BMI – bra eller anus?

BMI (body mass index) är ett mått som används för att bedöma en individs hälsa. Detta mått utvecklades redan på 1800-talet och beräknas genom vikten (kg) / längd (m)2. Nackdelen med BMI är att det egentligen inte återspeglar den metabola hälsan särskilt väl. I nya numret av Science diskuteras detta.

Begränsningarna med BMI som hälsomått blir uppenbara när man ser forskningsresultat av en uppmärksammad studie som publicerades tidigare i år i JAMA. Denna studie visade att överviktiga (men inte feta) personer lever längre än de med normal BMI. Det finns även en studie som visar att 25 % av de som har normal BMI hade metabola riskfaktorer medan 50 % av överviktiga inte hade denna typ av riskfaktorer.

Eftersom mängden underhudsfett och var fettreserverna sitter är av betydelse diskuteras det om man istället bör använda midjemått, midja-höftkvot eller mäta fettprocent för att få en bättre uppskattning om hälsa. Men dessa mått är inte heller perfekta och inte lika lättillgängliga som BMI.

Jag tycker därför att det är viktigt att framhäva fördelarna BMI – det är extremt lätt att uppskatta. Dessutom kan BMI ge en fingervisning om hälsa, men måttet bör nog tolkas tillsammans med annan information om t.ex. rökstatus, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och kosthållning.

 

BMI_silhouette_graph

BMI (body mass index) is a measure used to assess an individual’s health. This measure was developed in the 1800s and is calculated by weight (kg) / height (m) 2. The drawback with BMI is that it does not really reflect the metabolic health very well. This is discussed in the laterst issue of Science.

The limitations of BMI as a health measure becomes obvious when looking at research in an acclaimed study published earlier this year in JAMA. This study showed that overweight (but not obese) people live longer than those with normal BMI. There are also a study showing that 25% of those with normal BMI had metabolic risk factors and that 50% of overweight individuals were metabolically normal.

Since the amount of subcutaneous fat and location of fat reserves seem to be of importence it has been suggested that waist circumference, wast-to-hip ratio or measuring fat percentage would give a better reflection of health. But these measures are not perfect and more difficult to assess compared to BMI.

In conclusion, I think it is important to highlight the benefits of BMI – it’s extremely easy to assess. Additionally, BMI gives an indication of health, but the measure should probably be interpreted along with information such as smoking status, alcohol consumption, physical activity and diet.

Lämna ett svar