Att förlora en vän på Facebook

Alla som någon gång blivit dumpade vet att detta aldrig är kul och att det ibland är extremt plågsamt. Hur jobbigt det är beror såklart på hur starka känslor man har för personer som dumpar en, men en studie som jag tidigare skrev visade att till och med när man blir dumpad av en påhittad person reagerar hjärnan på samma sätt som när man upplever fysisk smärta.

Men vi tycker inte heller om att bli avvisade av vänner. Att man blir dumpad av en vän som man fysiskt brukar interager med är inte jättevanligt. Men på Facebook är det inte helt ovanligt att man blir ”dumpad”, det vill säga ryker från någons vänlista. I två nya studier har man undersökt varför man väljer att ta bort någon från sin vänlista och hur man reagerar när man själv blir dumpad av en Facebook-kompis.

Den första studien visade att de ”vänner” som en försöksperson var mest benägen att ta bort var tidigare klasskamrater. Den vanligaste anledningen till att man tog bort en vän var att de delade innehåll av polariserad politisk eller religiös karaktär.

Den andra studien undersökte hur försökspersonerna reagerade på att försvinna från någons vänlista. Studien visade att den vanligaste reaktionen var att man blev förvånad. Andra vanliga reaktioner var att man blev irriterad, medan andra mest tyckte att det var lustigt. Det var också ganska vanligt att man blev ledsen.

Sannolikheten att försökspersonen tog illa vid när någon tog bort hen från vänlistan ökade om de hade en nära relation samt om hen var en person som noga övervakade sin vänlista.

Så om ni vill lyckas i det webbaserade sociala spelet och stå kvar på andras vänlistor – se till att dela sånt innehåll som andra vill ta del av – typ bilder på söta katter och YOLO-citat.

sovade-katt
Bild: Ella Mullins / Flickr

Unfriending on Facebook

Anyone who has ever been dumped knows that this is never fun, and that it is sometimes extremely painful. How painful this is depends, of course, on how strong feelings you have for the one who dumps you, but a study that I previously mentioned showed that even when you get dumped by a fictional person, the brain reacts in the same way as when you experience physical pain.

But we do not like being rejected by friends either. Being dumped by a friend who you often physically interact with is not very common. But on Facebook, it is not very uncommon to get “dumped”, that is getting removed from someone’s friend list. Two recent studies have examined why people choose to remove someone from their friends list and how people react when you get dumped by a Facebook friend.

The first study showed that the “friends” that were most likely to be unfriended were former classmates. The most common reason for unfriending someone was that they shared content of polarized political or religious nature.

The second study investigated how people reacted when being removed from someone’s friend list. The study showed that the most common reaction was that he/she was surprised. Other common responses were that people was bothered, while others were amused. But it was also quite common that this made someone sad.

The probability of being offended when unfriended was higher if the study participant had a close relationship with the person unfriending him/her and if the study participant was a person who closely monitored his/her friends list.

So if you want to succeed in the web-based social game and not be removed from friend lists – be sure to share content that nobody will get offended by – like pictures of cute cats and YOLO quotes.

 

Lämna ett svar