5:2-dieten

Min vän Olivia har bett mig skriva om 5:2-dieten som verkar vara den stora hälsotrenden just nu. För övrigt har jag tidigare skrivit om fasta och min älskade blogg-statistikfunktion visar att ganska många personer har hittat min blogg genom sökorden “fasta dig frisk”. Mitt mål är att tillfredställa kunskapstörst så här kommer det efterfrågade inlägget:

Den så kallade 5:2-dieten eller 5/2-dieten är en typ av periodisk fasta som uppmärksammades i dokumentären “Fasta dig frisk” som jag har skrivit mer om i ett tidigare inlägg. Dieten går ut på att man äter normalt 5 dagar i veckan och har 2 så kallade fastedagar där man kraftigt begränsar sitt kaloriintag. På “fastedagarna” är det tillåtet för män att äta upp till 600 kcal och för kvinnor att äta 500 kcal, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av ett normalt dagsbehov. Anhängarna hävdar att dieten inte bara leder till viktminskning utan även till en ökad livslängd.

När dokumentären “Fasta dig frisk” (orginaltitel “Eat, Fast & Live Longer”) visades på brittisk TV blev 5:2 dieten oerhört populär. En följd av detta blev att UK National Health Service publicerade en detaljerad genomgång om forskningen på 5:2-dieten och hur det saknas vetenskapligt stöd för att den verkligen leder till en ökad livslängd. Artikelns slutsats lyder “jämfört med andra typer av viktminskningsprogram är beläggen för 5:2-dietens säkerhet och effektivitet begränsad.”

När jag skrev om varför jag tror att LCHF är så populärt nämnde jag att alla dieter där man begränsar sitt energiintag resulterar i viktnedgång men att vissa dieter (t ex LCHF) är beteendemässigt lättare att följa. Jag tror att periodisk fasta i alla dess olika varianter funkar på samma sätt. Om man sätter tydliga begränsningar för vilka av dygnets timmar eller vilka veckodagar man får äta är det betydligt svårare att överäta jämfört med om man tillåter sig att äta när som helst.

Även om man kanske inte lever längre om man fastar i perioder tror jag inte att kroppen tar någon skada av det. Biologiskt är vi ju stenåldersmänniskor, anpassade för perioder av svält. Med andra ord är det inte särskilt sannolikt att en frisk människan måste fylla på med energi var tredje timme för att fungera.

Fasting Buddha - Deror Avi / Wikimedia Commons
Fasting Buddha – Deror Avi / Wikimedia Commons

5:2 diet

My friend Olivia asked me to write about 5:2 diet that seems to be the big thing right now. Moreover, I have previously written about fasting and my beloved blog statistics function shows that quite a few people have found my blog by googling “fast yourself healthy”. My goal is to satisfy the thirst for knowledge, so here it goes:

The so-called 5:2 diet or 5/2-diet is a type of periodic fasting highlighted in the documentary “Eat, Fast & Live Longer” which I wrote about in a previous post. The diet involves eating 5 days a week and having two so-called fast days where the caloric intake is strictly limited. On a “fast day” men are allowed to eat up to 600 kcal and women 500 kcal, equivalent to about a quarter of a normal daily intake. Supporters argue that the diet not only causes weight loss but also leads to an increased life span.

When the documentary “Eat, Fast & Live Longer” appeared on British television the 5:2 diet became immensely popular. A consequence of this was that the UK National Health Service published a detailed review of research on the 5:2 diet and how there is no scientific evidence that it actually leads to an increased life span. Conclusion of the article reads “compared to other types of weight loss programs the evidence base of the safety and effectiveness of the 5:2 diet is limited”.

When I wrote about why I think LCHF is so popular, I mentioned that all diets which restrict the energy intake results in weight loss but that certain diets (eg LCHF) is easier to follow. I believe that periodic fasting in all its different variants works in the same way. If you set clear limits to the hours of the day or days of the week that you are allowed to eat it is much more difficult to overeat than if you allow yourself to eat anytime.

Although fasting may not increase the life span I do not think fasting is damaging to the health. Biologically, we are adapted to the Stone Age and periods of starvation. In other words, it is not very likely that healthy people have to fill up with energy every three hours in order to function properly.

Lämna ett svar