Vetenskapsnyheter vecka 33

Veckan inleddes starkt då Improbable Research uppmärksammade en Italiensk pilotstudie som visar att kvinnor upplever att brösten blir större när de slutar röka. Sambandet förklarades inte av den viktuppgång man ofta ser vid rökstopp. Ett av nyckelorden till studien är “motivational tools” vilket alltså innebär att man tänker att dessa resultat ska motivera kvinnor att sluta röka. Charmigt…

Enligt en annan ny studie i tidskriften Appetite kan mer sömn minska suget efter onyttig mat hos unga vuxna. Däremot ledde mer sömn inte till ett minskat sug efter nyttig mat som frukt, grönsaker och proteinrik föda.

En stor brittisk cohortstudie som publicerades i Lancet undersökte sambandet mellan 22 olika typer cancer och BMI. Studien visade att 17 av dessa cancertyper var statistiskt signifikant associerade med BMI även om det var stor variation i hur starkt sambandet var.

Cancer_BMI

I Journal of Psychopharmacology publicerades en studie undersökte man prosociala effekter av ecstacy. Resultaten visade att denna drog gjorde försökspersonerna mer samarbetsvilliga och fick dem att lita mer på varandra.

En annan ny studie visade att par som gulligullar på Facebook visserligen är mer nöjda med sin relation än personer som sällan visar upp sin kärlek på detta sätt. Men studien visade också att vissa gör detta för att skryta och kontrollera sin partner.

FB

 

This week’s science news

The week started with Improbable Research drawing our attention to an Italian pilot study showing that women perceive that their breasts become bigger when they stop smoking. The association was not explained by the weight gain commonly associated with smoking cessation. One of the key words of the study is “motivational tools” which means that the researchers believe that these results will motivate women to quit smoking. How charming…

According to another recent study published in Appetite, more sleep reduces cravings for unhealthy food in young adults. By contrast, more sleep did not result in a reduced craving for wholesome food like fruits, vegetables and protein-rich nutrients.

A large British cohort study published in Lancet examined the association between 22 different types of cancer and BMI. The study showed that 17 of these cancers were statistically significantly associated with BMI, although there was considerable variation in how strong the relationship was.

The Journal of Psychopharmacology published a study examining the prosocial effects of ecstasy. The results showed that this drug made ​​subjects more cooperative and increased their trust in others.

Another new study showed that lovey-dovey couples on Facebook are more satisfied with their relationship than people who rarely display their affection in this way. However, the study also revealed that some are doing this to brag and control their partners.

 

Lämna ett svar