Kategoriarkiv: Veckosammanfattning

Vetenskapsnyheter vecka 39

Förra veckan hade jag fullt upp med möten och undervisning, men jag tycker ändå att jag lyckades samla ihop några guldkorn som får representera förra veckans ”viktigaste” vetenskapsnyheter.

Ny studie i Archives of Sexual Behavior undersökte hur personlighetsdrag påverkar heterosexuella mäns benägenhet att ge sin partner oralsex. Resultaten visar att sympatiska män ger sin partner mer oralsex och man tror att detta är en strategi för att hålla kvar partnern.

En studie publicerad i Personality and Social Psychology föreslår att personer som är osäkra på sin partners känslor är mer benägna att visa upp relationen på Facebook.

Denna vecka publicerades också en studie i Psychonomic Bulletin & Review visar att komplexa hjärnor inte alltid är bättre. Människors benägenhet att följa regelbaserda strategier kan ibland försämra deras prestation vilket resulterar i att råttor presterar bättre i vissa typer av test.

För övrigt läste jag en intressant studie i PNAS som visar att forskare anses vara kompetenta men inte godhjärtade. Forskarna bakom studien anser att detta är problematiskt eftersom förtroende för att en forskare har goda intentioner är nödvändigt för deras trovärdighet. Sammanfattningsvis nämner studiens författare att diskussioner, undervisning och vetenskapskommunikation kan öka allmänhetens förtroende för forskare.

 

Vetenskapsnyheter vecka 38

En ny studie publicerad i Nature Communications visar att det finns stor variation i hur mänskliga ansikten ser ut. Studien visade också på stor variation i de gener som påverkar ansiktets utseende. Forskarna föreslår att det evolutionärt funnits sociala fördelar med att ha ett unikt utseende och att variationen förklaras av den evolutionära mekanism som kallas frekvensberoende selektion.

En ny review föreslår att ju bättre vi känner vår partner desto mindre sexuellt upphetsade blir vi av honom/henne. Dessa resultat ger stöd åt teorier som föreslår att evolutionen främjat kortvariga sexuella relationer.

I veckan publicerades också en studie i Nature som visar att sötningsmedlet sackarin inducerar glukosintolerans i möss genom att påverka bakteriefloran i tarmen. Denna studie fick stor medial uppmärksamhet men har redan blivit kritiserad.

Denna vecka var det också dags att utse vinnarna av Ig Nobelpriset. Priset gick bland annat till en studie om vilka parametrar som avgör hur hala bananskal är samt en studie som visade att köttamponger är ett effektivt sätt att få stopp på näsblod.

ignobel[3]

 

Vetenskapsnyheter vecka 37

En ny studie i Neurology visade att dålig sömn är kopplat till minskad hjärnvolym, närmare bestämt ökad celldöd i hjärnbarken. Det handlar dock om en korrelation så det är oklart om brist på sömn orsakar celldöd eller om det snarare är förändringar i hjärnan som resulterar i sämre sömnkvalité.

I en studie där 41 barn i tre- till fyraårsåldern deltog underökte man hur TV-program med snabba klipp påverkar barns koncentration. Resultaten visade att TV-program med snabba klipp inte hade någon negativ effekt på hur barnen presterade ett efterföljande koncentrationstest.

spunge bob

I onsdags meddelande Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att ADHD-läkemedel får vara kvar i högkostnadsskyddet efter deras omprövning. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar i högkostnadsskyddet med generell subvention. Även andra ADHD-läkemedel kvarstår, men med vissa begränsningar.

En annan studie som uppmärksammats denna vecka visade att feministiska aktivister har maskulin digit ratio och är mer socialt dominanta. Men glöm inte att digiot ratio är ett mått som fått utstå hård kritik.

