Kategoriarkiv: Sexualbeteende

Starka män dansar bättre?

En ny studie som publicerats i American Journal of Human Biology har undersökt om mäns dansförmåga kan vara ett sätt att visa upp sig för potentiella sexualpartners (kvinnor) men även för sexuella rivaler (män).

I studien deltog 30 män som filmades när de dansade. Männen undersöktes också med avseende på fysisk styrka och kondition. Med hjälp av en dator ersattes männen i filmerna med dansade avatarer, men rörelserna var identiska med de i originalfilmerna. Männens dansstil bedömdes av både män och kvinnor.

Resultaten visade att domarna tyckte att de som hade större och mer varierade armrörelser var bättre dansare. Man såg en positiv korrelation mellan dansförmåga och starkt grepp men inget samband med kondition. Både män och kvinnor skattade danskvalitén på samma vilket författarna tolkar som om dans både kan syfta till att attrahera kvinnor men även för att signalera till andra män – jag är badass och kan spöa dig, håll dig borta!

Det bästa med den här studien är att den kommer med ett videoklipp. Så nu kan ni se om ni håller med domarna i studien som tyckte att den starke dansaren rörde sig bättre än den svage.

 

Strong men are better dancers?

A new study published in American Journal of Human Biology has examined whether men’s dancing ability can be a way to display themselves to potential sexual partners (women) but also to sexual rivals (men).

The study involved 30 men who were filmed as they danced. The men were also examined with respect to physical strength and vascular fitness. By using a computer, the men in the clips were replaced with dancing avatars, but the movements were identical to those in the original film clips. The men’s dance styles were rated by both men and women.

The results showed that the judges thought that those with larger and more varied arm movements were better dancers. The analyses showed a positive correlation between dance ability and grip strength but no correlation with vascular fitness. Both men and women rated dance quality similarly and the author’s interpretation of this is that dance can function as something that attracts women but also something that signals to other men – I’m a badass and I can kick your ass, stay away!

The best thing about this study is that it comes with a video. So now you can see if you agree with the judges in the study who thought that the strong dancer had better moves than the weak one.

Snygga killar = players

En ny studie i favoritblaskan Evolution and Human Behavior visar något som knappast förvånar oss som varit med i ”gamet” ett tag – att snygga killar oftare är players.

Bland människor finns det en hel del variation i hur pass monogam man är. Som jag sa i min senaste intervju i Nyhetsmorgon, anses det vara mer paradoxalt att män är monogama med tanke på hur många fler avkommor de har möjlighet att få om de ofta byter partner.

I den nya studien undersökte man faktorer som påverkar intrasexuell variation (variation inom könet) när det gäller monogamt beteende. Närmare bestämt undersökte man hur fysisk styrka och attraktivitet påverkade huruvida man var ute efter tillfälliga eller långvariga sexuella relation samt hur många sexualpartners man tidigare haft.

Resultaten visade att fysisk starka och attraktiva män oftare var ute efter tillfälliga sexualpartners, liknande samband fanns inte bland kvinnor. Bland båda könen var det dock tydligt att antal tidigare sexualpartners var korrelerat med hur attraktiv man var.

Frågan är dock om de flesta män egentligen vill vara players men att de som förstår sina begränsningar väljer en alternativ strategi? Nä, nu glömmer vi det här och hyr en chick flick istället så att vi återfår tron på romantik.

 

Bild: John Malkovich som Vicomte de Valmont - en riktigt svinig player

Bild: John Malkovich som Vicomte de Valmont – en riktigt svinig player

Attractive guys = players

A new study in Evolution and Human Behavior shows something that hardly surprises us who have been around for a hile – that attractive guys more often are players.

Among humans, there is a lot of variation in how monogamous we are. As I said in my recent interview in Nyhetsmorgon, it is considered more paradoxical that men are monogamous considering how many more offspring they would be able to get if they frequently change partners.

