Attraktivitet – ett objektivt mått?

Det brukar sägas att skönhet ligger i betraktarens öga. Men en ny studie publicerad i PNAS visar att skönhet i stor utsträckning är objektivt och kan till och med uppskattas med hjälp av en linjär modell. Studien visade också att liknande modeller kan användas för att avgöra sannolikheten att en person anses vara vänlig eller dominant.

I möten med nya människor är första intrycket av stor betydelse. På bara några sekunder bildar vi en uppfattning om vilka egenskaper en annan person har. I den nya studien mättes variationer i ansiktsdrag i syftet att utveckla en modell för att förutse vilket intryck man fick av en annan människa med avseende på attraktivitet, vänlighet och dominans. Dessa egenskaper anses vara särskilt viktiga evolutionärt eftersom vänliga personer kan hjälpa vår överlevnad medan dominanta personer kan hota den och när det gäller vår fortplantning är det såklart viktigt att kunna avgöra huruvida man är attraherad av någon eller inte. Modellerna baserades på tecknade ansikten framtagna från 1000 fotografier av kaukasiska ansikten som rankades med avseende på dessa egenskaper. Resultaten visade att människor tenderade att döma ansikten på liknande sätt. Totalt fann man att 58 % av variationen rankningen kunde förklaras bara med den relativa storleken och placeringen av några få ansiktsdrag. Till exempel skattas människor med naturliga leenden som betydligt mer lättillgängliga, medan större ögon är starkast avgörande för attraktivitet.

Kunskaper i Photoshop borde därför prioriteras nuförtiden eftersom selfies avgör vad andra personer tycker om en. Eftersom första intrycket håller i sig spelar det inte så stor roll om du inte lyckas leva upp till dina fotografier i verkligheten. I värsta fall får man väl undvika verkligheten, den stjäl ändå alldeles för mycket tid från ens användande av sociala medier.

T Hartley / PNAS

Attractiveness – an objective measure?

It is often said that beauty is in the eye of the beholder. But a new study published in PNAS shows that beauty is largely objective and can even be estimated using a linear model. The study also showed that similar models can be used to determine the probability that a person is considered to be approachable or dominant.

When meeting new people, first impressions are of great importance. In just a few seconds we form an idea of ​​the qualities a person has. In the new study, variations in facial appearance were measured with the aim to develop a model to predict the impression someone got from another person with respect to attractiveness, approachableness and dominance. These properties are considered particularly important evolutionarily because kind people can help our survival while dominant individuals can threaten it and when it comes to our fertility it is of course important to determine whether you are attracted to someone or not. The models were based on cartoon faces produced from 1000 photographs of Caucasian faces rated with respect to these traits. The results showed that people tended to judge faces similarly. In total, the researchers found that 58 % of the variation in ranking could be explained only by the relative size and position of a few facial features. For example, people with natural smiles were rated as much more approachable, while larger eyes were the strongest predictor of attractiveness.

Knowledge in Photoshop should therefore be a priority nowadays because selfies determines what other people think of you. Because first impressions lasts, it does not really matter if you fail to live up to your photographs in reality. Worst comes to worst, you can always avoid reality; it steals far too much time from one’s use of social media.

5 kommentarer

OK att det finns geometriska egenskaper i våra ansikten som människor i allmänhet har en tendens att finna vackra respektive fula, men jag vill nog inte kalla detta för att skönhet skulle vara “i stor utsträckning objektivt”. Dessa egenskaper är ju bara något vi människor råkat haka upp oss på, därtill kanske lurade av evolutionen. Om ordet “objektiv” skall hålla i ett vidare prespektiv så borde ju också flodhästar och fladdermöss (liksom de små gröna män som kanske finns långt därute) finna George Clooney och Meg Ryan lite vackrare än människor i allmänhet, men det tror jag knappast att de gör. Beware of the mind projection fallacy!

Jag visste att du snabbt skulle få ångra ditt beröm!

Har inte så bra koll på rymdvarelsernas preferenser, däremot verkar bebisar gilla så kallade vackra ansiktet vilket borde innebära att det är mer än kulturella normer som avgör skönhetsidealet.

Men du kanske snarare menar att ordet objektiv inte passar på denna typ av mått då det inte mäts i typ cm?

Filosofer som diskuterar “objektivitet” hos värden, som skönhet, menar nog i regel något annat än hög grad av intersubjektiv enighet (vare sig det är enighet inom den mänskliga arten eller mellan människor och flodhästar). De tänker sig något i stil med att “objektiv skönhet” hos ansikten skulle innebära att jag kan ha fel om jag fäller ett omdöme att ett ansikte är vackert, oavsett vilka känslor åsynen av ansiktet väcker hos mig. Lars Bergström har i sin Grundbok i värdeteori (2:a uppl, s. 39–40) exemplet att han anser att han “hade fel” när han i sin ungdom påstod att Mozarts pianokonserter var “dåliga eller estetiskt medelmåttiga”, fast hans egen attityd till dem då verkligen var att de var “rätt tråkiga”. Samme filosof har för övrigt skrivit en annan bok där han påtalar mångtydigheten hos “objektivitet” i framför allt samhällsvetenskapliga sammanhang.

Tack Karl,

Jag förstår. Jag ser väl objektivitet som typ att pizza är godare än kokta morötter och att sex är roligare än att betala räkningarna då de allra flesta människor anser detta.

Filosofi är verkligen inte min starka sida….

Lämna ett svar