HIV-profylax för alla homosexuella män?

På MH17-planet som kraschade befann sig att antal personer på väg till en stor internationell AIDS-konferens i Melbourne. På grund av denna konferens har vetenskapsnyheterna senaste veckan i stor utsträckning berört forskning på HIV/AIDS. En studie som diskuterats på konferensen och som publicerats i Lancet Infectious Diseases har undersökt effektiviteten av profylaktiska antiretrovirala läkemedel för att förebygga HIV-infektion.

Studien inkluderade 1 600 HIV-negativa homosexuella män och transsexuella kvinnor som erbjöds läkemedlet Truvada för att minska risken för HIV-infektion. Resultaten visade att ingen av de som tog tabletter minst fyra dagar i veckan blev smittad. Även användande två eller tre dagar i veckan var associerat med lägre risk för infektion jämfört med de som tog tabletter mer sällan eller inte alls. Forskarna kunde mäta hur ofta läkemedlet togs genom blodprov.

När det gäller profylaktisk HIV-medicinering har man föreslagit att detta riskerar att ge en falsk trygghetskänsla och göra individer mindre benägna att använda kondom. Men studiedeltagarna rapporterade ingen ökning av dessa beteenden och man fann inte heller någon ökning av syfilis eller herpes – andra sexuellt överförbara sjukdomar som skulle kunna antyda ökat risktagande. Detta beteende skiljde sig inte heller mellan de som tog profylax och de som inte gjorde det vilket indikerar att det inte bara handlade om att de personer som var ”skötsamma” tog läkemedel samtidigt som de hade ett mindre riskfyllt beteende. Det verkar således som om Truvada är effektivt för att förebygga HIV.

För snart två veckor sedan gick WHO ut med rekommendationen att alla män som har sex med män bör ta antiretrovirala läkemedel för att stoppa spridningen av HIV. Även om detta verkar vara effektivt kan det tyckas märkligt (oetiskt?) att friska män (dock med högre risk för HIV än övriga populationen) ska behöva ta läkemedel. De bieffekter som hittills rapporterats vid profylaktisk behandling verkar dock vara milda och övergående. Även om vaccin och profylax för att förebygga spridningen av HIV är viktigt finns det en hel del sociala och politiska åtgärder som också kan minska spridningen och samtidigt öka människors välbefinnande på andra plan. På många sätt reflekterar HIV/AIDS världens orättvisor och dessa orättvisor försvinner inte med hjälp av antiretrovirala läkemedel.

AIDS_end

HIV prophylaxis for all gay men?

On board the MH17-plane that crashed there was a number of people on their way to a large international AIDS conference in Melbourne. Because of this conference, the science news last week have largely concerned research on HIV/AIDS. A study discussed at the conference and published in Lancet Infectious Diseases has investigated the effectiveness of prophylactic antiretroviral drugs to prevent HIV infection.

The study included 1,600 gay men and transgender women who were offered the drug Truvada for reducing the risk of HIV infection. The results showed that none of those who took the pills at least four days a week became infected. Taking the pills two or three days a week was associated with lower risk of infection compared with those who took pills less often or not at all. The researchers were able to measure how often the drug was taken by using blood samples.

Regarding prophylactic HIV medication it has been suggested that this may give a false sense of security and make individuals less likely to use condoms. However, the study reported no increase in these behaviors and they also identified no increase in syphilis or herpes – other sexually transmitted diseases that could imply increased risk behavior. Moreover, this behavior did not differ between those taking prophylaxis and those who did not, indicating that it was not just about people who were “well-behaved” took drugs and also had a less risky behavior. In summary, it seems as Truvada is effective in preventing HIV.

Almost two weeks ago, WHO officially announced that they recommend all gay men to prophylactically take antiretroviral drugs to stop the spread of HIV. Although this seems to be effective, it may seem odd (unethical?) that healthy men (albeit with higher risk for HIV than the general population) should have to take drugs? At present, the reported side effects due to prophylactic treatment seem to be mild and transient. Although vaccines and prophylaxis for preventing the spread of HIV is important, there are a lot of social and political actions that also can reduce the spread while increasing human well-being on other levels. In many ways HIV/AIDS reflect the world’s injustice and these inequalities do not disappear with antiretroviral drugs.

2 kommentarer

Har inte den där studien (jag litar på att du läser den bättre än mig och tog mig inte längre än till metodbeskrivningen, för att verifiera att jag förstod rätt) alldeles oerhörda problem med bristande randomiserbarhet?

Det känns ju, åtminstone för mig, rätt sannolikt att om man aktivt väljer att medicinera sig för att undvika en sjukdom så försöker man i högre grad undvika den, än om man aktivt väljer bort densamma typ av medicinering?

Hej Mattias,

Well, detta var över huvudtaget inte en randomiserad studie så det är såklart mycket möjligt att de som tog mediciner i hög utströckning hade ett mindre riskfullt beteende. Ett sätt att kontollera för detta på ett hyfsat sätt är till exempel att undersöka incidensen av andra sexuellt överförbara sjukdomar som proxy mått för sexuellt risktagande. Detta gjorde man och såg att de som tog medicinen hade lägre risk för andra STIs, men det hade även de andra studiedeltagarna som inte tog profylax i samma utsträckning.

Även om randomisering såklart är en gyllene standard för att ta reda på effekter och bieffekter av läkemedel är denna design problematisk på andra sätt. Just i detta fall tror jag att man valt detta studieupplägg av etiska själ då det är oetiskt att ge vissa personer placebo när det finns något som verkar vara effektiv profylax. För övrigt är detta en studie som man tänkter utföra över längre tid så då kan det också vara svårt att utföra en RCT.

Mvh
Emma

Lämna ett svar