The new study examined factors affecting intrasexual variation (variation within sex) when it comes to monogamous behavior. They specifically examined how physical strength and attractiveness influence whether one is looking for temporary or long-term sexual relationships, and the number of previous sexual partners.

The results showed that physically strong and attractive men were more often looking for casual sexual partners, a similar correlation was not found among women. Among both sexes, it was clear that the number of previous sexual partners was correlated with attractiveness.

The question is whether most men really want to be players but to those who understand its limitations chooses an alternative strategy? Nah, let’s forget about this and rent a chick flick instead so that we regain faith in romance.

Forskning feltolkas för att stödja antihomolag

Förra veckan skrev jag ett inlägg om kontroverserna runt forskning rörande sexuell läggning och framföra allt forskning som studerar genernas betydelse för homosexualitet. Bland annat finns det en studie på svenska tvillingar som visar att 34% – 39% av variationen i sexuell läggning hos män förklaras av genetiska komponenter. Jag nämnde då att en positiv aspekt med forskning som visar att gener är av betydelse för sexuell läggning är att detta ger stöd åt det som många homosexuella själva länge att hävdat – att man föds med sin sexuella läggning, man väljer den inte.

Tydligen tolkar Ugandas president Museveni inte forskningen på detta sätt. Han använder istället denna studie för att hävda att homosexualitet till 66% beror på miljön och därmed kan samhällets syn på homosexualitet minska förekomsten av homosexualitet. Han hävdar också att det är på grund av detta som han godkänt antihomolagen.

Professor Niklas Långström som är tvillingstudiens försteförfattare (och som jag hade privilegiet att ha som bihandledare under min doktorandtid) skriver på sin Facebook-sida att Museveni gravt feltolkat studien. Bland annat visade studien av Långström et al. att den miljö som delas av  tvillingar, som till exempel samhällsklimatet och den gemensamma uppväxtmiljön, inte har någon som helst betydelse för den sexuella läggningen hos män.

Det är alltid tråkigt när forskning blir feltolkad eller felciterad, men att använda forskning på ett felaktigt sätt för att motivera lagar som kränker mänskliga rättigheter är avskyvärt. Det är dessutom varje forskares mardröm att de kunskaper man bidrar med utnyttjas på detta sätt. Mina sympatier går ut till Niklas och hans medförfattare.

612px-Love_Heart_rainbow_svg
Bild: Nevit / Wikimedia Commons

Last week I wrote a post about the controversies surrounding research on sexual orientation, especially research that studies the significance of genes for homosexuality. For instance, there is a study on Swedish twins showing that 34% – 39% of the variation in sexual orientation in men is explained by genetic components. I then mentioned that a positive aspect of research showing that genes are important for sexual orientation is that this supports many homosexual individuals themselves have argued for a long time – that you are born with your sexual orientation, you do not choose it.

Apparently, Ugandan President Museveni does not interpret the research this way. Instead, he is using this study to argue that homosexuality to 66% depends nurture, and thus, society’s view of homosexuality may reduce the incidence of homosexuality. He claims that this is why he approved the anti-gay law.

Professor Niklas Långstrom who is the first author of the Swedish twin study (and who I had the privilege to have as a co-supervisor during my time as a PhD student) writes on his Facebook page that Museveni utterly misinterpreted the study. Among other things, the study by Långstrom et al. estimated that the environment that is shared by male twins, such as the social climate and the common childhood environment, did not have any influence on sexual orientation.

It is always unfortunate when research is misinterpreted or misquoted, but to use research in a wrong way to justify laws that violate human rights is detestable. Moreover, it is every researcher’s nightmare that your scientific contributions are abused in this way. My sympathies go out to Niklas and his co-authors.

Storlekens betydelse – part 2

En av de vanligaste söksträngarna för personer som hittar till min blogg via Google är ”storlekens betydelse”. Med denna sökning är det här inlägget nummer tre på Googles träfflista (efter Kvinna Ifokus och Flashback). För att slå ett slag för jämställdheten tänkte jag därför uppmärksamma en studie i Journal of Sexual Medicine som visar att kvinnors storlek också är av betydelse.

