Vetenskapsnyheter vecka 29

Jag tänkte börja skriva sammanfattningar över veckans vetenskapshändelser. Som vanligt är det min selektion vilket innebär att det finns en överhängande risk att jag skippar nobelprisforskningen för att skriva om bröstfixerade män eller motivationen bakom konsumtion av dyra handväskor. Eftersom det är en veckosammanfattning håller jag mig kortfattad men bifogar länkar för den som är intresserad av att läsa mer om ämnet.

Veckan inleddes med publikationen av en studie som visade att försökspersoner som initialt får skaka händer samarbetar bättre än försökspersoner som inte skakat händer.

I en studie från Uppsala Universitet publicerad i PLOS ONE undersökte man hur Solsidan påverkar småätandet. Resultaten visade att ju tråkigare TV-program desto mer åt de kvinnliga försöksdeltagarna. Solsidan fick representera ett TV-program som var underhållande och minskade alltså småätandet.

Denna vecka fick den ansedda Science utstå hård kritik på bland annat Twitter efter omslag där huvudlösa transsexuella prostituerade fått representera HIV/AIDS. Kritiken resulterade i att Science till slut bad om ursäkt till de som tagit illa vid och medgav att omslaget var olämpligt.

Science-cover

Den 18:e vaknade vi upp till nyheten om att drygt 100 ledande AIDS-forskare, aktivister och hälsoarbetare på väg till internationell AIDS-konferens i Melbourne dog då MH17-planet störtade.

Lust eller kärlek? Ny studie föreslog att ögonrörelser kan avslöja huruvida man känner sexuell lust eller romantisk kärlek för någon.

Kan en vodka+fiskolja-coctail motverka demens? Ny studie på celler från råtthjärna visde att omega 3 skyddar mot alkohols negativa effekter.

TGIM – Thank God it’s Monday? Studie i Social Science & Medicine föreslog att vi är mindre fysiologiskt stressade på jobbet än hemma.

Personality goes a long way? Ny studie i tidskriften Personality and Individual Differences visade att personer rankas som mer attraktiva om bedömaren tror att de är sympatiska.

Igår nåddes jag av informationen att centerns ungdomsförbund (CUF) vill ta bort varningstexten på cigarettpaket. I kontrast till detta kan det vara intressant att veta att WHO istället förespråkar införande av varningsbilder.

WHO-tobacco

This week’s science news

I am going to start writing summaries of the week’s science news. As usual, it is my selection, which means that there is an imminent risk that I will skip the Nobel Prize research to write about breast fixated man or motivation behind consumption ofexpensive handbags. Because it is a weekly summary I will keep is short but include links for those interested in reading more about the subject.

The week began with the publication of a study that showed that subjects initially may shake hands cooperates better than subjects who did not shake hands.

In a study from Uppsala University published in PLOS ONE, researchers examined how Solsidan affected snacking. The results showed that boring television programs increased snacking in female study participants. Solsidan got to represent a TV show that was entertaining and thus reduced snacking.

This week the prestigious journal Science received harsh criticism on Twitter after a coverage where headless transsexual prostitutes represented HIV/AIDS. The criticism resulted in Science finally apologizing to those who took offense at and admitted that the cover was inappropriate.

On the 18th we woke up to the news that over 100 leading AIDS researchers, activists and health workers on their way to an international AIDS conference in Melbourne died when MH17 plane crashed.

Lust or Love? A new study suggested that eye movements can reveal whether you feel sexual desire or romantic love for someone.

Can a vodka + fish oil cocktail counteract dementia? New study on cells from rat brain showed that omega 3 protects against alcohol’s adverse effects.

TGIM – Thank God it’s Monday? A study in Social Science & Medicine suggested that we are less physiologically stressed at work than at home.

Personality goes a long way? New study in the journal Personality and Individual Differences showed that people are ranked as more attractive if the assessor believes that they are sympathetic.

Yesterday I received the information that the Center Youths (CUF) wants to remove the warnings on cigarette packs. In contrast to this, it may be interesting to know that WHO instead advocated for graphic warnings.

2 kommentarer

Lämna ett svar