Snygga killar = players

En ny studie i favoritblaskan Evolution and Human Behavior visar något som knappast förvånar oss som varit med i ”gamet” ett tag – att snygga killar oftare är players.

Bland människor finns det en hel del variation i hur pass monogam man är. Som jag sa i min senaste intervju i Nyhetsmorgon, anses det vara mer paradoxalt att män är monogama med tanke på hur många fler avkommor de har möjlighet att få om de ofta byter partner.

I den nya studien undersökte man faktorer som påverkar intrasexuell variation (variation inom könet) när det gäller monogamt beteende. Närmare bestämt undersökte man hur fysisk styrka och attraktivitet påverkade huruvida man var ute efter tillfälliga eller långvariga sexuella relation samt hur många sexualpartners man tidigare haft.

Resultaten visade att fysisk starka och attraktiva män oftare var ute efter tillfälliga sexualpartners, liknande samband fanns inte bland kvinnor. Bland båda könen var det dock tydligt att antal tidigare sexualpartners var korrelerat med hur attraktiv man var.

Frågan är dock om de flesta män egentligen vill vara players men att de som förstår sina begränsningar väljer en alternativ strategi? Nä, nu glömmer vi det här och hyr en chick flick istället så att vi återfår tron på romantik.

 

Bild: John Malkovich som Vicomte de Valmont - en riktigt svinig player
Bild: John Malkovich som Vicomte de Valmont – en riktigt svinig player

Attractive guys = players

A new study in Evolution and Human Behavior shows something that hardly surprises us who have been around for a hile – that attractive guys more often are players.

Among humans, there is a lot of variation in how monogamous we are. As I said in my recent interview in Nyhetsmorgon, it is considered more paradoxical that men are monogamous considering how many more offspring they would be able to get if they frequently change partners.

The new study examined factors affecting intrasexual variation (variation within sex) when it comes to monogamous behavior. They specifically examined how physical strength and attractiveness influence whether one is looking for temporary or long-term sexual relationships, and the number of previous sexual partners.

The results showed that physically strong and attractive men were more often looking for casual sexual partners, a similar correlation was not found among women. Among both sexes, it was clear that the number of previous sexual partners was correlated with attractiveness.

The question is whether most men really want to be players but to those who understand its limitations chooses an alternative strategy? Nah, let’s forget about this and rent a chick flick instead so that we regain faith in romance.

Lämna ett svar