Sammanfattningsvis visar studien att kvinnor som lider av anorgasmia (sällan eller aldrig får orgasm vid samlag) har mindre klitoris och en klitoris som är placerad längre ifrån vaginan i jämförelse med kvinnor som inte har dessa problem.

Frågan är dock om jag genom att skriva detta har slagit ett slag för jämlikheten eller bara gett tjejer ytterligare något att ha komplex över…

142575_1_600

 

Does size matter? – part 2

One of the most common search strings for people who find my blog via Google is ”does sixe matter?” This search results in a hit list with this post as number tree (after Female Ifokus and Flashback). In order to strike a blow for equality, I would like to draw your attention to a study published in the Journal of Sexual Medicine that shows that women’s size is also of importance.

In conclusion, the study shows that women suffering from anorgasmia (never or rarely reach orgasm during intercourse) has a smaller clitoris and a clitoris which is located further away from the vagina in comparison to women who do not have these problems.

The question is if I by writing this have struck a blow for equality or if I just have given girls an additional thing to be anxious over…

Gener bakom homosexualitet

Några av mina senaste inlägg har handlat om hur viss forskning är svårmotiverad och kanske till och med meningslös. En ännu viktigare fråga är om viss typ av forskning är direkt skadlig. Kunskaper som till exempel förstärker fördomar. I förra veckan presenterade forskare (via The Guardian) preliminära resultat från en studie där man lyckats identifiera en eller flera gener i ett område på X-kromosomen som är kopplade till homosexualitet hos män.

Att homosexualitet till viss del är ärftligt är dock ingen nyhet. Tvillingstudier har visat att sexuell läggning, i likhet med de flesta mänskliga egenskaper, till viss del beror på våra gener. Den nya studien bidrar dock med kunskaper om vilka dessa gener är. Forskarna bakom studien är dock noga med att poängtera att dessa gener varken är nödvändiga eller tillräckliga för att någon ska bli homosexuell. Andra faktorer är alltså också av betydelse.

Denna forskning är helt klart kontroversiell och upprör många, men är den endast av ondo? En positiv aspekt med dessa genetiska fynd är att de ger stöd åt det som många homosexuella själva länge att hävdat – att man föds med sin sexuella läggning, man väljer den inte.

800px-Westerkerk_-_Gay_symbols_2
Bild: Wolfgang Sauber / Wikimedia Commons

Genes behind homosexuality

Some of my recent posts have been about how some research is difficult to justify and perhaps even meaningless. An even more important question is whether particular research is harmful. Certain knowledge may, for instance, reinforce prejudices. Last week, researchers presented (through The Guardian) preliminary results from a study where they identified one or more genes in a region on the X chromosome linked to homosexuality in men.

That homosexuality, in part, is a heritable trait is nothing new. Twin studies have shown that sexual orientation, like most human traits, to some extent depends on our genes. The new study has contributed with knowledge about the location of some of these genes. However, the researchers behind the study carefully points out that these gene is neither necessary nor sufficient in making someone gay. Other factors are also important.

This research is clearly controversial and many are provoked by it, but it is only negative? A positive aspect of these genetic findings is that they provide support to what many homosexuals themselves have argued for a long time – that you are born with your sexual orientation, you do not choose it.

Hitta rätt man med forskningens hjälp?

Huruvida kvinnor föredrar olika typer av män beroende på var de befinner sig i sin menstruationscykel är knappast någon ny frågeställning, detta har diskuterats i ca 20 år. En ny studie som snart kommer att publiceras i Psychological Bullentin har sammanfattat resultaten av 50 studier som undersökt detta.

