Felrapportering = felaktiga kostråd?

Jag har en del kollegor som jobbar med nutritionsepidemiologi. Det stora problemet med denna typ av forskning (enligt mina kollegor) är att personer är väldigt dåliga på att uppge vad de egentligen äter. Detta bekräftas av en ny studie som publicerats i PLOS ONE.

Under 40 års tid har USA:s myndighet för sjukdomskontroll och prevention (CDC) samlat in nutritionsdata som legat till grund för en mängd forskningsstudier. I dessa undersökningar har personerna som ingått själva fått ange vad de äter. Dagens kostråd baseras delvis på kunskaper från dessa studier. De nya resultaten som publicerats i PLOS ONE indikerar dock att dessa data har allvarliga brister. Detta är i alla fall de slutsatser man har kunnat dra när man har tittat på det rapporterade energiintaget och energiförbrukningen i relation till personens längd, ålder, kön och vikt. Resultaten visade att majoriteten av det som rapporterats omöjligen kan stämma. Framförallt såg man att deltagarna i dessa undersökningar underskattade sitt energiintag. Detta var särskilt vanligt bland personer som led av fetma vilka i snitt underrapporterade sitt intag med 716-856 kilokalorier.

Betyder då detta att dagens kostråd är totalt värdelösa? Förmodligen inte, men nästa gång ni hör rapporter om hur bacon påverkar fertiliteten eller att processad mat ökar risken för depression, kanske ni kan ta denna information med en nypa salt.

Bild: © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar / CC-BY-SA-3.0
En nypa salt sa jag! Ni vet väl att mycket salt ger högt blodtryck och sju års olycka.
Bild: © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar / CC-BY-SA-3.0

I have colleagues who work with nutritional epidemiology. The major problem with this type of research (according to my colleagues) is that people are very bad at recalling what they actually eat. This is confirmed by a new study published in PLOS ONE.

For 40 years, the U.S. Centre for Disease Control and Prevention (CDC) has collected nutritional data that has formed the basis for numerous research studies. In these studies, the data was based on the participants recalling what they eat. Today’s dietary guidelines are based in part on knowledge from this research. The new results published in PLOS ONE indicates that this data has serious flaws. This is at least the conclusions drawn after the researchers examined the reported energy intake and energy output in relation to the person’s height, age, sex and weight. The results showed that the majority of the reports were physiologically impossible. Specifically, it was found that the participants in these surveys underestimated their energy intake. This was particularly common among obese individuals that typically underreported their intake by 716-856 kilocalories .

Does this mean that the current dietary guidelines is totally worthless? Probably not, but the next time you hear reports about how bacon affects fertility or how processed food increases the risk of depression, perhaps you should take this information with a pinch of salt.

 

Lämna ett svar