Fett eller socker – vad är värst?

I kvällens Vetenskapens värld visades en BBC-dokumentär där man undersökt de negativa effekterna av fett och socker. I denna dokumentär fick ett manligt tvillingpar testa två olika dieter – en fettdiet där socker inte fick inkluderas och en sockerdiet där man istället uteslöt fett. Båda dieterna resulterade i en viktnedgång där man förlorade både muskel- och fettmassa. Fettdieten ledde förvånansvärt nog till en minskad insulinproduktion och ett tillstånd som låg nära förstadiet för diabetes.

Man kan knappast dra några övergripande slutsatser i ett försök som utförts på ett tvillingpar. Men man sammanfattar dokumentären med att dessa fynd i kombination med andra forskningsstudier visar att fetmaepidemin och dess följdsjukdomar inte beror enbart på fett och inte heller enbart på socker. Det är kombinationen av socker och fett som gör oss sjuka och som får hjärnans belöningssystem att kraftigt aktiveras.

Om du vill gå ner i vikt kanske det kvittar om du äter enligt LCHF-, GI- eller lågfettdieter. Huvudsaken är att du håller dig ifrån den ”livsfarliga” kombinationen av socker och fett eftersom det är den som får oss att tappa kontroll över näringsintaget. Knappast förvånande men kanske en viktig påminnelse till oss som ätet lite väl mycket av den där fett-sockerkombinationen i påsk.

800px-Glazed-Donut

Fat or sugar – which one is worse?

Tonight’s episode of Vetenskapens värld featured a BBC documentary examining the negative effects of fat and sugar. In this documentary, a male twin pair tested two different diets – a fat diet excluding sugar could, and a sugar diet excluding fat. Both diets resulted in weight loss where they lost both muscle and fat mass. Surprisingly, the fat diet resulted in a decreased insulin production, and a condition that was close to a pre-diabetes state.

One can hardly draw any general conclusions from an experiment performed on a pair of twins. However, the documentary concludes that these findings, together with other research studies, show that the obesity epidemic and related diseases are not due solely to fat or sugar. It is the combination of sugar and fat that makes us ill and strongly activates the brain’s reward system.

If you want to lose weight, it may be irrelevant whether you eat according to LCHF, GI or low-fat diets. The most important thing is that you stay away from the “deadly” combination of sugar and fat because this makes us lose control of our food intake. Hardly surprising, but perhaps an important reminder to all of us that have been eaten a bit too much of that fat- sugar combination during Easter.

Lämna ett svar