Jag har tidigare skrivit inlägg om evolutionära hypoteser som föreslår att det finns ett sorts motsatsförhållande mellan att vara en man med bra genetiska förutsättningar och att ha bra pappaegenskaper. Enligt denna teori är det fördelaktigt för en kvinna att ha sexuellt umgänge med den ena manstypen (den med bäst genetiska förutsättningar) när hon är som mest fertil, medan det är bättre att hålla sig till pappatypen resten av tiden. Att föredra olika typer av män beroende på om man har ägglossning eller inte kan enligt denna förklaringsmodell varit en adaptiv (fördelaktig) egenskap.

Resultaten för den sammanfattande studien visade att kvinnor föredrar olika manstyper beroende på om de har ägglossning eller inte. Exakt vilken typ av man som kvinnorna föredrog när de hade ägglossning var inte helt tydligt men det verkade som om de fick en ökad preferens för män med symmetriskt utseende. Detta går i linje med de evolutionära teorierna eftersom man tänker sig att ett symmetriskt utseende är en indikator på bra genetiska förutsättningar.

Anser ni att denna typ av forskning är svårmotiverad? Well, forskarna bakom studier skriver i sitt pressmeddelande att dessa kunskaper kan hjälpa kvinnor att fatta bättre sexuella beslut, vilket kan öka ens förutsättningar för att få stabila relationer. Så jäkla bra asså, för alla vet ju att inget får en att sluta vara kär i fel person som logik, right?

strongman

Sexuella tankar – könsskillnader

Mytnäsan vaknade idag när jag läste i DN om hur studier visar att män tänker på sex 34 gånger om dagen medan kvinnor tänker på sex 19 gånger. Nu är visserligen inte dessa siffror helt galna och visst kan det finnas både kulturella och biologiska förklaringar till varför man ser en könsskillnad. Den allmänna uppfattningen verkar dock vara att män tänker på sex jämt och att könsskillnaden är stor. Jag kan minnas att jag till och med hört påståenden om att män tänker på sex var sjunde sekund. Jag blev därför nyfiken på att kolla upp om det finns några publicerade vetenskapliga studier på detta.

Det visade sig, föga förvånande, att ytterst få studier har undersökt detta. Jag hittade dock en studie från 2012 som undersökt just detta bland 283 unga amerikanska studenter. Studien visade att männen i snitt tänkte på sex 19 gånger om dagen. Motsvarande siffra hos kvinnorna var 10. Man konstaterar i artikeln att även om det finns skillnader är de relativt små och att spridningen bland män var så stor (mellan 1 gång och 388 gånger) att man inte kan uttala sig om generella könsmönster. Man kunde även se att män även tänkte oftare än kvinnor på andra basala behov som mat och sömn. Det var även tydligt att de kvinnor som var i stort behov att bli socialt accepterade tänkte på sex mer sällan.

För att sammanfatta: män är inte de sexgalningar många verkar tro, variationen bland män är stor och könsskillnaderna är relativt små. Vidare tänker män överlag mer på basala behov som sex, mat och sömn, vilket till viss del kan förklara könskillnader. Tragiskt nog verkar det som om vissa kvinnors sexualitet hämmas av en önskan att bli socialt accepterade. Skulle kanske mönstret se annorlunda ut om de sociala förväntningarna var annorlunda?

Bild: Devika Rani kissing Himanshu Rai in Karma (1933) – Himanshu Rai

Bild: Devika Rani kissing Himanshu Rai in Karma (1933) – Himanshu Rai

 

Oxytocin främjar trohet

Idag var det dags för mig att besöka Nyhetsmorgon igen. Jag pratade bland annat om en studie som visar att män som får nässpray innehållandes oxytocin tycker att flickvännen är mer attraktiv jämfört med om de får placebo. Ni han läsa mitt tidigare inlägg om studien här.

Kvinnoidealet påverkas av uppväxtmiljö

I västvärlden har vi ett relativt smalt ideal när det gäller kvinnans kropp. I många andra delar av världen är detta ideal en betydligt kraftigare kroppstyp. Vad detta beror på är dock oklart.

