Kvinnor uppfattas felaktigt som mindre kompetenta

Alla vet att kvinnor är underrepresenterade på högre positioner inom akademin och affärsvärlden. Många försöker förklara bort detta fenomen genom att hävda att det beror på att kvinnor oftare saknar rätt kompetens. Två nya studier i PNAS visar att män uppfattas som mer kompetenta än kvinnor – även om de inte är det.

I den första studien visades en inspelad presentation av en affärsidé inför potentiella investerare. Berättarrösten som presenterade idén tillhörde antingen en man eller en kvinna. Till presentationen bifogas ett fotografi som skulle föreställa entreprenören bakom idén. Fotografiet av den manliga entreprenören föreställde antingen en attraktiv man eller en mindre attraktiv man. På samma sätt matchades den kvinnliga berättarrösten till ett foto av en kvinna som antingen var attraktiv eller mindre attraktiv. För att utesluta att presentationens innehåll påverkade resultatet var presentationerna identiska. Det var bara rösten och fotografiet som skiljde dem åt.

Resultaten visade att sannolikheten var 60 % större att åhörarna ville investera om presentatören var man och sannolikheten ökade ytterligare om mannen var attraktiv. Bland kvinnor hade utseendet ingen påverkan på huruvida någon ville investera i deras idé. Effekten var oberoende av könet på investerarna.

I den andra studien fick nästan 200 frivilliga försökspersoner i uppgift att utvärdera olika kandidater för ett jobb som krävde goda resultat i ett matematiktest. När utvärderingen endast baserades på kandidaternas utseende valde försökspersonerna dubbelt så ofta manliga kandidater. Samma mönster sågs när kandidaterna själva fick motivera varför de skulle få jobbet, vilket delvis berodde på att män var mer benägna att skryta om sina resultat i testet medan kvinnorna var mer benägna att underskatta resultaten.

När försökspersonerna fick veta hur de sökande hade presterat i matteuppgift (där det i princip var jämt mellan könen), minskade diskriminering – men det försvann inte helt. Både manliga och kvinnliga rekryterare föredrog de manliga sökande (ca 30 % oftare).

Sammanfattningsvis verkar det inte som om frånvaron av kvinnliga toppar inom näringslivet och akademin enbart beror på bristande kompetens, utan att detta även kan vara ett resultat av fördomar.


Women are incorrectly perceived as less competent

Everyone knows that women are underrepresented in senior positions in academia and in the business world. Many try to explain this phenomenon by arguing that it is due to the fact that women often lack the right skills. Two new studies in PNAS show that men are perceived as more competent than women – even if they are not.

In the first study, a recorded entrepreneurial ventures pitch was showed in front of potential investors. The narrator voice belonged to either a man or a woman. The presentation also came with an attached photograph representing the entrepreneur behind the idea. The photograph of the male entrepreneur envisioned either an attractive man or a less attractive man. Similarly, the female narrator voice was matched with a photo of a woman who was either attractive or less attractive. To rule out that the presentation content affected the result was identical presentations. It was just the voice and the photograph that separated them.

The results showed that the investors were 60% more likely to invest if the presenter was male and the likelihood increased further if the man was attractive. Among women, attractiveness had no impact on whether someone wanted to invest in their idea. The effect was independent of the sex of the investors.

The second study involved almost 200 volunteers were asked to evaluate various candidates for a job requiring good performance on a mathematics test. When the evaluation was based only on the candidates’ appearance the subjects were twice as likely to hire male candidates. The same trend was found when the candidates themselves were interviewed, partly because men were more likely to brag about their performance in the test, while women were more likely to underestimate their results.

When the subjects were told how applicants actually performed in math task (it was basically evenly between the sexes), the discrimination was reduced – but it did not disappear completely. Both male and female recruiters preferred the male candidates (about 30 % more often).

In summary, the absence of female bosses in industry and academia does not seem to be fully explained by the lack of skills, but that this is also could be a result of gender bias.

Lämna ett svar