Etniska minoriteter och social stress

I epidemiologiska studier är det tydligt att personer från etniska minoriter har högre risk för psykisk sjukdom. Bland annat är migration en av de mest säkerställda riskfaktorerna för schizofreni, och risken är särskilt stor om man är invandrare i ett land där man tydligt sticker ut på grund av exempelvis sin hudfärg. Denna effekt kvarstår i andra generationens invandrare vilket gör att man misstänker att effekten inte beror på traumat efter en migration. Istället har det föreslagits att sambandet förklaras av den sociala stress som det innebär att tillhöra en etnisk minoritet. Den neurologiska mekanismen bakom denna effekt är dock oklar.

I en ny studie i JAMA psychiatry deltog 40 försökspersoner som var etniska tyskar och 40 invandrade tyskar som tillhörde en etnisk minoritet. För övrigt var deltagarna i de båda grupperna matchade på socioekonomiska, psykiska och kognitiva egenskaper.  Studiedeltagarnas hjärnor undersöktes med funktionell MRI då försökspersonerna fick i uppgift att lösa en matteuppgift samtidigt som de utsattes av social stress (genom att observeras och få negativ feedback från auktoritära personer). Resultaten visade att personer med invandrarbakgrund fick starkare stressrespons, bland annat ökad aktivering av hjärnregioner som påverkas av sociala hot.

Epidemiologiska studier visar gång på gång samband mellan etnisk tillhörighet och psykisk hälsa. Även om det har föreslagits att det handlar om ett orsakssamband kan man med dessa observationella studier aldrig vara säker på att andra faktorer egentligen förklarar sambandet. Genom den nya studien i JAMA psychiatry kan man visserligen inte heller fastställa ett orsakssamband mellan psykisk sjukdom och invandrarbakgrund. Däremot visar denna studie en möjlig biologisk mekanism bakom sambandet mellan etnisk tillhörighet och psykisk hälsa, en mekanisk som involverar en ökad känslighet för sociala hot.

Ibland hör och ser man personer som hävdar att individer från etniska minoriteter är överkänsliga eller lättkränkta. Resultaten från denna studie indikerar dock att personer ur den etniska majoriteten aldrig kan avgöra vad som är kränkande för en person från en etnisk minoritet.

 

Ethnical minorities and social stress

Epidemiological studies show that members of ethnic minorities have a higher risk of mental illness. For instance, migration is one of the most evident risk factors for schizophrenia, and the risk is especially large for immigrants in countries where they clearly stand out, for example because of their skin color. This effect persists in second generation immigrants, which means that it is possible that the effect is not due to trauma caused by migration. Instead, it has been suggested that the relationship is explained by social stress affecting ethnic minorities. However, the neurological mechanism behind this effect is unclear.

A new study in JAMA psychiatry included 40 volunteers who were ethnic Germans and 40 German immigrants who belonged to an ethnic minority, matched on socioeconomic, psychological and cognitive characteristics. The study participants’ brains were examined with functional MRI when the subjects were asked to solve a math task while being subjected to social stress (by being observed and receiving negative feedback from authorities). The results showed that people with an immigrant background had a stronger stress response, including increased activation of brain regions that are influenzed by social threats.

Epidemiologic studies repeatedly show correlation between ethnicity and mental health. Although it has been suggested that this is a causal relationship, these observational studies can never prove that other factors are not behind the association. Although the new study in JAMA psychiatry cannot establish a causal relationship between mental illness and immigrant backgrounds, this study demonstrates a possible biological mechanism behind the association between ethnicity and mental health, a mechanism that involves an increased sensitivity to social threats.

Sometimes you hear and see people claiming that individuals from ethnic minorities are hypersensitive or easily offended. The results of this study indicate, however, that members of the ethnic majority can never decide what is offensive to a person from an ethnic minority.                      

Lämna ett svar