Kategoriarkiv: Reproduktion

Hitta rätt man med forskningens hjälp?

Huruvida kvinnor föredrar olika typer av män beroende på var de befinner sig i sin menstruationscykel är knappast någon ny frågeställning, detta har diskuterats i ca 20 år. En ny studie som snart kommer att publiceras i Psychological Bullentin har sammanfattat resultaten av 50 studier som undersökt detta.

Jag har tidigare skrivit inlägg om evolutionära hypoteser som föreslår att det finns ett sorts motsatsförhållande mellan att vara en man med bra genetiska förutsättningar och att ha bra pappaegenskaper. Enligt denna teori är det fördelaktigt för en kvinna att ha sexuellt umgänge med den ena manstypen (den med bäst genetiska förutsättningar) när hon är som mest fertil, medan det är bättre att hålla sig till pappatypen resten av tiden. Att föredra olika typer av män beroende på om man har ägglossning eller inte kan enligt denna förklaringsmodell varit en adaptiv (fördelaktig) egenskap.

Resultaten för den sammanfattande studien visade att kvinnor föredrar olika manstyper beroende på om de har ägglossning eller inte. Exakt vilken typ av man som kvinnorna föredrog när de hade ägglossning var inte helt tydligt men det verkade som om de fick en ökad preferens för män med symmetriskt utseende. Detta går i linje med de evolutionära teorierna eftersom man tänker sig att ett symmetriskt utseende är en indikator på bra genetiska förutsättningar.

Anser ni att denna typ av forskning är svårmotiverad? Well, forskarna bakom studier skriver i sitt pressmeddelande att dessa kunskaper kan hjälpa kvinnor att fatta bättre sexuella beslut, vilket kan öka ens förutsättningar för att få stabila relationer. Så jäkla bra asså, för alla vet ju att inget får en att sluta vara kär i fel person som logik, right?

strongman

Kvinnoidealet påverkas av uppväxtmiljö

I västvärlden har vi ett relativt smalt ideal när det gäller kvinnans kropp. I många andra delar av världen är detta ideal en betydligt kraftigare kroppstyp. Vad detta beror på är dock oklart.

Enligt livshistorieteori påverkar miljön omkring vilken strategi en organism ”väljer” för att optimera sin reproduktion och överlevnad. När det gäller kvinnors reproduktiva förmåga finns det, framför allt i svårare miljöer, fördelar med att ha en relativt stor mängd kroppsfett. Bland annat har kvinnor med större mängd kroppsfett tidigare pubertet och klarar matbrist under graviditet bättre än smala kvinnor.

I en ny amerikansk studie som publicerats i Evolution and Human Behavior fick försökspersoner antigen läsa en artikel som beskrev att omvärlden blivit tuffare (antingen sämre ekonomi eller ökad kriminalitet) eller en ”neutral” tidningsartikel. Efter detta fick de granska siluetter av kvinnokroppar och ange vilken kroppstyp som var den ideala. Man kunde då se att både män och kvinnor som läst om en hårdare omvärld föredrog en större kroppstyp. Men detta gällde enbart personer som vuxit upp under svåra förhållanden. En liknande effekt sågs inte för det manliga kroppsidealet, vilket är logiskt enligt samma förklaringsmodell då mäns fertilitet inte på samma sätt är kopplat till deras fettmängd.

Bild: Szczepan1990 / Wikimedia Commons

Bild: Szczepan1990 / Wikimedia Commons

In the Western world, the ideal female body is rather thin. In many other parts of the world, the ideal is a larger body type. The reason for this remains unclear.

According to life history theory, the surrounding environment around affects which strategy an organism chooses to optimize its reproduction and survival. When it comes to women’s reproductive ability, there is benefits of having a relatively large amount of body fat, especially in more difficult environments. For instance, women with excess body fat have earlier puberty and manage food shortages during pregnancy better than thin women.

In a new, American study published in Evolution and Human Behavior, study subjects either read an article that described an increased environmental harshness (economic downturn or increased criminology) or a ”neutral” article. After this, they examined silhouettes of female bodies and selected the body type that they considered ideal. The results showed that both men and women who read about harsher environment preferred a larger body type. But this only applied to individuals who had grown up under poor circumstances. A similar effect was not seen for male body ideal, which is in line with the suggested hypothesis as male fertility is not, to the same extent, affected by body fat percentage.

