Mikrovågsugnar och näringsämnen

Senast jag försökte slå hål på en myt gick det sådär. Min ambition var att avfärda folks till synes irrationella rädsla för att använda varmluftstorkar. Min research resulterade i ett inlägg där budskapet blev att varmluftstorkar kanske inte är den vidrigaste företeelse på denna planet men att papper är ett mer hygieniskt alternativ. Jag kunde ha satt rubriken “Papper är mer hygieniskt än varmluft” men för att sälja lösnummer (?) döpte jag istället inlägget till “Varmluftstorkars vidrighet“. Med denna rubrik kan jag knappast klappa mig för bröstet, le självbelåtet och hävda att jag slagit hål på en myt.

Men nu är det dags igen. Alla ni som tror att mikrovågsugnar förstör näringsämnen i maten och värmer skiten i kastrull istället: sluta med detta.

Att näringsämnen ska bevaras bättre när man värmer i kastrull jämfört med mikro är en myt. Vissa ämnen som C-vitamin bryts ner av värme men med tanke på att mat värms snabbare av en mikrovågsugn bevaras förmodligen denna typ av näringsämnen bättre av mikrovärmning än om man värmer i kastrull. För övrigt kan vissa ämnen som finns i bland annat broccoli försvinna i vattnet om man kokar dem, återigen är tillredning i mikro ett bättre alternativ (eller ångkokning).

Huruvida det är farligt att stå framför mikrovågsugnen när den är igång? Well, varje välutrustat kök bör ha en betongvägg som man kan stå bakom när man kör mikron. Har ni inte det? Stackars dina barn…

 

micro1

 

Microwaves and nutrients

Last time I tried to bust a myth, I failed. My ambition was to dismiss people’s seemingly irrational fear of using hot air dryers. My research resulted in a post where the message was that hot air dryers may not be the most disgusting phenomenon on this planet, but that paper is a more hygienic option. I could have called the post “paper is more hygienic than hot air” but instead, I gave the post the more “selling” title: “The verminousness of hot air dryers “. With this title, I can hardly pat my breast, smile smugly and claim that I busted a myth.

But now I’m on it again. All of you who think that microwaves destroy nutrients in food and heat your meals in the pan instead: stop doing this.

That nutrients are better preserved when you heat in a pan compared to heating in a micro oven is a myth. Some substances like vitamin C are decomposed by heat, but given that the food is heated quickly by microwaves this type of micro-nutrients are probably better preserved with this type of heating compared to heating in a pan. Moreover, certain substances that can for instance be found in broccoli leach out into the water water if you boil them, again cooking in a microwave a better option (or steaming).

Whether it is dangerous to stand in front of the microwave when it’s running? Well, every well-equipped kitchen should have a concrete wall that you can stand behind when running the micro oven. Don’t you have that? Your poor children …

Lämna ett svar