Troféfrun – en myt?

Jag har tidigare skrivit om assortative mating – att man tenderar att välja en partner som är lik en själv, framförallt är det vanligt att man väljer en partner med liknande utbildningsnivå, religion, etnisk tillhörighet och attraktivitet. Trots detta är de flesta bekanta med begreppet “troféfru”- vilket innebär att attraktiva kvinnor ofta gifter sig med rika män, oberoende av männens övriga egenskaper till exempel deras utseende. På samma sätt tänker man att rika män söker efter vackra fruar men inte bryr sig om deras utbildning och inkomster. Inom evolutionspsykologin förklarar man detta fenomen med att kvinnor framför allt är ute efter en resursstark partner – något som kan öka de gemensamma barnens överlevnadschanser. I kontrast till detta tänker man att män letar efter unga och fertila kvinnor som kan föra vidare deras gener i så hög utsträckning som möjligt. Med denna förklaringsmodell är det logiskt att äldre rika män har unga och vackra troféfruar.

Resultaten från en ny amerikansk studie publicerad i American Sociological Review föreslår dock att detta fenomen snarast är en myt. Man kan visserligen se att vackra kvinnor är gifta med män som har högre socioekonomisk status (SES) men att detta samband försvinner när man kontrollerar för männens attraktivitet samt kvinnans SES. Det verkar alltså som om attraktiva kvinnor gifter sig med attraktiva män, att män med hög SES tenderar att gifta sig med kvinnor med hög SES och att det finns ett positivt samband mellan attraktivitet och SES. Samband mellan attraktivitet och SES kan ha en mängd förklaringar som lägre BMI eller att man har fördelar på arbetsmarknaden. Det finns även de som hävdar att det finns samband mellan attraktivitet och intelligens, men mer om det någon annan gång…

Jag har länge varit skeptisk till ”troféfru”-fenomenet (som jag själv alltid refererat till som ”sugar daddy”-fenomenet) så jag välkomnar dessa resultat. Min misstanke har dock varit att ”troféfru”-fenomenet kan förekomma i mindre jämställda kulturer och då resurserna är begränsade. Men i en kultur där kvinnor kan försörja sig själva tror jag att de allra flesta kvinnor föredrar en snygg och trevlig man och inte en rik och oattraktiv gubbe.

1896_U_S__Open_Champion_James_Foulis

Trophy Wife – a myth?

I have previously written about assortative mating – that you tend to choose a partner who resembles you, in particularly, it is common to choose a partner with similar educational level, religion, ethnicity and attractiveness. Despite this, most people are familiar with the term “trophy wife” – which means that attractive women often marry rich men independent of the man’s other characteristics such as their attractiveness. Similarly, it is assumed that rich men are looking for beautiful wives but do not care about their education level or income. Within evolutionary psychology this phenomenon is explained with women preferring a resourceful partner – something that could increase the survival chances of the children. In contrast, it is assumed that men are looking for young and fertile women who can pass on their genes. With this explanation, it makes sense that older, wealthy men have young and beautiful trophy wives.

The results of a new American study published in the American Sociological Review suggest that this phenomenon is a myth. One can certainly see that beautiful women are married to men who have higher socio-economic status (SES), but that this correlation disappears when controlling for men’s attractiveness as well as the woman’s SES. The study show that attractive women marry attractive men, that men with high SES tend to marry women with high SES and that there is a positive correlation between attractiveness and SES. The correlation between attractiveness and SES may have a variety of explanations such as lower BMI or that attractive people have advantages in the labor market. There are also those who claim that there is a correlation between attractiveness and intelligence, but more on that some other time …

I have long been skeptical of the “trophy wife” phenomenon (that I myself always refer to as the “sugar daddy” phenomenon) so I welcome these results. Still, my suspicion has been that the “trophy wife” phenomenon can occur in less gender-equal cultures and when resources are limited. But in a culture where women can support themselves, I think that most women prefer an attractive, charming man and not a rich, unattractive one.

1 kommentar

Lämna ett svar