Like a virgin

Om någon har missat det så firas alltså jul till minne av Jesu födelse. Enligt Bibeln föddes Jesus av Maria som blivit gravid trots att hon aldrig haft samlag, en så kallad jungfrufödsel. Så här i juletider har BMJ passande nog publicerat en artikel om hur vanligt det idag är att gravida, amerikanska kvinnor uppger att de är oskulder trots att deras graviditet inte är ett resultat av IVF. Studien har passande nog titeln: ”Like a virgin (mother): analysis of data from a longitudinal, US population representative sample survey”.

Resultaten visade att 0,8 % av de gravida kvinnorna som deltog i studien hävdade att de var oskulder. Man fann även att sannolikheten att en kvinna hävdade jungfrugraviditet ökade om kvinnan hade avlagt ett kyskhetslöfte eller om kvinnas föräldrar i liten utsträckning pratat om sex och preventivmedel med henne.

mary-jesus-113

Christmas is celebrated in commemoration of the birth of Jesus. According to the Bible, Jesus was born by Mary who was pregnant even though she never had sexual intercourse, a so called virgin birth. In the spirit of Christmas, BMJ has now published an article about how common it today is that pregnant American women say they are virgins although their pregnancy is not a result of IVF. The study was aptly titled: ”Like a virgin (mother): analysis of data from a longitudinal, population-representative U.S. sample survey”.

The results showed that 0.8% of the pregnant women who participated in the study claimed that they were virgins. The study also found that a woman was more likely to claim virgin pregnancy if the woman had signed chastity pledges or if she had parents who indicated lower levels of communication with their children about sex and birth control.

Hormonella preventivmedel – ett laddat ämne

Jag fick en hel del kommentarer på mitt inlägg om manliga P-piller (alla syns inte på bloggen tyvärr då de publicerades på min FB-sida). Eftersom många kvinnor under stora delar av sitt liv äter p-piller trots de potentiella bieffekter och det än så länge finns manliga motsvarigheter är detta ett laddar ämne.

Jag fick bland annat denna länk. Här står det att läkemedelsföretagen lagt ner studier på hormonella p-piller för män trots att de verkar fungera minst lika bra som hormonella p-piller för kvinnor. Detta förklarar man med att läkemedelsbolagen inte tror att det finns en efterfrågan bland män.

Historiskt har förmodligen efterfrågan varit störst bland kvinnor, eftersom det framför allt har varit vi som fått ta ”smällen” vid oönskade graviditeter. Många kvinnor har därför ansett att fördelarna med p-piller överväger riskerna med eventuella bieffekter. Eterfrågan hos män har kanske varit mer begränsad och därför har utvecklingen halkat efter. Att manliga p-piller fortfarande lyser med sin frånvaro tror jag i stor utsträckning förklaras av att man nuförtiden ställer helt andra säkerhets- och effektivitetskrav jämfört med tidigare. LIKA BRA duger inte på långa vägar. Eftersom fertilitet inte är någon sjukdom är toleransen för biverkningar minimal. Några av våra vanligaste läkemedel/ preventivmedel skulle förmodligen inte godkänts med dagens krav.

Idag tror jag att efterfrågan bland män är stor. Delvis bland män som av solidaritetskäl är villiga att dela eller till och med överta bördan från sin käresta, men även bland de ”Peter” beskriver i sin kommentar; män som vill förhindra att utnyttjas av kvinnor som ”lurar till sig graviditet”. I väntan på manliga p-piller är mitt råd till alla stackars män som inte vill bli utnyttjade av lömska kvinnor – Googla ordet KONDOM.

 

I received a lot of comments on my post about male contraceptives (some not visible on the blog, unfortunately, since they were posted on my FB page). Many women are on the Pill large parts of their life despite the potential side effects, and so far, there are no male equivalents. Therefore, this is a loaded issue.