Zemanta Related Posts Thumbnail

 

 

Vetenskapsnyheter vecka 36

I senaste numret av JAMA låg fokus på fetma och viktminskning. En av studierna var en metaanalys som utvärderade dieter från 48 olika randomiserade försök och visade att olika typer av dieter ger ungefär samma viktminskningsresultat. Studien sammanfattade att det viktiga är inte är vilken typ av diet man väljer utan att man håller fast vid en diet.

Som vi alla känner till har alkohol prosociala effekter. Men det finns vissa oklarheter i exakt hur den prosociala effekten medieras. En ny review föreslår att de prosociala effekter av alkohol framför allt beror på att det får en att sluta fokusera på social avvisning

En studie som publicera i Neurologi visar att sömnbrist är associerat till minskad hjärnvolym.  Det är dock oklart huruvida detta är orsakssamband eller om det är förändringar i hjärnan som ger upphov till minskad sömn.

Denna vecka rapporterade Improbable Research om en ny studie publicerad i Cancer Epidemiology, Bimarkers & Prevention visar att BH-användande inte är associerat med en ökad risk för bröstcancer. Detta verkar onekligen rimligt.

Brassiere

The latest issue of JAMA focused on obesity and weight loss. One of the studies was a meta-analysis that evaluated the diets from 48 different randomized trials and showed that different types of diets produce similar weight loss results. The study concluded that the important thing is not the type of diet you choose but whether you stick to a diet or not.

We all know about the pro-social effects of alcohol. But there is some ambiguity in exactly how the pro-social effects are mediated. A new review suggests that the pro-social effect of alcohol is mainly due to how it reduces focus on social rejection.

A study published in Neurology shows that sleep deprivation is associated with decreased brain volume. However, it is unclear whether this is causation or there are changes in the brain that give rise to reduced sleep.

Moreover, this week Improbable Research reported on a new study published in Cancer Epidemiology, Bimarkers & Prevention shows that BH-use is not associated with an increased risk of breast cancer, and this certainly seems reasonable.

Vetenskapsnyheter vecka 35

Förra veckan publicerade Science en artikel där forskare samlat ihop prover från 78 ebolasmittade personer i Västafrika och på detta sätt lyckats visa att ebolaviruset muterar i en snabb takt. Analyserna visade också att, trots att smittan ursprungligen kommer från ett djur som fungerar som en reservoir har den spridits vidare genom kontakt mellan människor. Tragiskt nog hade fem av medförfattarna till studien avlidit i ebola då artikeln publicerades.

En studie som publicerades denna vecka i PLOS ONE visade att självsäkra personer ofta uppfattas som mer kompetenta än de egentligen är. I själva verket kan dessa personer ha en tendens att ställa till med problem inom en organisation.

Super-worker

Med tanke på händelserna i Ferguson, Missouri publicerades en intressant text om hur militärt utrustad polis kan påverka en folkmassas mentalitet på ett negativt sätt. Detta är även aktuellt i Sverige där polisens agerande blivit hårt kritiserat vid senaste veckornas demonstrationer mot nazistiska organisationer.

Veckan avslutades med att media rapporterade om ett misstänkt ebolafall i Stockholmsområdet. Provet som togs för att utesluta att den man som befunnit sig i Västafrika och som insjuknat i feber bar på det fruktade viruset visade sig vara negativt. Risken är dock att ebolarädslan i kombination med en stundande influensasäsong kommer att resultera i att nyhetsrapporteringen i höst/vinter kommer att domineras av denna typ av nyheter.

winter-is-coming

Last week, Science published an article in which researchers collected samples from 78 Ebola infected people in West Africa, enabling them to shown that the Ebola virus mutates at a rapid pace. The analyzes also showed that, despite the fact that the infection originated from an animal reservoir, the virus has spread by human contact. Tragically, five of the co-authors of the study died of Ebola before the article was published.

A study published this week in PLOS ONE, showed that over-confident people are often perceived as more competent than they actually are. In fact, these people have a tendency to cause problems within an organization.

