Hur otrohet påverkar män respektive kvinnor

Redan för 20 år sedan rapporterade studier att män reagerar starkare på sexuell otrohet medan kvinnor upplever känslomässig otrohet som det värsta sveket. Med evolutionspsykologiska förklaringsmodeller tänker man att denna könsskillnad beror på våra biologiska förutsättningar.

Vi kvinnor kan vara säkra att de barn som vi föder och tar hand om är våra biologiska barn. För män är det inte lika självklart och män “riskerar” därför att ta hand om barn som inte bär deras gener. Men om en kvinna endast har sexuellt umgänge med en man är denne man garanterat fader till de barn som kvinnan föder. Kvinnor å andra sidan behöver inte oroa sig för att av ”misstag” ta hand om barn som inte är biologiskt deras. Det är dock välkänt att barn som har en pappa som är delaktig i att ge omsorg har bättre förutsättningar för att överleva. Inom evolutionspsykologin tänker man sig att sexuell otrohet inte påverkar faderlig investering i gemensamma barn men att känslomässig otrohet där mannen lämnar sin partner för en ny kärlek kan vara förödande för barnens förutsättningar. Man tror att dessa skillnader mellan könen kan förklara varför män och kvinnor reagerar olika starkt på sexuell respektive känslomässig otrohet. Dessa hypoteser har dock kritiserade, bland annat finns det de som tror att könsnormer förklara skillnaden.

I en ny studie som publicerats i Evolutionary Psychology har man replikerat dessa fynd. I denna studie har man även visat att dessa könsskillnader kvarstå när man kontrollerar för en mängd faktorer, bland annat individens syn på könsroller. Men även om det fanns könsskillnader när man jämför medelvärden visade denna studie att en stor andel av kvinnorna tyckte att sexuell otrohet var värre än känslomässig. På samma sätt tyckte många män att känslomässig otrohet var ett större svek.

Evolutionspsykologin anklagas ofta för att vara sexistisk. Jag tror att orsaken till detta är att man ofta väljer att belysa de relativt små beteendemässiga skillnader som finns mellan män och kvinnor istället för att fokusera på hur lika vi är – som till exempel att både män och kvinnor oftast vill att partnern ska vara trogen.

Bild: Man and woman undergoing public exposure for adultery in Japan - J. M. W. Silver
Bild: Man and woman undergoing public exposure for adultery in Japan – J. M. W. Silver

How infidelity affects men and women

Ever since the early 90s, studies have showed that men react more strongly tn sexual infidelity while women experience emotional infidelity as the worst betrayal. Evolutionary psychologists have suggested that this sex difference is due to our biological differences.

Women can be confident that the children we give birth to and take care of are our biological children. For men, it is not as certain and men are more likely to invest care in children who do not carry their genes. But if a woman only has sexual intercourse with one man, this man is guaranteed to be the father of the children the woman gives birth to. Women on the other hand, do not have to worry about “mistakenly” taking care of non-biological children. However, it is well known that children who have a father who provides care have a greater chance to survive. Within evolutionary psychology, it is believed that sexual infidelity does not affect paternal investment in mutual children but that emotional infidelity increases the risk of the man leaving his partner for someone else, which can negatively affect the children’s wellbeing. It is believed that these gender differences may explain why men and women react differently to sexual and emotional infidelity. However, these hypotheses have been criticized from those who believe that gender norms explain the difference.

A new study published in Evolutionary Psychology has replicated these findings. This study also shows that the gender differences persist after controlling for a variety of factors, including the individual’s gender-role beliefs. But even if there were gender differences when comparing means, this study shows that a large percentage of the women felt that sexual infidelity was worse than emotional. Similarly, many men found that emotional infidelity was the worst betrayal.

Evolutionary psychology is often accused of being sexist. I believe that the reason for this is that it often selectively highlights the relatively small behavioral differences that exist between men and women instead of focusing on how similar we are – for example, that both men and women usually want our partner to be faithful.

6 kommentarer

Det är väl ganska naturligt att fokusera på skillnaderna eftersom skillnader oftare är intressantare än likheter som vi ofta tar för givet, hur många har funderat över att både män och har två armar med fem fingrar på vardera handen? Skillnader som mäns skäggväxt och kvinnors bröst är helt enkelt intressantare. Att män och kvinnor reagerar likadant på en medicin är ju en långt mindre nyhet än om män och kvinnor skulle reagera olika på densamma. Precis som man fokuserar mer på skillnader än likheter när man jämför vänsterhänta med högerhänta. Det har helt enkelt större nyhetsvärde.

Apropå att män och kvinnor reagerar olika på mediciner så har du en mycket intressant artikel här:
https://www.dana.org/Cerebrum/2014/Equal_%E2%89%A0_The_Same__Sex_Differences_in_the_Human_Brain/

Det har du rätt i Jonte. Min tanke är dock att man alltför ofta tolkar skillnader mellan olika grupper, till exempel mellan män och kvinnor, som definitiva skillnader. Oftast handlar ju skillnaderna om variationer i medelvärden, men där man ser ett stort överlapp mellan grupperna.

Om jag säger att män är längre än kvinnor så är det ingen som tolkar det som en definitiv skillnad. Varför skulle det isåfall tolkas som en definitiv skillnad om jag säger att män är mer riskbenägna än kvinnor? Tror det är väldigt få som inte förstår att skillnader mellan grupper är generella snarare än definitiva, däremot verkar väldigt många vara rädda att andra ska tolka såna påståendet på det sättet. Den rädslan är nog ganska överdriven tror jag. Så dumma är inte dom flesta människor tack och lov 🙂

Det där låter ju helt sjukt! Tur att du slapp! Hade ingen aning om att sådant förekom.

Vad gäller könsnormer så tror jag att mycket av det vi uppfattar som attraktivt faktiskt är genetiskt kodat och inte bara samhälleliga normer. Men jag tror också att korta män har det betydligt jobbigare än långa kvinnor när det gäller att hitta en partner.

Jag tror att också att många könsskillnader har en biologisk bas men att skillnaderna ofta förstärks av den uppfattning har om hur män respektive kvinnor “bör” vara.

Lämna ett svar