Included in the comments, a fried sent me this link. The article states that the pharmaceutical companies discontinue studies on hormonal birth control pill for men, even though they seem to work just as well as hormonal birth control pills for women. The explanation stated in the article was that pharmaceutical companies do not think that there is a market for male contraceptives.

Historically, the demand for contraceptives has mainly been from women, as it has primarily been us facing the consequences of unwanted pregnancies. Many women have considered that the benefits of the pill outweigh the risks of possible side effects. The demand among men may have been more limited and therefore the development of male contraceptives is lagging behind. I believe that the fact that male contraceptives are still absent is largely explained by how we nowadays have completely different security and efficiency requirements for new drugs. JUST AS WELL as other drugs is not good enough by a long shot. Because fertility is not a disease, the tolerance for side effects is minimal. Some of our most common drugs/ contraceptives would probably not be approved by today’s standards.

Nowadays, my guess would be that the demand among men is extensive. Partly among men who are willing to share or even take over the burden from their loved ones, but also among the men ”Peter” describes in his comment; males who want to prevent exploitation of women who want to ”deceive their way to pregnancy”. While we are waiting for male contraceptives, my advice to all the poor men who do not want to be exploited by wily women – try Googling the word CONDOM.

P-piller för män snart i en butik nära dig?

Jag har goda och dålig nyheter för all ni om efterfrågar p-piller för män. De goda nyheterna är att en ny studie som publicerat i PNAS förmodligen är ett steg på vägen mot ett sådant piller. Australiensiska forskare har nämligen lyckat framställa en knock-out-mus där funktionen av två proteiner har slagits ut vilket leder till att mössen blir helt infertila trots att spermierna är normala. Detta beror på att proteinerna som slås ut har en viktig funktion för transportering av spermier vid ejakulationen (sädesuttömningen). Nu hoppas forskarna bakom studien på att de på kemisk väg ska kunna framställa samma effekter på dessa proteiner. I förlängningen kan alltså detta leda till preventivmedel för män. De dåliga nyheterna är dock att denna typ av piller tidigast kommer att kunna vara tillgängliga om tio år eftersom man noggrant måste testa pillrets effektivitet, säkerhet och att det verkligen är reversibelt.

Detta påminner om en annan studie i tidskriften Personality and Social Psychology Bulletin som visade att mottagare av nyheter vill höra de dåliga nyheterna först medan de som ger nyheterna hellre sparar de dåliga nyheterna till sist. Nästa gång lovar jag därför att jag inte ska spara de dåliga nyheterna till sist, för er skull.

Andra som rapportera om detta: Vetenskapsradion, Hufvudstadsbladet, DN

Bild: ScienceGenetics / Wikimedia Commons

Bild: ScienceGenetics / Wikimedia Commons

 

Today, I have good and bad news for all of you hoping for a contraceptive pill for men. The good news is that a recent study published in PNAS probably moved us one step closer towards such a pill. Australian researchers have successfully produced a knock-out mouse in which the function of two proteins has been disrupted, resulting in that these mice are completely infertile even though the sperm is normal. Infertility arises because the proteins that are disrupted have an important function for transporting sperm during ejaculation. The researchers behind the study are hoping that they will be able to produce the same effects on these proteins chemically. By extension, this could lead to contraceptives for men. The bad news is that the development of this type of pill will take at least ten years after extensive testing of effectiveness, safety, and reversibility.

This reminds me of another study in Personality and Social Psychology Bulletin that showed that recipients of news prefer to hear the bad news first, while those giving the news prefer saving the bad news for last. Next time, I will therefore not save the bad news for last, for your sake.

Bra pappor har mindre testiklar

Inom evolutionspsykologin tänker man att det finns ett motsatsförhållande mellan att vara ”alfahannetypen” och ”pappatypen”. För att optimera spridning av ens gener har det för de män som haft möjlighet (alfahannetypen) varit en dålig strategi att fastna med en partner och ta hand om de gemensamma barnen. Istället är den vinnande strategin att skaffa så många barn som möjligt och detta optimeras om man byter partner ofta. För män med begränsad framgång på parningsmarknaden tänker man istället att den vinnande strategin är att ge de få barn man får omsorg och därmed optimera deras överlevnadschanser. Jag har skrivit om detta tidigare och att detta bland annat kan vara en förklaring till kvinnlig otrohet.

