Fler män = fler våldsbrott?

Kinas ettbarnspolitik – en nationell policy som innebär att de flesta invånare som väljer att skaffa fler än ett barn oftast får negativa påföljder, infördes 1979 för att bromsa befolkningstillväxten. Denna kontroversiella policy har varit väldigt effektivt för att hämma befolkningstillväxten men den har också haft förödande konsekvenser.

Ettbarnspolitiken har bland annat resulterat i en snedvriden könsfördelning där männen nu är i överskott. Även om könsselektiva aborter är förbjudna i Kina förekommer de och ettbarnspolitiken har resulterat i ett snedvridet förhållande mellan antalet födda pojkar respektive flickor. Orsaken till detta är att många anser att det är betydligt viktigare att få en pojke än en flicka, särskilt på landsbygden.

Det finns evolutionära teorier som föreslår att när det blir ett överskott på män ökar våldsbrotten i samhället eftersom den intrasexuella konkurrensen bland män ökar. Men även om man inte är ett fan av evolutionära teorier kan det tyckas logiskt att samhällen med mer män har högre kriminalitet, i synnerhet våldsbrott, eftersom män är mer benägna att begå dessa brott och är dessutom oftare brottsoffer. Därför är det många som förutser att Kina kommer att få stora problem med kriminalitet framöver.

I en ny sammanfattande studie publicerad i Trends in Ecology & Evolution har man testat denna hypotes. Resultaten visar att ett överskott på män inte verkar öka antalet våldsbrott i samhället, snarare tvärt om. Man sammanfattar studien med att våldsbrottslighet förmodligen är mer komplext än att det bara handlar om intrasexuell konkurrens. Forskarna bakom studien spekulerar också i att män kanske måste konkurera på ett mer ”sofistikerat” sätt om kvinnorna om männen är i överskott.

Idag minskar antalet personer i yrkesverksam ålder betydligt i Kina. Enligt beräkningar kommer det ganska snart endast finnas 1.6 personer i yrkesverksam ålder för att försörja varje pensionär, vilket såklart kan ha förödande konsekvenser för samhällsekonomin. Även om ettbarnspolitiken på grund av detta börjar luckras upp, kommer denna policy medföra problem för Kina, men en hög frekvens av våldsbrott är kanske inte ett av dessa problem.

ettbarnspolitik

More men = more violence?

China’s one child policy – a national policy meaning that most people who choose to have more than one child usually get fines or other negative consequences, was introduced in 1979 to curb population growth. This controversial policy has been very effective in inhibiting population growth but it has also had devastating consequences.

The one child policy has resulted in a sex disparity where men outnumber women. Although sex-selective abortions are banned in China they frequently occur and the one child policy has resulted in a distorted relationship between the number of born boys and girls, respectively. The reason for this is that many believe that it is far more important to have a boy than a girl, especially in rural areas.

There are evolutionary theories that suggest that when there is an abundance of males, there will be an increase in violent crimes in society because the intrasexual competition among males increases. But even if you are not a fan of evolutionary theories, it may seem logical that societies with more males have a higher incidence of crimes, especially violent crimes, because men are more likely to commit these crimes and are also more frequently victims of crime. Therefore, many predict that China will have major problems with criminality in the near future.

In a recent review published in Trends in Ecology & Evolution researchers tested this hypothesis. The results show that an abundance of men does not seem to increase the frequency of violent crimes in society, rather the contrary. In summary, the authors state that violent crime is probably more complex than that it is just about intrasexual competition. The study authors also speculate that men might have to compete on a more “sophisticated” way for women if men are in abundance.

Today, the number of people of working age are significantly decreasing in China. It has been estimated that there soon will be only 1.6 people of working age to support each retiree, which obviously can have devastating consequences for the economy. Although China is starting to relax the one child policy because of this, this policy will cause problems for China, but a high rate of violent crime is perhaps not one of those problems.

1 kommentar

Mycket intressant studie, som studien säger så är det ju så att ett system med monogami gör att konkurrensen mellan männen minskar. Det är mao inte enbart male/female sex ration som avgör. Monogama djurarter visar ju sällan någon större könsdimorfism i storlek och muskelmassa medan arter där hanar har harem som exempelvis hos elefantsälen så är ju könsdimorfismen extrem.

Lämna ett svar