Genetiskt lika barn leka bäst

Nyligen skrev jag ett inlägg om assortative mating och genetiska likheter mellan partners. En ny studie i PNAS visar att det är inte bara våra partners som vi är genetiskt lika, vi är också mer genetiskt lika våra vänner än främlingar ur samma population.

I studien undersöktes DNA från nästan 2000 personer med samma etniska bakgrund. Trots att vännerna inte var släkt med varandra kunde man se att de i snitt liknade varandra genetiskt i samma utsträckning som om de hade varit fjärdekusiner. Forskarna bakom studien tror att detta beror på att det varit evolutionärt fördelaktigt att omge sig med personer med liknande egenskaper vilket oundvikligen leder till genetiska likheter. De kunde också se att gener som delades av vänner verkade vara under större positivt selektionstryck än andra gener.

Minst lika var vänner med avseende på gener som påverkade immunförsvaret. Dessa olikheter förklarar man med att det evolutionärt varit fördelaktigt att ha vänner vars immunförsvar skyddar mot andra typer av sjukdomar eftersom det ökat individens överlevnadsmöjligheter.

Precis som när vi väljer partners vet man att människor tenderar att bli vän med personer som liknar dem. Denna studie är dock den första som visar att vi också är genetiskt lika våra vänner. Forskarna bakom studien har också tagit fram en så kallad ”friendship score” som kan användas för att förutsäga sannolikheten för att två individer kommer att vara vänner.

Jag spår i min kristallkula att någon snart kommer att ta fram en ”partner score” för att förutse sannolikheten för att två individer passar för en kärleksrelation. Snart kommer kanske de nätdejtingsajter som matchar individer på ett ”vetenskapligt” sätt inte bara låta kunderna fyller i ett personlighetstest utan också skickar in ett salivprov? Oklart hur mycket detta kommer underlätta jakten på ”den rätta” men upphovsmännen kommer nog med rätt marknadsföring (doktorstitlar och vita labbrockar) kunna skratta hela vägen till banken.

George Romney - The Two Friends
George Romney – The Two Friends

The family we choose

Recently, I wrote a post about assortative mating and genetic similarity between partners. A new study in PNAS shows that it is not only our partners that we are genetically similar to; we are also more genetically similar to our friends than strangers from the same population.

The study examined the DNA of almost 2,000 people with the same ethnic background. Although the friends were not related to each other, they were on average genetically similar to the same extent as if they had been fourth cousins. The researchers behind the study suggest that this is because it has been evolutionarily advantageous to surround yourself with people with similar characteristics which inevitably results in genetic similarities. They also found that genes that were shared by friends seemed to be under a stronger positive selection pressure than other genes.

Friends were least similar in genes affecting the immune system. The explanation for these differences could be that it has been evolutionarily advantageous to have friends whose immune system protects against other types of diseases because it increased the survival chances of the individual.

Just like when we choose partners, we know that people tend to make friends with people who are similar to them. This study, however, is the first to show that we are also genetically similar to our friends. The researchers behind the study have also developed a “friendship score” that can be used to predict the probability that two individuals will be friends.

I predict that someone will soon develop a “partner score” to predict the probability that two individuals fit for a love relationship. Soon, maybe the dating sites matching individuals in a “scientific” way will not just make their clients take a personality test but also send in a saliva sample? Although it’s unclear how much this will facilitate the quest for “the one” but with proper PR (doctorates and white lab coats) the developers will be laughing all the way to the bank.

Lämna ett svar