En ny studie i PNAS ger stöd åt detta resonemang genom att visa att bättre pappor har mindre testiklar. Papporna som inkluderades i studien skattades av sina respektive med avseende på hur bra pappor de var. Man mätte sedan hjärnaktivitet i papporna när de fick se bilder på sina barn. De män som hade skattats som bra pappor fick en större aktivitet i hjärnans belöningscentrum jämfört med de sämre papporna. Man kunde även se att bra pappor hade mindre testiklar (vilket återspeglar antal spermier) och lägre testosteronnivåer.

Det kan dock vara värt att nämna att testikelstorlek bara förklarar en liten del av variationen i pappaegenskaper. Med andra ord är det inte omöjligt att haffa en man med bra pappaegenskaper och stora testiklar, det som alla tjejer drömmer om alltså, hehe.

 

Bild: Papa et bébé -Bliu pastels/ Wikicommons

Bild: Papa et bébé -Bliu pastels/ Wikicommons

Better dads have smaller testicles

Within evolutionary psychology it is considered that there is a trade-off between being the ”alpha male type” and the ”daddy type”. To optimize the spread of genes, it is assumed that for some men (alpha male type) it is a bad strategy to stay with a partner and take care of their mutual children. Instead, the winning strategy is to have as many children as possible and this is optimized by frequently changing partners. For men with limited success on the mating market it is instead assumed that the winning strategy is to care for the few children they have and thus maximizing their chances of survival. I have written about this before, and that this may be one explanation behind female infidelity.

A new study in PNAS provides support for this hypothesis by showing that better dads have smaller testicles. Fathers who were enrolled in the study were scored regarding their fathering skills by their spouse. The researchers then measured the brain activity in fathers when they were shown pictures of their children. The men who were scored as good fathers had a greater activity in the brain’s reward center compared to the bad fathers. It was also evident that better dads had smaller testes (reflecting sperm count), and lower testosterone levels.

It is worth mentioning that testicle size only explains a small part of the variation in father characteristics. In other words, it is not impossible to snag a man with good fathering skills and large testicles, what every girl dreams of, right?

Lapdance-forskning

I förra veckan skrev jag om en ny studie som indikerar att människans ägglossning inte är dold till 100 %. Detta är dock inte den första studien som visat detta.

Jag har tidigare skrivit om evolutionspsykologen Geoffrey Millers klavertwittrande som gjorde att han hamnade i blåsvädret. Men Miller är inte bara känd för att håna tjockisar; han har även fått erhålla Ig Nobelpriset – en amerikansk parodi på Nobelpriset. Detta pris fick han för just en studie angående kvinnans ägglossning.

Millers studie utfördes på kvinnliga strippor och man kunde se att stripporna tjänade mer pengar när de hade ägglossning. Denna studie publicerades år 2007 i tidskriften Evolution and Human Behavior. Även denna studie tyder på att kvinnor på något sätt signalerar att de är som mest fertila och att män verkar påverkas av denna signal. Miller avslutar artikeln med att skriva att fynden är av betydelse för mänsklig evolution, sexualitet och ekonomi. Så kom ihåg det tjejer; det är alltid bäst att löneförhandla med sin manlige chef när man har ägglossning ;-).

Silhouette_of_Stripper_on_a_Pole.svg

Last week I wrote about a new study indicating that human ovulation is not concealed to a 100%. This is not the first study showing this.
        I have previously written about evolutionary psychologist Geoffrey Miller and his twitter incidence But Miller is not only known for mocking the obese; he has also received the Ig Nobel prize – an American parody of the Nobel Prize. He received this price for a study on ovulation.
        Miller’s study included female strippers and showed that strippers earned more money during ovulation. This study was published in 2007 in the journal of Evolution and Human Behavior. This study also suggests that women signal that they are fertile, and that men are affected by this signal. In the article, Miller concludes that the findings are relevant for human evolution, sexuality and economics. So remember girls, when negotiating salary with your ​​male boss, make sure you are ovulating ;-).

Monogamin gjorde oss intelligenta?