Enligt livshistorieteori påverkar miljön omkring vilken strategi en organism ”väljer” för att optimera sin reproduktion och överlevnad. När det gäller kvinnors reproduktiva förmåga finns det, framför allt i svårare miljöer, fördelar med att ha en relativt stor mängd kroppsfett. Bland annat har kvinnor med större mängd kroppsfett tidigare pubertet och klarar matbrist under graviditet bättre än smala kvinnor.

I en ny amerikansk studie som publicerats i Evolution and Human Behavior fick försökspersoner antigen läsa en artikel som beskrev att omvärlden blivit tuffare (antingen sämre ekonomi eller ökad kriminalitet) eller en ”neutral” tidningsartikel. Efter detta fick de granska siluetter av kvinnokroppar och ange vilken kroppstyp som var den ideala. Man kunde då se att både män och kvinnor som läst om en hårdare omvärld föredrog en större kroppstyp. Men detta gällde enbart personer som vuxit upp under svåra förhållanden. En liknande effekt sågs inte för det manliga kroppsidealet, vilket är logiskt enligt samma förklaringsmodell då mäns fertilitet inte på samma sätt är kopplat till deras fettmängd.

Bild: Szczepan1990 / Wikimedia Commons

Bild: Szczepan1990 / Wikimedia Commons

In the Western world, the ideal female body is rather thin. In many other parts of the world, the ideal is a larger body type. The reason for this remains unclear.

According to life history theory, the surrounding environment around affects which strategy an organism chooses to optimize its reproduction and survival. When it comes to women’s reproductive ability, there is benefits of having a relatively large amount of body fat, especially in more difficult environments. For instance, women with excess body fat have earlier puberty and manage food shortages during pregnancy better than thin women.

In a new, American study published in Evolution and Human Behavior, study subjects either read an article that described an increased environmental harshness (economic downturn or increased criminology) or a ”neutral” article. After this, they examined silhouettes of female bodies and selected the body type that they considered ideal. The results showed that both men and women who read about harsher environment preferred a larger body type. But this only applied to individuals who had grown up under poor circumstances. A similar effect was not seen for male body ideal, which is in line with the suggested hypothesis as male fertility is not, to the same extent, affected by body fat percentage.

Like a virgin

Om någon har missat det så firas alltså jul till minne av Jesu födelse. Enligt Bibeln föddes Jesus av Maria som blivit gravid trots att hon aldrig haft samlag, en så kallad jungfrufödsel. Så här i juletider har BMJ passande nog publicerat en artikel om hur vanligt det idag är att gravida, amerikanska kvinnor uppger att de är oskulder trots att deras graviditet inte är ett resultat av IVF. Studien har passande nog titeln: ”Like a virgin (mother): analysis of data from a longitudinal, US population representative sample survey”.

Resultaten visade att 0,8 % av de gravida kvinnorna som deltog i studien hävdade att de var oskulder. Man fann även att sannolikheten att en kvinna hävdade jungfrugraviditet ökade om kvinnan hade avlagt ett kyskhetslöfte eller om kvinnas föräldrar i liten utsträckning pratat om sex och preventivmedel med henne.

mary-jesus-113

Christmas is celebrated in commemoration of the birth of Jesus. According to the Bible, Jesus was born by Mary who was pregnant even though she never had sexual intercourse, a so called virgin birth. In the spirit of Christmas, BMJ has now published an article about how common it today is that pregnant American women say they are virgins although their pregnancy is not a result of IVF. The study was aptly titled: ”Like a virgin (mother): analysis of data from a longitudinal, population-representative U.S. sample survey”.

The results showed that 0.8% of the pregnant women who participated in the study claimed that they were virgins. The study also found that a woman was more likely to claim virgin pregnancy if the woman had signed chastity pledges or if she had parents who indicated lower levels of communication with their children about sex and birth control.