Regarding the events of Ferguson, Missouri, an interesting text about how militarily equipped police can negatively affect crowd mentality was published. This is also relevant in Sweden where the actions of the police have been heavily criticized in recent weeks during demonstrations against Nazi organizations.

The week ended with Swedish media reporting about a suspected Ebola cases in the Stockholm area. The sample that was taken to rule out that the man who has been in West Africa and who fell in with fever was infected with the dreaded virus were found to be negative. It is however likely that the Ebola fear combined with an upcoming flu season will result in the news this fall/winter being dominated by this kind of news.

 

Vetenskapsnyheter vecka 34

I början av veckan rapporterade TT (via DN) om en studie som publicerats i Journal of Epidemiology and Community Health. Initialt var rubriksättningen ”Grannfejd lika farligt för hjärtat som rökning” men nu har man ändrat till ” Grannfejd inte bra för hjärtat” vilket nog var klokt eftersom det är extremt osannolikt att grannbråk är en oberoende riskfaktor för hjärtproblem i samma utsträckning som rökning. Frågan är om det överhuvudtaget är en oberoende riskfaktor eller om sambandet enbart förklaras av underliggande faktorer som analyserna inte kontrollerat för (kan tänka mig att det finns örti tusen confounders). Men den som tror på orsakssamband får gärna testa att lura döden genom att sjunga ”We Shall Overcome”.

I the Atlantic publicerade man en kul artikel där man tagit fram avatarer som illustrerar hur den genomsnittlige mannen ser ut i olika delar av världen. Den amerikanske genomsnittlige mannen hade kanske inte drömkroppen och i kombination med en märklig frisyr och sunkiga kalsonger blev detta den andra notisen i min nyhetsfeed som fick mig att önska att man var lesbisk; den första var såklart orgasmstudien som visade att lesbiska kvinnor har högre sannolikhet att få i orgasm vid sexuella aktiviteter.

USA-Frontmanmain_jpg

I the Guardian uppmärksammades en studie sponsrad av Wrigley. Enligt Wrigleys pressrelease visar studien att tuggummi gör en bättre på matte. Problemet är dock att detta inte är sant, vilket man själv kan kolla upp på ClinicalTrials.gov

Denna vecka var det återigen dags för Dawkins att hamna i blåsväder på grund av sitt Twittrande. Denna gång handlar det om abortering av foster med Downs. Även om det är lätt att avfärda Dawkins beteende som inget annat än en lust att provocera kan jag inte låta bli att reflektera över mitt egna användande av sociala medier. Är sociala medier verkligen rätt forum att diskutera komlexa frågor?

Dawkins_abortion

 

This week’s science news

Early last week, TT reported (via DN) on a study published in the Journal of Epidemiology and Community Health. Initially the headline read ”Neighbor Feuds equally dangerous for the heart as smoking” but now I found that they had changed it to ”Neighbor Feuds not good for the heart” which was probably wise since it is extremely unlikely that conflict with neighbors is an independent risk factor for heart problems to the same extent as smoking. The question is whether it is at all an independent risk factor or whether the relationship is explained by underlying factors that not controlled for in the analysis (can imagine thousands of confounders). But those who believe in causality may try to cheat death by singing ”We Shall Overcome.”

The Atlantic published a fun article including avatars illustrating how the average man looks in different parts of the world. The American average man may not have had the dream body and in combination with a weird hairstyle and shabby underwear this became the second post in my news feed that made me wish that I was a lesbian; The first was of course the orgasm study that showed that lesbian women are more likely to have an orgasm during sexual activities.

The Guardian highlighted a study sponsored by Wrigley. According to Wrigley’s press release, the study shows that chewing gum improves math skills. The problem is that this is not true, as you yourself can see on ClinicalTrials.gov.

This week, Dawkins was once again critiqued for his tweeting, this time it concerned abortion of fetuses with Down’s. Although it is easy to dismiss Dawkins’ behavior as nothing more than a desire to provoke, I cannot help but reflect on my own use of social media. Is social media really the right forum to discuss complex issues?