De allra flesta däggdjur är promiskuösa dvs har många partners under sin livstid. Detta kan förklaras med att promiskuöst beteende har evolutionärt varit fördelaktigt och gener kopplade till detta beteende har därför etablerats i hela arten.

Huruvida människor är helt monogama är tveksamt men vi har oftast stabila partners (som ibland byts ut mot nya). Monogamt beteende återfinns också hos andra primater. Förklaringen till detta har länge varit att våra avkommor är så omogna vid födseln i relation till andra däggdjur (en ”bieffekt” av våra stora hjärnor) och därför kräver omsorg i många år. Att ha två föräldrar som sörjer för en ökar chanserna för avkomman att överleva till vuxen ålder och kunna föra vidare generna till barnbarnen.

Det finns dock två andra teorier som får stöd i två nya studier som publicerats i de världsledande tidskrifterna Science och PNAS

Studien i Science visar att syftet med monogami hos primater är att det hindrar kvinnor från parning med rivaliserande hannar, särskilt i arter där honor är utspridda och inte så lätt kan monopoliseras av en enskild hane.

Den andra studien i PNAS ger istället stöd åt hypotesen som föreslår att syftet med monogami hos primater är att minska risken för infanticid (barnamord), som är vanligt bland vissa arter. Syftet med infanticid tros vara att rivaliserande hannar vill avbryta amningen så att honan får igång sin ägglossning och istället kan få en avkomma med rivalen. GP rapporterar om denna studie och skriver bland annat om hur vanligt det är med infanticid hos vissa primater.

Christopher Opie som är en av forskarna bakom PNAS-studien säger i en intervju med Sveriges Radio att det faktiskt kan vara monogamin som gjort att människan kunnat utveckla en sådan stor hjärna. Det vill säga att monogamt beteende evolverade först och att det var en förutsättning för att vi kunde bli en så intelligent art.

1, 2, 5 och 6 chimpanshona, 3 gibbon, 4 och 7 orangutang

1, 2, 5 och 6 chimpanshona, 3 gibbon, 4 och 7 orangutang”

 
Monogamy made ​​us intelligent?
Most mammals are promiscuous i.e. has many partners during their lifetime. This can be explained by how promiscuous behaviors have been evolutionarily advantageous and genes linked to this behavior have therefore been established in the species.

Whether humans are completely monogamous is questionable but we usually have stable partners (that we sometimes replace). Monogamous behavior is also found in other primates. The explanation for this has long been that our offspring are so immature at birth in relation to other mammals (a ”side effect” of our big brains) and therefore require care for many years. Having two parental providers increases the offspring chances of surviving to adulthood and to be able to pass on genes to the grandchildren.

However, there are two other theories that are supported by two new studies published in the leading journals Science and PNAS

The study in Science shows that the purpose of monogamy in primates is to prevent women from mating with rival males, especially in species where females are widely spaced and not easily monopolized by a single male.

By contrast, the study in PNAS provides support for the hypothesis suggesting that the purpose of monogamy is to reduce the risk of Infanticide which is common among certain primates. The purpose of infanticide could be that rival males want to stop breastfeeding so that the female starts ovulating again and can get a new offspring with rival.

Christopher Opie, one of the researchers involved in the PNAS study, said in an interview with Swedish radio that monogamy might be the reson why humans were able to develop such a large brain. In other words, monogamous behavior evolved first and was a prerequisite enabling us to become an intelligent species.

Snoppmätartävlingarnas funktion

Som ni kanske vet är jag intresserad av evolution och framförallt sexuell selektion (som ni kan läsa mer om här och här). Sexuell selektion delas in i två kategorier: intersexuell sexuell selektion (främjar egenskaper som attrahera det motsatta könet) samt intrasexuell selektion (främjar egenskaper som avskräcker sexuella rivaler).

När jag skrev om konferensen i Marseille nämnde jag en studie som går emot ”Sexy son”- hypotesen. Denna hypotes handlar om att egenskaper som ger reproduktiva fördelar hos söner premieras trots att de är förknippade med lägre fitness hos döttrar. Studien visade dock att män med maskulinare ansiktsdrag inte anses vara mer attraktiva än genomsnittet.

