Altruism och psykisk hälsa

Vi människor njuter när vi får äta god mat eller lyssna på musik som vi tycker om. Men vi njuter också av att hjälpa andra människor. En ny studie i PNAS har visar ett samband mellan tonåringars psykiska hälsa och deras förmåga att njuta av att hjälpa andra.

Studien utfördes på 39 tonåringar som undersöktes med avseende på depressiva symptom och som sedan fick utföra två uppgifter. Dessa uppgifter fick ut på att antingen belöna sig själva eller övriga familjemedlemmar. Samtidigt som dessa tester pågick undersöktes tonåringarnas hjärnaktivitet med hjälp av fMRI. Ett år senare fick tonåringarna återigen uppge förekomsten av depressiva symptom.

Resultaten visade att de personer som fick en kraftig aktivering av en hjärnregion som kallas ventrala striatum när de gav belöning till andra hade blivit mindre deprimerade under detta år. I jämförelse med detta hade de som istället fick en kraftig aktivering av samma hjärnregion när de belönade sig själva hade istället blivit mer deprimerade vid uppföljningen. Forskarna bakom studien förklarar att detta sannolikt beror på att individer vars belöningssystem går i gång på altruistiska beteenden oftare ägnar sig åt dessa typer av sysselsättningar, vilket i sin tur ökar välbefinnandet.

Ur ett evolutionärt perspektiv hade man länge svårt att förklara altruism. På vilket sätt gagnas människans överlevnad och reproduktion av att vi offrar vårt eget välbefinnande för andra? Jo, evolutionen gagnar egenskaper som gynnar våra geners “överlevnad”. Om vi hjälper de människor vi har omkring oss, de människor som historiskt oftast var våra släktingar och bar på våra gener, gynnas spridningen av våra gener. Det är på detta sätt man menar att våra ”själviska” gener har gjort oss osjälviska.

självisk-gen
Bild: Sangrea / Creative common

Altruism and mental health

Humans enjoy eating tasty food and listening to our favorite music. But we also enjoy helping other people. A new study in PNAS show a relationship between adolescents’ mental health and their ability to enjoy helping others.

The study was performed on 39 teens who were examined for depressive symptoms and who had to perform two tasks. These tests included either rewarding themselves or other family members. During these tests, the teenagers brain activity was examined using fMRI . A year later, the teens were again examined regarding presence of depressive symptoms.

The results showed that people who got a strong activation of a brain region called the ventral striatum when they gave a reward to others were less depressed at follow-up. By contrast, those who instead got a strong activation in this brain region when they rewarded themselves had instead become more depressed during this time period. The researchers behind the study, explains that this is probably a result of individuals whose reward system is activated by altruistic behaviors being more likely to engage in these types of activities, which result in an improved well-being.

From an evolutionary perspective, it was for a long time difficult to explain altruism. In what way will human survival and reproduction benefit if we sacrifice our own well-being for others? Well, evolution promoted characteristics that benefit the ‘survival’ of our genes. If we help the people that we are surrounded by, the people who historically almost always were our relatives and carried our genes, this favored the spread of our genes. It is in this way, our ‘selfish’ genes have made us unselfish.

Lämna ett svar