 

Vetenskapsnyheter vecka 32

Denna vecka överträffade PNAS ännu en gång sig själva genom att publicera en artikel där man tagit fram en lyckoekvation. Studien visar bland annat att man blir särskilt lycklig när man presterar bättre än förväntat.

Happiness equation

I tisdags publicerade Dagens Medicin en lista över de mest inflytelserika forskarna inom medicin i Sverige. På listan återfanns 14 män och en kvinna.

En ny studie publicerad i PLOS ONE visade att man kan ta reda på huruvida någon är narcissistisk bara genom att fråga hen. Forskarna bakom studien tror att detta beror på att narcissister anser att de är överlägsna andra och därmed att narcissism inte är ett negativt personlighetsdrag vilket gör att de gärna erkänner att de har denna egenskap.

I fredags gifte sig min bror vilket vi firade storslaget. Men detta var inte enda anledningen till att fira i fredags, det var nämligen internationella orgasmdagen och orgasmskämten haglade på Twitter. Här är mitt bidrag:

 

En annan studie i PLOS ONE undersökte hur hälsan påverkades av viktnedgång bland nästan 2000 personer som led av övervikt eller fetma. Resultaten visade att viktnedgång minskar risk för metabola och kardiovaskulära sjukdomar men verkar inte ha några psykologiska fördelar.

Roligast denna vecka var en tweet från Michael Hale som inkluderade en bild föreställandes alla nördars hjälte, astrofysikern Neil deGrasse Tyson och texten ”Some guy using his laptop on the train like a Dumbass nerd lol”. Men detta skämt gick inte hem hos alla vilket Hale själv beskriver i denna bloggpost som handlar om hur han fick tusentals nördar att hata honom

Dumbass-nerd

 

This week’s science news

This week, PNAS surpassed yet again themselves by publishing an article in which they have developed a hapiness equation. The study shows that people are particularly happy when you perform better than you expected.

On Tuesday, Dagens Medicin published a list of the most influential researchers in medicine in Sweden. On the list was found 14 men and a woman.

A new study published in PLOS ONE, showed that one can find out whether someone is narcissistic just by asking him/her. The researcher behind the study believe that this is a result of narcissists feeling that they are superior to others and therefore do not consider narcissism to be a negative personality trait, making them happy to admit that they have this trait.

On Friday, my brother got married, which we celebrated grandly. But this was not the only reason to celebrate on Friday; it was namely the international orgasm day.

Another study in PLOS ONE examined how health was affected by weight loss among nearly 2,000 people who suffered from overweight or obesity. The results showed that weight loss reduces the risk for metabolic and cardiovascular diseases, but does not seem to have any psychological benefits.

Most fun this week was a tweet from Michael Hale including a picture of the hero of all nerds, astrophysicist Neil deGrasse Tyson and the text ”Some guy using his laptop on the train like a Dumbass nerd lol”. But this joke did not go well with all as Hale himself describes in this blog post about how he got thousands of nerds to hate him.

Vetenskapsnyheter vecka 31

Veckan inleddes med världshepatitdagen som inträffar årligen den 28:e juli för att uppmärksamma virussjukdomarna hepatit A-E. Totalt avlider ungefär 1,4 miljoner människor varje år som resultat av dessa infektioner. Mer information från Världshälsoorganisationen (WHO) hittar du här.

En ny studie visade också lägre dödlighet bland löpare. Märkligt nog verkade längd och intensitet inte spela någon roll och det är inte omöjligt att det inte handlar om orsakssamband. Det som däremot är allmänt känt är att det bara är pass som delas på Facebook som räknas.

Denna vecka blev det också twitterstorm mot evolutionsbiologen Richard Dawkins efter han twittrat om hur han anser att vissa typer av pedofili och våldtäkter är värre än andra. Hela spektaklet sammanfattas i en buzzfeed.

