Hormonella preventivmedel – ett laddat ämne

Jag fick en hel del kommentarer på mitt inlägg om manliga P-piller (alla syns inte på bloggen tyvärr då de publicerades på min FB-sida). Eftersom många kvinnor under stora delar av sitt liv äter p-piller trots de potentiella bieffekter och det än så länge finns manliga motsvarigheter är detta ett laddar ämne.

Jag fick bland annat denna länk. Här står det att läkemedelsföretagen lagt ner studier på hormonella p-piller för män trots att de verkar fungera minst lika bra som hormonella p-piller för kvinnor. Detta förklarar man med att läkemedelsbolagen inte tror att det finns en efterfrågan bland män.

Historiskt har förmodligen efterfrågan varit störst bland kvinnor, eftersom det framför allt har varit vi som fått ta “smällen” vid oönskade graviditeter. Många kvinnor har därför ansett att fördelarna med p-piller överväger riskerna med eventuella bieffekter. Eterfrågan hos män har kanske varit mer begränsad och därför har utvecklingen halkat efter. Att manliga p-piller fortfarande lyser med sin frånvaro tror jag i stor utsträckning förklaras av att man nuförtiden ställer helt andra säkerhets- och effektivitetskrav jämfört med tidigare. LIKA BRA duger inte på långa vägar. Eftersom fertilitet inte är någon sjukdom är toleransen för biverkningar minimal. Några av våra vanligaste läkemedel/ preventivmedel skulle förmodligen inte godkänts med dagens krav.

Idag tror jag att efterfrågan bland män är stor. Delvis bland män som av solidaritetskäl är villiga att dela eller till och med överta bördan från sin käresta, men även bland de ”Peter” beskriver i sin kommentar; män som vill förhindra att utnyttjas av kvinnor som ”lurar till sig graviditet”. I väntan på manliga p-piller är mitt råd till alla stackars män som inte vill bli utnyttjade av lömska kvinnor – Googla ordet KONDOM.

 

I received a lot of comments on my post about male contraceptives (some not visible on the blog, unfortunately, since they were posted on my FB page). Many women are on the Pill large parts of their life despite the potential side effects, and so far, there are no male equivalents. Therefore, this is a loaded issue.

Included in the comments, a fried sent me this link. The article states that the pharmaceutical companies discontinue studies on hormonal birth control pill for men, even though they seem to work just as well as hormonal birth control pills for women. The explanation stated in the article was that pharmaceutical companies do not think that there is a market for male contraceptives.

Historically, the demand for contraceptives has mainly been from women, as it has primarily been us facing the consequences of unwanted pregnancies. Many women have considered that the benefits of the pill outweigh the risks of possible side effects. The demand among men may have been more limited and therefore the development of male contraceptives is lagging behind. I believe that the fact that male contraceptives are still absent is largely explained by how we nowadays have completely different security and efficiency requirements for new drugs. JUST AS WELL as other drugs is not good enough by a long shot. Because fertility is not a disease, the tolerance for side effects is minimal. Some of our most common drugs/ contraceptives would probably not be approved by today’s standards.

Nowadays, my guess would be that the demand among men is extensive. Partly among men who are willing to share or even take over the burden from their loved ones, but also among the men “Peter” describes in his comment; males who want to prevent exploitation of women who want to “deceive their way to pregnancy”. While we are waiting for male contraceptives, my advice to all the poor men who do not want to be exploited by wily women – try Googling the word CONDOM.

Lämna ett svar