Jag är inte arg!

Aggressiva människor kan vara farliga för andra individer. Därför tänker man sig att förmågan att uppfatta aggressivitet hos andra har varit en viktig egenskap historisk (och säkerligen även idag). Att felaktigt bedöma en annan människas aggressivitet kan antingen leda till en underskattning eller en överskattning. Att underskatta aggressivitet har förmodligen resulterat i betydligt värre konsekvenser än om man överskattar hur aggressiv en annan människa är. Ofördelaktiga egenskaper selekteras bort genom evolution och därför tänker man att dagens människa oftare överskattar aggressivitet hos andra än underskattar. Man tänker sig även att individens egna förutsättningar kan påverka hens bedömning.

En ny studie i Evolution and Human Behavior undersökte just detta. Försökspersonerna fick bedöma porträttbilder på män och kvinnor med ansikten som uttryckte olika sinnesstämningar. När man skulle återge dessa bilder överskattade man aggressivitet, något man inte gjorde för andra känslouttryck. Man kunde även se att överskattningen var större om bilden visade en man som var arg och om personen tittade rakt fram. Resultaten visade också att kvinnor oftare överskattade aggressivitet hos andra.

Oftast är det ganska harmoniskt hemma hos mig. Men ibland låter det så här:

–          Är du arg?

–          Nej, jag är inte arg!

–          Du låter arg

Han kanske inte är arg? – Det kanske bara är jag som är kvinna 😉

Denna bild användes inte i studien men här är det jag som selekterar och jag gillar Tim Roth <3
Denna bild användes inte i studien men här är det jag som selekterar och jag gillar Tim Roth <3

I’m not angry!

Aggressive people may be hazardous to others. Therefore, it is assumed that the ability to perceive aggression in others has been an important characteristic historically (and probably still is). Improper judgment of another person’s aggressiveness can either lead to an underestimation or an overestimation. Underestimating aggressiveness has probably resulted in far worse consequences than overestimation. Unfavorable characteristics are removed from the population by natural selection and therefore it is assumed that humans more often overestimate than underestimate aggression in others. It is also possible that the individual’s own features can affect his/her judgment.

A new study in Evolution and Human Behavior examined this. The study subjects assessed portraits of men and women with faces expressing different moods. The results showed that aggressiveness was more often overestimated as compared to other emotional expressions. It was also evident that the overestimation was greater if the image showed a man who was angry and if the person looked straight ahead. Moreover, women were more likely to overestimate aggression in others.

Usually it is rather peaceful at home. But sometimes it sounds like this:
– Are you angry?
– No, I’m not angry!
– You sound angry
Maybe he isn’t angry? – Maybe I’m just being a woman 😉

Lämna ett svar