Fullmåne och sömnkvalité

Många personer hävdar att sömnkvalitén påverkas av månfaser, framför allt anser många att man sover sämre vid fullmåne. För knappt ett år sedan publicerade Cajochen et al. en studie i Current Biology som föreslog att detta inte är en myt, utan att man faktiskt har sämre sömnkvalité vid fullmåne. Denna studie blev väldigt uppmärksammad i media. Men det fanns också de som var skeptiska, till exempel Faktoider som efterfrågade fler studier på ämnet.

I en studie som igår publicerades (också i Current Biology) försökte man replikera dessa resultat genom att använda data från tre olika studier där man hade sömn-EEG från ett större antal försökspersoner än i studien av Cajochen et al. Dessa analyser visade dock att det inte alls fanns något samband mellan sömnkvalité och månfas. Vidare har man i denna studie identifierat nollresultat från andra analyser, delvis opublicerade data och man föreslår därför att de motsägelsefulla resultaten kan vara orsakat av publikationsbias.

Publikationsbias innebär att studier som inte visar positiva samband förblir opublicerade eftersom de inte anses vara lika intressanta som studier med positiva fynd. Nollresultat och negativa fynd stannar kvar i skrivborslådan. Eftersom positiva resultat ibland uppstår som slumpfynd är det viktigt att man ställer resultaten av en viss studie i kontrast till vad andra studier på samma område visar. Men om bara positiva fynd publiceras är det omöjligt att veta hur det egentligen ligger till.

Tyvärr gissar att denna studie inte får samma uppmärksamhet som den studie som ”bekräftade” myten om hur sömnen påverkas av månens faser. Om negativa fynd är svåra att få publicerade i en vetenskaplig tidskrift är det praktiskt tagit omöjligt att få Aftonbladet att skriva om dem.

Bild: Full moon over the Siskiyous by Gary Muir / Wikimedia Commons
Bild: Full moon over the Siskiyous by Gary Muir / Wikimedia Commons

Full moon and sleep quality

Many people argue that sleep quality is affected by moon phases, in particular, many believe that you sleep worse during full moon. For almost a year ago, Cajochen et al. published a study in Current Biology that suggested that this is not a myth, but that people actually have worse sleep quality during full moon. This study attracted a lot of attention from the media.

A study published yesterday (also in Current Biology) attempted to replicate these results using data from three different studies that included sleep EEG from a larger number of subjects than the study of Cajochen et al.. These analyzes showed that there is really no correlation between sleep quality and moon phase. Moreover, in this study the researchers identified null results from other analyzes, partly unpublished data and therefore proposes that the conflicting results may be caused by publication bias.

Publication bias means that studies that do not show positive correlations remain unpublished because they are not considered to be as interesting as studies with positive findings. Negative or null results remain in the file drawer. Given how positive results sometimes occur as random findings, it is important to contrast the results of a particular study to findings of other studies on the same topic. But if only positive findings are published, it is impossible to know whether the results are valid or not.

Unfortunately, I am guessing that this study will not receive the same attention as the study that “confirmed” the myth of how sleep is affected by moon phases. If negative findings are difficult to get published in a scientific journal, it is practically impossible to get Aftonbladet to write about them.

Lämna ett svar