En studie som publicerades i Evolutionary Biology denna vecka visade att attraktiva män har bättre spermier än fula män- Det verkar alltså som om vissa får allt i denna orättvisa värld.

För övrigt uppmärksammades en studie som visade att så kallad ”fist bump” är mer hygieniskt än både handskakning och high five. Men Per Gudmundson var inte road utan skrev en ledare i SvD om att denna typ av hälsning var en del av ”gängkulturen” och traditionell handskakning ändå är att föredra eftersom gängmedlemmar blir skjutna (vilket är värre än att bli förkyld). Om Per Gudmundson anser att risken att blir skjuten ökar om man börjar hälsa med fist bumps framkommer dock inte av texten.

Fist bump

This week’s science news

The week began with World Hepatitis Day, which occurs annually on the 28th July to draw attention to the viral diseases hepatitis A-E. In total, approximately 1.4 million people die each year as a result of these infections. More information from the World Health Organization (WHO) can be found here.

A recent study also showed lower mortality among runners. Curiously length and intensity did not seem to matter and it is not impossible that it is not a causal link. However, what is common knowledge is that it is just exercise that is shared on Facebook that counts.

This week there was a twitter storm against evolutionary biologist Richard Dawkins after he tweeted about how he believes that certain types of pedophilia and rape are worse than others. The whole spectacle is summarized in a buzzfeed.

A study published in Evolutionary Biology this week showed that attractive men have better sperm than ugly men. Thus it seems as if some get it all in this unjust world.

Moreover, this week we learned that fist bumps are more hygienic than both handshakes and high fives. But Per Gudmundson was not amused and wrote in an editorial in Svenska Dagbladet that this kind of greeting was part of the ”gang culture” and traditional handshake is still preferable because gang members are shot (which is worse than getting a cold). If Per Gudmundson believes that your risk of getting shot increases if you start doing fist bumps was not clear from the text.

Vetenskapsnyheter vecka 30

I början av veckan publicerades en ny studie i Nature där man lyckats identifiera 128 genvarianter associerade med en högre risk för schizofreni. Denna studie har utförts av ett internationellt forskningsteam, bland andra min före detta handledare professor Christina Hultman vid Karolinska Institutet.

En studie som publicerats i Lancet visade att Paracetamol inte är bättre än placebo när vid behandling av ryggsmärtor. Vetenskapsradion rapporterade: ”Ryggskott botas med uppmuntran” och tog därmed hem priset för veckans feltolkning.

För första gången har någon studerat svartsjuka hos hundar. Resultaten som publicerades i PLOS ONE visade att hundar vars husse eller matte ignorerade dem och istället fokuserade på en uppstoppad hund uppvisade avvikande beteenden som tecken på svartsjuka.

Party like it’s your birthday? Ny studie i tidskriften Addiction visade att risken för alkoholrelaterade inläggningar bland unga människor mer än fördubblas vid födelsedagar.

 

This week’s science news

In the beginning of the week a new study in Nature was published where researchers had identify 128 gene variants associated with a higher risk of schizophrenia. This study was conducted by an international research team, including my former supervisor Professor Christina Hultman at Karolinska Institutet.

A study published in Lancet showed that paracetamol is no better than placebo when treating of back pain. Vetenskapsradion reported: ”Lumbago cured with encouragement” and thus took home the prize for this week’s misinterpretation.

For the first time, reserchers have studied in jealousy dogs. The results, published in PLOS ONE, showed that dogs whose master or mistress ignored them and instead focused on a stuffed dog exhibited abnormal behavior as signs of jealousy.

Party like it’s your birthday? New study in the journal Addiction showed that the risk of alcohol-related admissions among young individuals more than doubled around birthdays.

