Psykisk sjukdom och kreativitet

Idag försvarar Simon Kyaga sin avhandling Creativity and psychopathology. Simon har med hjälp av svenska register undersökt kopplingen mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Och framför allt om det överhuvudtaget finns en länk eller om detta endast är en romantisk bild – förställningen om det vansinniga geniet.

Som jag tidigare nämnt finns det evolutionspsykologiska hypoteser som föreslår att balanserande selektion ser till att gener för psykiska sjukdomar som uppenbarligen är icke-adaptiva kvarstår i populationen. Genom balanserade selektion kan gener för icke-adaptiva egenskaper kvarstå trots att de är under negativt selektionstryck om dessa gener under andra förutsättningar är fördelaktiga. Dessa förutsättningar kan till exempel vara om man bara har en viss grad av genetisk belastning eller om man hamnar i en annan typ av miljö då ett icke-adaptivt drag plötsligt blir något positivt. Gener kopplade till dessa sjukdomar kan på detta sätt kvarstå i populationen på genom positiv selektion.

När Simon sammanfattar sin avhandling säger han att hans studier visar att det verkar finnas en korrelation mellan psykisk sjukdom och kreativitet men att det inte verkar finnas några stöd för en positiv selektion för personer med psykisk sjukdom.

Dagens opponent är ingen mindre än Nassir Ghaemi som är författare till boken A First-Rate Madness: Uncovering the Links Between Leadership and Mental Illness och en fantastiskt intressant person att lyssna på. Jag lär mig bland annat en massa filosofiska citat ;-).

Simon-Kyaga-Nassir-Ghaemi

 

Psychiatric ilness and creativity

Today, Simon Kyaga defends his thesis Creativity and psychopathology. Simon has been using Swedish registers to study the association between creativity and psychiatric disorders. And above all, if there actually is a link, or if this perception merely is a romantic view on mental illness – the idea of the mad genius.

As I have mentioned earlier, there are evolutionary psychological hypotheses suggesting that balancing selection maintain genes for mental illnesses that are apparently non-adaptive traits in the population. By balancing selection genes for non- adaptive characteristics can remain in the population despite being under negative selection pressure if these genes under other conditions are adaptive. These conditions can, for example, be that you only have a certain degree of genetic load, or if you end up in a different kind of environment where a non-adaptive trait suddenly becomes something positive. Genes linked to these diseases can in this way remain in the population as a result of positive selection.

When Simon sums up his thesis he says that his studies show that it seems to be a correlation between mental illness and creativity but it does not seem to be any support for a positive selection for genes associated with mental illness.

Today’s opponent is none other than Nassir Ghaemi who is author of A First -Rate Madness: Uncovering the Links Between Leadership and Mental Illness and a fantastically interesting person to listen to. Among other things, I’m learning a lot of philosophical quotes ;-).

Lämna ett svar