Kontroversiell GMO-studie dras tillbaka

Tidigare i veckan tillkännagav Elsevier att tidskriften Food and Chemical Toxicology har drar tillbaka en kontroversiell studie som visat ett samband mellan genmodifierad majs och tumörutveckling i råttor. Detta efter att tidskriftens utgivare gått igenom rådatat som ligger till grund för fynden. Tydligen handlar tillbakadragandet inte om att man upptäckt eller misstänker förfalskning. Istället kritiseras studien för att vara för liten och att de råttor som använts är av en typ som är benägen att spontant utveckla tumörer och man anser därför att dessa är olämpliga att använda i denna typ av studie. Sammanfattningsvis anser man att inga slutsatser kan dras baserat på studieresultaten.

Trots att denna studie redan tidigt kritiserats var anti-GMO-rörelsen snabba med att sprida fynden från studien. Nu återstår att se om informationen angående studiens brister och tillbakadragande kommer att spridas i samma utsträckning, förmodligen inte, men detta inlägg är åtminstone ett bidrag.

Bild: Sprague Dawley-råtta, Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier
Bild: Sprague Dawley-råtta, Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

Earlier this week, Elsevier announced that the journal Food and Chemical Toxicology has retracted a controversial study that showed a correlation between GM maize and tumor development in rats. This action was taken after the journal’s editor had gone through the raw data underlying the findings. Apparently, the retraction does not involve the discovery or suspicion of forgery. Instead, the study is criticized for being too small and that the rats used were of a type that is prone to spontaneously develop tumors, and are therefore considered to be unsuitable for type of study. In conclusion, it is considered that no conclusions can be drawn based on the study results.

Although this study was criticized at an early after its publication, the anti-GMO movement quickly disseminated the findings of the study. Now it remains to be seen whether the information regarding the study’s flaws and withdrawal will be spread to the same extent, probably not, but this post might be considered a contribution.

2 kommentarer

Hej Emma, vad jag kan se är det bara NyTeknik som i Sverige tagit upp att artikeln återkallats.
Jag tänkte skriva till gammelmedias journalister som skrev om artikeln när den kom och fråga om det skall dementer nu…

Hej Mats,

Gör det! Tyvärr har tillbakadragande av en studie inte samma nyhetsvärde som en larmrapport vilket kan vara problematiskt när man försöker sälja lösnummer. Samma sak med studier med negativa resultat och detta är ett stort problem.

/Emma

Lämna ett svar