Fettdieter kan leda till sämre minnesfunktion

Några av Sveriges mest populära bloggar handlar om LCHF (low carb high fat)-dieter. Det är lätt att förstå varför; befolkningen hungrar efter råd gällande viktnedgång. Människan är biologiskt anpassad till stenålderslivet; vi ska vara aktiva och vi har ett belöningssystem som får oss att vilja äta det som ätas kan. Ta bort fysisk aktivitet och lägg till ett överskott på energirik mat i ekvationen och resultatet blir en fetmaepidemi. Hur löser vi detta? Vi kan motionera mer (relativt lätt) och försöka undvika att äta allt som ätas kan (skitsvårt). Om man överhuvudtaget inte kan begränsa sitt födointag finns det ingen motion i världen som kan kompensera för detta. All långvarig viktnedgång handlar om att hitta ett sätt att kunna reglera sitt födointag.

LCHF är ett populärt sätt att reglera födointaget och jag förstår varför: reglerna är tydliga och så länge man skippar kolhydraterna kan man ganska fritt äta allt som ätas kan (vilket passar människans natur). Som med alla dieter leder LCHF till viktnedgång men ur ett beteendeperspektiv verkar LCHF vara en diet som är lättare att hålla sig till under längre tid. Men vad händer när vi skippa kolhydraterna? Forskning på LCHF-dieter är begränsad, särskilt när det gäller långtidseffekterna. Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att LCHF under kortare tid förmodligen är riskfritt.

Enligt ny forskning på möss kan en fettrik diet (även om kaloriinnehållet var normalt) leda till minnesproblem – men bara hos unga möss. I vuxna möss påverkade en fettrik diet inte minnesfunktionen. Möss och människor skiljer såklart biologisk men det är inte omöjligt att LCHF-diet kan ha en negativ påverkan på “omogna” hjärnor – även i människor.

Barnfetma är ett ökande problem men jag tror inte att LCHF är nyttigt för barn. Övervikt hos barn kan istället  motverkas genom ett begränsat intag av näringsfattig, energirik mat som glass, godis, söta drycker, fikabröd, chips osv. Barn behöver också röra på sig – om inte annat så för den motoriska träningen. Egentligen tror jag att de flesta vuxna som vill gå ner i vikt också borde göra det enligt dessa regler men med tanke på hur populära LCHF-bloggarna är så är det uppenbart att folk med viktproblem inte tilltalas av ät-nyttigt-motionera-mer-snacket. Vill man ha en välbesökt blogg ska man uppenbarligen skriva sånt som folk vill höra…. aj fan.

Eggs_and_bacon

 

Fat diets can lead to impaired memory function

Some of Sweden’s most popular blogs are about LCHF (low carb high fat) diets. It’s easy to understand why; the population craves advice regarding weight loss. Humans are biologically adapted to the Stone Age life, we should be active and we have a reward system that makes us want to eat everything in sight. Remove physical activity and add an excess of high-energy food in the equation and the result is an epidemic of obesity. How do we solve this? We can exercise more (relatively easy) and try to avoid eating everything in sight (really difficult). If you totally unable to limit your food intake, there is no exercise in the world that can compensate for this. Long-term weight loss is all about finding a way to regulate your food intake.

LCHF is a popular way to regulate food intake and I understand why: the rules are clear, and as long as you skip the carbohydrates you can quite freely eat everything in sight (which fits human nature). As with all diets LCHF leads to weight loss but from a behavioral perspective LCHF seems to be rather easier to stick to for a longer time. But what happens when we skip the carbohydrates? Research on LCHF diets is limited, especially when it comes to long-term effects. Livsmedelsverket (Swedish food regulation athuroty) writes on their website that LCHF for shorter periods is probably safe.

According to new research in mice, a high-fat diet (even if the calorie content was normal) leads to memory problems – but only in young mice. In adult mice a high-fat diet does not affected memory function. Mice and humans are, of course,  biologically different but it still possible that LCHF diets can have a negative impact on the “immature” brains – even in humans.

Childhood obesity is a growing problem, but I do not think LCHF is healthy for children. Obesity in children can instead be avoided by a limited intake of nutrient-poor, energy-rich food such as ice cream, candy, sweet drinks, cakes, chips, etc.. Children also need to move – if only for the motor skill training. Actually, I think most adults who want to lose weight should also do it according to these rules, but given how popular LCHF bloggs are, it is clear that people with weight problems do not find the eat-healthy-exercise-more-lingo appealing. If you want a popular blog you should obviously write stuff that people want to hear ….. damn it.

Lämna ett svar