Vetenskapsnyheter vecka 29

Jag tänkte börja skriva sammanfattningar över veckans vetenskapshändelser. Som vanligt är det min selektion vilket innebär att det finns en överhängande risk att jag skippar nobelprisforskningen för att skriva om bröstfixerade män eller motivationen bakom konsumtion av dyra handväskor. Eftersom det är en veckosammanfattning håller jag mig kortfattad men bifogar länkar för den som är intresserad av att läsa mer om ämnet.

Veckan inleddes med publikationen av en studie som visade att försökspersoner som initialt får skaka händer samarbetar bättre än försökspersoner som inte skakat händer.

I en studie från Uppsala Universitet publicerad i PLOS ONE undersökte man hur Solsidan påverkar småätandet. Resultaten visade att ju tråkigare TV-program desto mer åt de kvinnliga försöksdeltagarna. Solsidan fick representera ett TV-program som var underhållande och minskade alltså småätandet.

Denna vecka fick den ansedda Science utstå hård kritik på bland annat Twitter efter omslag där huvudlösa transsexuella prostituerade fått representera HIV/AIDS. Kritiken resulterade i att Science till slut bad om ursäkt till de som tagit illa vid och medgav att omslaget var olämpligt.

Science-cover

Den 18:e vaknade vi upp till nyheten om att drygt 100 ledande AIDS-forskare, aktivister och hälsoarbetare på väg till internationell AIDS-konferens i Melbourne dog då MH17-planet störtade.

Lust eller kärlek? Ny studie föreslog att ögonrörelser kan avslöja huruvida man känner sexuell lust eller romantisk kärlek för någon.

Kan en vodka+fiskolja-coctail motverka demens? Ny studie på celler från råtthjärna visde att omega 3 skyddar mot alkohols negativa effekter.

TGIM – Thank God it’s Monday? Studie i Social Science & Medicine föreslog att vi är mindre fysiologiskt stressade på jobbet än hemma.

Personality goes a long way? Ny studie i tidskriften Personality and Individual Differences visade att personer rankas som mer attraktiva om bedömaren tror att de är sympatiska.

Igår nåddes jag av informationen att centerns ungdomsförbund (CUF) vill ta bort varningstexten på cigarettpaket. I kontrast till detta kan det vara intressant att veta att WHO istället förespråkar införande av varningsbilder.

WHO-tobacco

This week’s science news

I am going to start writing summaries of the week’s science news. As usual, it is my selection, which means that there is an imminent risk that I will skip the Nobel Prize research to write about breast fixated man or motivation behind consumption ofexpensive handbags. Because it is a weekly summary I will keep is short but include links for those interested in reading more about the subject.

The week began with the publication of a study that showed that subjects initially may shake hands cooperates better than subjects who did not shake hands.

In a study from Uppsala University published in PLOS ONE, researchers examined how Solsidan affected snacking. The results showed that boring television programs increased snacking in female study participants. Solsidan got to represent a TV show that was entertaining and thus reduced snacking.

This week the prestigious journal Science received harsh criticism on Twitter after a coverage where headless transsexual prostitutes represented HIV/AIDS. The criticism resulted in Science finally apologizing to those who took offense at and admitted that the cover was inappropriate.

On the 18th we woke up to the news that over 100 leading AIDS researchers, activists and health workers on their way to an international AIDS conference in Melbourne died when MH17 plane crashed.

Lust or Love? A new study suggested that eye movements can reveal whether you feel sexual desire or romantic love for someone.

Can a vodka + fish oil cocktail counteract dementia? New study on cells from rat brain showed that omega 3 protects against alcohol’s adverse effects.

TGIM – Thank God it’s Monday? A study in Social Science & Medicine suggested that we are less physiologically stressed at work than at home.

Personality goes a long way? New study in the journal Personality and Individual Differences showed that people are ranked as more attractive if the assessor believes that they are sympathetic.

Yesterday I received the information that the Center Youths (CUF) wants to remove the warnings on cigarette packs. In contrast to this, it may be interesting to know that WHO instead advocated for graphic warnings.