Springa ifrån disputationsångesten?

Min kompis Susanna har anmält mig till Tjejmilen trots att jag inte ville delta. Jag skulle normalt gladeligen tacka ja men på grund av min kommande disputation har jag varit motvillig till ett “extraprojekt” i höst.

Även om detta är påtvingad motion är löpträning förmodligen precis vad jag behöver för att hantera all stress och alla deadlines. Det är sedan tidigare känt att löpning motverkar stress, oro och depressioner. Forskning visar att nya nervceller bildas i hippocampus vid motion vilket oftast betyder en ökad aktivitet och därför har det verkat paradoxalt att motion leder till ett minskat stresspåslag.

En ny studie som publicerats i Journal of Neuroscience undersökte effekterna av motion i möss som fått springa i hjul och som senare utsattes för stress. Studien visade att motion ledde till en förbättrad ångestreglering genom att aktivera lokala hämmande mekanismer i ventrala hippocampus.

Särskilt intressant är det att studien visar hur anpassningsbar hjärnan är. Forskarna bakom studien tänker att denna mekansim har haft en viktig evolutionär funktion. Ängsliga beteende kan ha varit en adaptiv fördel för djur i dålig form. Eftersom ångest ofta yttrar sig som ett undvikande beteende, skulle ett undvikande av potentiellt skadliga situationer öka möjligheten till överlevnad för de som har sämre förutsättningar för att fly eller fäkta.

Den stora frågan kvarstår dock: erkänner jag för min vännina att det förmodligen var bra att hon anmälde mot min vilja eller ska jag låtsas att jag är sur? Jag tror nog att hämnd är den bästa motreaktionen i detta fall och därför har jag anmält henne till en kurs i pole dancing :-).

Treadmills_at_gym

Run away dissertation anxiety?

My friend Susanna has signed me up for “Tjejmilen” even though I did not want to participate. Normally I would be happily say yes, but because of my upcoming dissertation, I have been reluctant to any “extra projects” this fall.

Although this is forced exercise, running is probably just what I need to handle all stress and deadlines. It is known that running counteracts stress, anxiety and depression. Previously, researchers have found that new neurons are formed in the hippocampus during exercise, which usually means increased activity and therefore it has seemed paradoxical that exercise leads to a reduction in stress response.

A new study published in the Journal of Neuroscience examined the effects of exercise in mice that were running wheels and subsequently subjected to stress. The study showed that exercise led to an improved anxiety control by activating local inhibitory mechanisms in the ventral hippocampus.

It is particularly interesting that the study shows how adaptable the brain is. The researchers behind the study believe that this mechanism has had an important evolutionary function. Anxious behavior might have been an adaptive advantage for less physically fit animals. Because anxiety often manifests as avoidant behavior, avoiding potentially harmful situations would increase the possibility of survival for those less capable of responding with a “fight or flight” reaction.

The big question remains, however: do I admit to my friend that it was probably good that she signed me up against my will, or should I pretend that I’m mad? I think that revenge is called for and therefore I have signed her up for a course in pole dancing :-).

Lämna ett svar