnor. Det kanske till och med är någonting som stärker fördomar eller sexism. Eller vad tror ni?

Uppdaterat 14/2: Läs gärna DN där man diskuterar beteendemässiga könsskillnader, eller snarare bristen på dessa typer av skillnader.

boy-and-girl-brains1

Valuable knowledge or neurosexism?

Yet another interesting study was released earlier this week in PNAS. The study investigated brain differences in men and women. More specifically, differences in connectivity between brain regions.

By using diffusion tensor imaging (DTI), researchers examined brains of 428 males and 521 females aged 8 to 22 years. The results showed that there were gender differences with respect to the number of connections between different brain regions. The researchers behind the study believe that this may explain why males more easily learn to perform a single task while women are better at multi-tasking.

But the study has already been criticized, an article in The Conversation discusses whether this is really new and interesting knowledge or if it’s rather “neurosexism”. Among other things, it is mentioned that the study does not account for brain size, although it is well known that men generally have larger brains (and larger bodies for that matter). So maybe it’s not about gender differences but rather differences between small and large brains. The Conversation also mentions a larger, previously published study that in part includes the same subjects as in the current study. This study showed that although there are gender differences in mental abilities, these are small. In other words, it seems that people generally overestimate the differences in how well men and women preform specific tasks.

So it may not be the case that men and women are very different when it comes to mental abilities. Therefore, it may seem unnecessary to spend considerable resources trying to find structural differences in our brains. It might even be something that reinforces prejudice or sexism. Or what do you think?

Movember move on!

Movember börjar lida mot sitt slut. Nu måste jag erkänna att jag faktiskt inte är helt 100 på vad Movember går ut på mer än att det involverar en höstmånad, ansiktshår, mäns hälsa och att man inte behöver flytta på sig. Men eftersom mitt hittills mest uppskattade inlägg handlar om skägg tänkte jag försöka mig på att skriva ett nytt inlägg om mäns ansiktshår, om inte annat så för att det faktiskt är november.

En uppmärksammad artikel som kom ut för några år sedan bar titeln ”Of Lion Manes and Human Beards: Some Unusual Effects of the Interaction between Aggression and Sociality”. I korta drag är denna studie en genomgång i varför mäns skägg förmodligen fyller samma funktion som lejonets man.

Så vad tror ni då att man kommer fram till att syftet med ansiktshår hos män och lejon är?

-  Är det för att män och lejon är så känsliga för förkylningar och behöver extra värme för att slippa sina ”man flues”?

- Nope, på savannen är det varmt och skönt ändå.

- Är det för att lejoninnor och kvinnor gillar män med mycket skägg

- Hell no, kvinnor gillar skäggstubb bäst!

-  Är det för att andra lejonhannar eller andra män blir impade av kraftig ansiktsbehåring?

- Trots att det finns studier som visar att män överlag är förtjusta i andra män med skägg så tror inte författarna bakom den artikel jag refererar till på detta resonemang. De tror istället att ansiktsbehåring hos lejonhannar och män har fungerat som ett skydd vid fysiska konflikter med andra hannar.

Jag håller därför tummarna för att någon forskare genomför en studie där man undersöker hur smärtsamma örfilar uppfattas beroende på hur skäggig man är. Jag tänker tyvärr inte genomföra denna studie, jag har ju mitt rykte att tänka på ;-)

Bild: Ltshears / Wikimedia Commons

Bild: Ltshears / Wikimedia Commons

Soon, Movember will be over. I must admit that I’m actually not a 100 % sure on what Movember is about more than that it involves an autumn month, facial hair, men’s health and that there is no need to move. But since my most appreciated post, so far, is about beard, here is a new attempt to blog about men’s facial hair, if for no other reason than because it still is November.

One notable paper that came out a few years ago were titled ”Of Lion Manes and Human Beards: Some Unusual Effects of the Interaction between aggression and sociality”. In short, this paper is a review of why men’s beard probably serves the same function as the lion mane.

So what do you think they conclude as being the purpose of facial hair in men and lions?

- Is it because men and lions are so susceptible to colds and need something extra to keep them warm and may avoid their ”man flues ”?

- Nope, the savanna is warm and cozy all the time.

- Is it because lionesses and women like men with much beard?

- Hell no, women mostly prefer stubble!

