Är slampan på väg att försvinna?

I inlägg som handlat om evolutionära fördelar med monogamt respektive promiskuöst beteende har jag nämnt att biparental investering, det vill säga att även män tar hand om sina barn, är särskilt viktigt under svårare förhållanden. Detta eftersom det då är särskilt avgörande för de gemensamma barnens överlevnadschanser. I miljöer där kvinnors ekonomi är starkt beroende av den manliga partnern antar man därför att både män och kvinnor i större utsträckning mottsätter sig promiskuöst beteende. Teorin bakom detta är att män inte vill investera i barn som inte är biologiskt deras egna och att monogamt beteende är viktigt eftersom partnern då är den enda möjliga fadern. I en ny studie publicerad i Archives of Sexual Behaviour har man sett att ekonomiskt oberoende bland kvinnor är kopplat till en mindre benägehet att motsätta sig promiskuöst beteende hos andra personer.

Studien inkluderade två delförsök där 656 respektive 4626 personer deltog. I båda delförsöken undersökte kunde man se att ekonomiskt oberoende bland kvinnor var negativt korrelerat med negativa attityder mot promiskuöst, även efter man kontrollerat för ålder, kön, religiositet, politisk konservatism, och attityder bland personer som bodde i samma område som försökspersonerna.

Kvinnans sexualitet har historiskt och är än idag något som man ständigt försökt undertrycka eller kontrollera. Evolutionspsykologer hävdar att detta beror på mäns vilja att säkerställa faderskap vilket ökar sannolikheten för biparental investering. I dagens Sverige förväntas det(oftast) inte att en kvinna är oskuld på sin bröllopsdag men det är fortfarande vanligt att kvinnor blir kallade för slampor och på andra sätt straffas för promiskuöst beteende; inte bara av män utan också av andra kvinnor. Om ett mer ekonomiskt jämlikt samhälle resulterar i att man i mindre utsträckning fördömer promiskuösitet kan detta kanske resultera i att man slutar att kalla kvinnor för slampor. Denna idé verkar rimlig, även om jag inte är helt övertygad om att detta medieras av att män inte längre behöver vara delaktiga i att ta hand om de gemensamma barnen. Ekonomiskt oberoende kanske istället får kvinnor och män att ta avstånd från de traditionella normer överlag? Eller är det helt enkelt bland de personer som vägrar ställa upp på traditionella normerna som kvinnor lyckas bli ekonomiskt oberoende?

Om löneskillnader mellan män och kvinnor försvinner kommer detta förmodligen höja kvinnors ställning i samhället på många sätt. Denna studie föreslår att det kanske till och med kan resultera i att kvinnor inte längre kommer att stämplas som slampor även om de haft ett stort antal sexualpartners.

Bild: Sherry Britton
Bild: Sherry Britton

Is the slut about to disapear?

In posts focusing on evolutionary benefits of monogamous and promiscuous behavior, I have mentioned that biparental investment, that is, that fathers take care of their children, is especially important in harsh environments, because it is then particularly crucial for the mutual children’s survival chances. In environments where women’s economy is heavily dependent on the male partner, the assumption is that both men and women are more likely to oppose promiscuous behavior. The theory behind this is that men do not want to invest in children who are not biologically theirs and that monogamous behavior is crucial because the partner is then the only possible father. A new study published in the Archives of Sexual Behaviour has found that financially independence in women was correlated with a decreased likelihood of opposing promiscuous behavior in others.

The study included two experiments, with 656 and 4626 subjects, respectively. In both experiments, the researchers found that economic independence of women was negatively correlated with negative attitudes toward promiscuous, even after controlling for age, gender, religiosity, political conservatism, and attitudes among people who lived in the same area as the subjects.

Women’s sexuality has historically been and is still something that others are constantly trying to repress or control. Evolutionary psychologists argue that this is because men want to ensure paternity which increases the probability of biparental investment. In today’s Sweden it is not (usually) expected that a woman is a virgin on her wedding day, but it is still common that women are called sluts or being punished in other ways for promiscuous behavior; not only by men but also by other women. If an egalitarian society reduces the extent to which we condemn promiscuity, women may no longer be called sluts. This sounds reasonable, although  I am not convinced that this is mediated by a decreased need for men to invest in their children. Financial independence may make women and men reject traditional norms on many levels? Or is it simply among people who refuse to adjust to the traditional norms that women are enable to become financially independent?

If the income difference between men and women disappears, this will probably raise the status of women in society in many ways. This study suggests that it may even result in that women will no longer be labeled as sluts even though they had a large number of sexual partners.

2 kommentarer

Att få män att helt sluta bry sig om avkomman är deras egen eller inte tror jag är väldigt väldigt svårt. Studerar du både djurs och människors beteende världen över ser du en stark tendens bland både hanar och honor att gynna den egna avkomman i de fall de vet om att det är deras egen. Det är med all säkerhet en nedärvd impuls, det är ganska rimligt att tro att det gynnar ens egna gener att investera i ens egna gener. Har svårt att se hur någon kan argumentera mot det. Så det tror jag inte går att få bort. Det räcker med att se hur stor efterfrågan är på faderskapstest på nätet. Däremot kan mycket väl slampan försvinna även om män fortfarande tar hand om de gemensamma barnen. Men det beror snarare på att vi inte längre behöver monogami för att säkerställa faderskap, faderskapstest gör ju att män inte behöver kontrollera kvinnans sexualitet för att vara säkra på avkomman.

Lämna ett svar