Jämställdhet och kognitiva könsskillnader

Studier har visat att det finns skillnader i kognitiva förmågor mellan kvinnor och män. Bland annat har man sett att män presterar bättre i tester som mäter matematisk och visuospatial förmåga medan kvinnor presterar bättre när det gäller läsförståelse och minnesfunktion. Det finns också forskning som visar att könsskillnader i matematik och naturvetenskap är mindre i länder med högre jämställdhet vilket har resulterat i att forskare misstänkt att kognitiva könsskillnader minskar som en funktion av ökad jämställdhet. En ny studie i PNAS visar att förbättrade levnadsvillkor och mindre könsbegränsade utbildningsmöjligheter framförallt gynnar kvinnor vilket i sin tur både ökar och minskar de kognitiva könsskillnaderna.

I studien inkluderades 31 000 försökspersoner över 50 år från 13 europeiska länder inklusive Sverige som fick göra tester som mätte olika typer av kognitiva förmågor. Resultaten visade att könsskillnader i deltagarnas kognitiva förmågor var beroende av ålder, ursprungsland, levnadsvillkor och utbildningsmöjligheter. I länder med bättre levnadsvillkor och jämställda utbildningsmöjligheter (t.ex. Sverige) såg man att kvinnor fick högre poäng än män i minnestester, att skillnaden i matematiska förmågor mellan män och kvinnor minskade (även om män överlag presterade bättre) samt att kvinnor och män var jämbördiga i andra tester. Forskarna sammanfattar resultaten med att kvinnor vinner mer än män på samhällsförbättringar som ger upphov till ett mer jämställt klimat över tid och därigenom öka deras allmänna kognitiva förmåga mer än män.

Även om det i denna typ av studier är svårt att fastställa orsakssamband är det är tydligt att goda levnadsvillkor är associerade med högre kognitiv förmåga. Om bättre levnadsvillkor ger högre kognition är det sannolikt att ett jämställt samhälle främst förbättrar kvinnors kognition eftersom jämställdhet framför allt förbättrar kvinnans levnadsvillkor. Resultaten av studien motbevisar inte att det inte finns biologiska könsskillnader som påverkar mäns respektive kvinnors kognitiva förmåga men de indikerar att sociala faktorer är av stor betydelse. Som så ofta när vi snackar könsskillnader är det viktigt att komma ihåg att det handlar om skillnader i medelvärden och att det finns ett stort överlapp mellan könen.

 

Equality and cognitive sex differences

Studies have shown that there are differences in cognitive abilities between men and women. For example, it has been reported that men perform better in tests that measure mathematical and visuospatial ability, while women perform better when it comes to reading comprehension and memory function. There is also research showing that gender differences in mathematics and science is smaller in countries with higher gender equality, which has resulted in that researchers suspect that cognitive sex differences decreases as a function of gender equality. A new study in PNAS shows that improved living conditions and less gender-limited educational opportunities particularly benefit women, which in turn both increases and decreases cognitive gender differences.

The study included 31,000 individuals aged over 50 years from 13 European countries including Sweden, who were tested for different types of cognitive abilities. The results showed that gender differences in the participants’ cognitive abilities were dependent on age, country of origin, living conditions and educational opportunities. In countries with better living conditions and equal educational opportunities (eg Sweden) women scored higher than men in memory tests, the difference in mathematical abilities between men and women decreased (although men generally performed better), and that women and men were equal in other tests. The researchers summarize the results with women gaining more than men on social improvements that give rise to a more egalitarian climate over time and thus improve their general cognitive ability more than men.

Although in this type of study it is difficult to establish causality, it is clear that good living conditions are associated with higher cognitive ability. If better living conditions result in higher cognition, it is likely that an equal society mainly improves cognition of women as equality mainly improves the woman’s living conditions. The results of the study does not refute that there are biological differences between the sexes that affect men’s and women’s cognitive ability but they indicate that social factors are of great importance. As so often when we talk about gender differences, it is important to remember that it’s about differences in mean values and that there are large overlaps between the sexes. 

3 kommentarer

“Resultaten av studien motbevisar inte att det inte finns biologiska könsskillnader som påverkar mäns respektive kvinnors kognitiva förmåga men de indikerar att sociala faktorer är av stor betydelse.”

Jag tror att ett inte för mycket smög sig in där va? Eller ett slag av ickeacceptans för ickekonstruktivistisk matematik/logik? 🙂

Jag förstår inte riktigt vad du menar med denna kommentar.

Studien visar att de könsskillnader som man tidigare sett i vissa fall minska, i vissa fall förvinner och i vissa fall försvinner när jämställdhet och levnadsvillkor förbättras vilket tydligt visar att sociala faktorer är av betydelse för dessa könsskillnader. Samtidigt kan man baserat på detta inte utesluta helt att det faktiskt finns biologiska könsskillnader i kognition.

/Emma

”Resultaten av studien motbevisar inte att det inte finns biologiska könsskillnader som påverkar mäns respektive kvinnors kognitiva förmåga men de indikerar att sociala faktorer är av stor betydelse.”

Ok, jag är kanske dålig på att ta mig igenom mängd av negationer… men om vi går baklänges:
B:=det finns biologiska skillnader som påverkar mäns respektive kvinnors kognitiva…
A:= icke-B det inga biologiska skillnader mellan könen (med avseende på kogn…)

Påstående: Studien motbevisar inte A

Jag tror att du menar tvärtom, dvs: studien motbevisar inte att det skulle kunna finnas kognitiva skillnader mellan könen. Precis som jag uppfattar ditt svar ovan och din engelska text som har en negation mindre:
“The results of the study does not refute that there are biological differences between the sexes that affect men’s and women’s cognitive ability but they indicate that social factors are of great importance.”

Nu var min kommentar såklart i all välmening (om än något roat till tonfallet då jag tycker att många inten gör meningar underhållande och åtminstone för mig rätt komplicerade att läsa).

mvh
/mattias

Lämna ett svar