- Is it because other male lions or other men impressed by facial hair?

- Although there are studies that show that men in general are fond of other men with beards the writers behind the paper are not supporters of this idea. Instead, they believe that facial hair in male lions and men have served as protection during physical conflict with other males.

I am now wishing that someone will conduct a study examining how painful slaps are perceived depending on how bearded the receiver is. I will, unfortunately not conduct this study, for I have my reputation to think about ;-)

Kära män drar ner på tempot

Alla människor har en optimal gånghastighet. Detta är den hastighet då vi på det mest energieffektiva sättet förflyttar oss och den är beroende av vår individuella vikt och benlängd. Eftersom mäns vikt och medellängd oftare är större än kvinnors är mäns optimala gånghastighet i genomsnitt högre än kvinnors.

En ny studie i PLOS ONE undersökte hur gånghastigheten påverkas då man går tillsammans med någon annan och om detta var beroende av vilken relation man hade till den andra personen. I studien deltog 22 personer som var i heterosexuella kärleksrelationer – 11 män och 11 kvinnor.

Resultaten visade att när män gick med sin kärlekspartner anpassade de gångtakten efter kvinnan så att hastigheten var 7 % lägre än när de gick själva. Ett sådant samband kunde man inte se när män gick tillsammans med en kvinna som de inte hade en kärleksrelation med eller när de gick med en man.

Så om man vill veta huruvida en kille gillar en eller bara vill vara kompis kanske man ska ta en promenad med honom och kolla hur snabbt han går.

Nedan ser ni Jill Scott när hon är ute på en lång, långsam promenad med sin kärlekspartner.

All individuals have an optimal walking speed. This is the speed at which we transport ourselves in the most energy efficient way, and depends on the individual’s weight and length. The mean weight and length of men are greater than mean weight and length of women. As a result, the optimal walking speed is therefore, on average, higher in men than in women.

A new study in PLOS ONE examined if the walking speed is affected when study participants walked with an other person. The researchers also examined if this affect was dependent on the type of relationship they had to this person. The study involved 22 individuals who were in heterosexual love relationships i.e. 11 men and 11 women.

The results showed that when men walked with their romantic partners they adapted their walking pace after the women. On average, men walked 7 % slower than normally when they walked with their partner. Such a link was not found when men walked with a woman that they were not romantically involved with, or when they walked with a man.

So if you want to know whether a guy likes you or if he just sees you as a friend, take a walk with him and keep track on how fast he walks.

Missledande om könsdimorfism

Vetenskapens värld igår handlade om könsdimorfism hos människan (dvs varför män är större än kvinnor). Det började bra men tyvärr föll all trovärdighet när man i slutet drog slutsatsen att könsskillnader berodde på att flickor systematisk förtrycks och inte får tillräckligt med mat. Man intervjuade bland annat en kvinnlig missionär som vittnade om hur kvinnor i Burkina Faso vägrar att amma sina döttrar för att förbereda dem på livets kommande orättvisor. Jag undrar om moderkakan tänker likadant eftersom flickor är mindre redan vid födseln?

Nä, detta är såklart nonsens. Visst förtrycks kvinnor systematiskt på många sätt och detta kanske delvis kan förklaras av att vi är just mindre och fysiskt svagare. Idag lever vi i västvärlden i en miljö där både flickor och pojkar har ett överskott på mat. Om denna hypotes stämde skulle längdskillnaden mellan män och kvinnor försvinna i vårt samhälle men det gör den inte (dessutom skulle fetma vara exklusivt för män). Överskottet gör att människor överlag blir längre men tar inte bort könsskillnaderna. För övrigt avfärdade man av någon oklar anledning sexuell selektion som en möjlig förklaring, vilket är min personliga favorithypotes i detta sammanhang.

Det stora problemet var dock att man drog en slutsats i slutet av programmet som knappast var den enda (och inte heller den mest rimliga) förklaringen. Allt för att sälja en story, eller?

Könsdimorfism his andra primater. Skillnaderna är små hos gibboner som är monogama (låg intrasexuell konkurrens) och stor hos gorillor som är polygama (stor intrasexuell konkurrens)

Könsdimorfism hos primater. Skillnaderna är små hos gibboner som är monogama (låg intrasexuell konkurrens) och stora hos gorillor som är polygama (stor intrasexuell konkurrens)