Höga testosteronnivåer ger maskulina ansiktsdrag och efter presentationen pratade jag lite med en av forskarna bakom studien. Jag frågade vad han trodde att det fanns för anledning till att vissa män har högre testosteronnivåer om det nu inte ger högre fitness eller attraktionsförmåga. Han trodde att det handlade om fördelar när det gäller intrasexuell konkurrens.

På något sätt tycker jag att det är tragiskt om män har så många egenskaper som förmodligen går ut på att impa på andra snubbar. Men sekundärt leder detta till att även vissa kvinnor blir imponerade (eftersom social status är attraktivt). Med andra ord har snoppmätartävlingar evolutionärt haft en stor betydelse för att skapa dagens män.

Skala för manliga respektive kvinnliga ansiktsdrag

Skala för manliga respektive kvinnliga ansiktsdrag

 

The function of dick measuring contests

As you may know, I’m interested in evolution and especially sexual selection. Sexual selection is divided into two categories: inter-sexual sexual selection (promotes qualities that attract the opposite sex) and intrasexuell selection (promotes qualities that gives advantages when competing with sexual rivals).

When I wrote about the conference in Marseille, I mentioned a study that goes against the Sexy son hypothesis. This hypothesis suggests that features that provide reproductive advantages for sons are selected even though they are associated with lower fitness in daughters. However, the study showed that men with more masculine facial features are not considered more attractive than the average.

High testosterone levels give masculine facial features and after the presentation, I talked a bit with one of the researchers behind the study. I asked what he thought was the reason that some men have higher testosterone levels if it does not give higher fitness or attractiveness. He thought it was about advantages for intrasexuell competition.

In some sense I think it is tragic if men have so many qualities that supposedly aims to impress other dudes. But secondarily, this will in the extension lead to impressing some women (because social status is attractive). In other words, dick measuring contests have evolutionarily played an important role in creating today’s men.

Autismrisk vid IVF

Idag skriver SvD om en ny studie som publicerats i JAMA och som utförts av mina kollegor. Studien visar att en viss typ av In vitro fertilisering (IVF) som kallas intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) ökar risken något för autism i barnet. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om och hur man tidigare har sett att denna metod också ökar risken för missbildningar.

Ett problem som man har vid IVF och framför allt med ICSI är att det är svårt att bestämma vilka spermier som är ”bäst”. Vid naturlig befruktning sker en sållning och bara arvsmassan i den spermie som når ägget först förs vidare till barnet. Denna sållning är mer problematisk vid IVF och vid ICSI är grundproblemet att inga spermier är tillräckligt ”bra” för att kunna befrukta ett ägg. Detta kan alltså vara orsaken till att man tidigare sett en ökad mängd missbildningar och nu även en ökad risk för autism i personer som kommit till via ICSI. Forskarna bakom studien säger dock att det i nuläget inte finns någon anledning att förbjuda ICSI.

Ofrivillig barnlöshet kan vara en stor sorg och med hjälp av IVF kan ofta drömmen om ett barn bli verklig. Förhoppningsvis kan man med bättre urvalsmetoder gällande spermakvalité minska de risker som är förknippade med ICSI.

Intracytoplasmatisk spermieinjektion

Intracytoplasmatisk spermieinjektion

Autism Risk in IVF

Today, Svenska Dagbladet writes about a new study published in JAMA conducted by my colleagues. The study shows that a certain type of in vitro fertilization (IVF) called intracytoplasmic sperm injection (ICSI) slightly increases the risk of autism in the child. I have previously written a post about and how this method also increases the risk of birth defects.

A problem with IVF and especially ICSI is that it is difficult to determine which sperm is the ”best”. In natural conception is a selection process and only the genes in the sperm reaching the egg first is passed on to the child. This screening is more problematic in IVF and with ICSI the core problem is that no sperm is ”good” enough to fertilize an egg. This may therefore be the reason that researchers previously have seen an increased amount of malformations and now also an increased risk of autism in persons who were conceived through ICSI. The researchers behind the study says, however, that there is no reason to ban ICSI.

Infertility can be a great sadness, and with the help of IVF the dream of a child can become real. Hopefully, better selection methods concerning semen quality might reduce the risks associated with ICSI.