Att tänka är att lida?

För inte alltför länge sedan, hände det alldeles för ofta att människor var tvungna att inte göra någonting alls. För att undvika detta obehag kunde man såklart ha med sig en bok eller köpa en tidning eller kanske ringa en vän på mobiltelefonen. Jag skulle vilja påstå att den främsta fördelen med smartphones är den förströelse som dessa erbjuder då man helt enkelt inte har något bättre för sig. För vi människor gillar inte att inte ha något för oss, en ny studie illustrerar detta genom att visa att många till och med hellre ger sig själva elchockar än lämnas ensamma med sina tankar.

Studien som publicerats i Science består av elva delexperiment som inkluderade både studenter och icke-studenter. Försöksdeltagarna lämnades ensamma i ett rum i 6-15 minuter och uppmuntrades till att ”spendera tiden med att underhålla sig själva med sina tankar”. Resultaten visade att försökspersonerna hellre höll på med triviala aktiviteter och att många till och med föredrog att ge sig själva elchocker än att vara själva med sina tankar. Bland män var det en majoritet som föredrog elchocker men det var också vanligt förekommande bland kvinnor. Inte generaliserbart utanför smartphone-generationen tänker kanske ni? Men nej, effekten var oberoende av ålder och hur ofta man använda smartphones eller sociala medier. Det verkade inte heller som om möjligheten att få förbereda sig på sin stund utan stimuli hade någon påverkan på det upplevda obehaget.

Forskarna bakom studien förklara resultaten med att även om vi människor ibland njuter av att fantisera och dagdrömma har vi svårt att kontrollera vilken typ av tankar vi har. Att träna upp förmågan att kontrollera sina tankar genom exempelvis meditation och andra tekniker ger tydliga fördelar men en ”otränad” tänkare verkar helt enkelt vara ensam med sina tankar. Så för att inte riskera katastrofala följder om batterierna på din smartphone tar slut och du blir lämnad med bara dina tankar kanske det kan vara en bra idé med mental träning. För övrigt tilltalas jag av studiedesignen och vill nu utföra en studie som undersöker hur stor andel människor som just nu hellre ger sig själva elchocker än hör mer om vad som är ”hetast” i Almedalen.

To think is to suffer?

Not too long ago, people often had to do nothing at all. To avoid this discomfort, you could of course bring along a book or buy a magazine or maybe call a friend on your mobile phone. I would say that the main advantage of smartphones is the entertainment offered by them then you simply do not have anything better to do. Because people do not like not have nothing to do, a new study illustrates this by showing that many even prefer to give themselves electric shocks than to be left alone with their thoughts.

The study, published in Science consists of eleven experiments that included both students and non-students. Trial participants were left alone in a room for 6-15 minutes and were encouraged to “spend time entertaining themselves with their thoughts.” The results showed that the subjects preferred doing mundane activities and that many even preferred to give themselves electric shocks than to be alone with their thoughts. Among men, there was a majority who preferred shocks, but it was also common among women. Not generalizable outside the smartphone generation you might think? But no, the effect was independent of age and how often the participants use smartphones or social media. Moreover, it did not seem as if the opportunity to prepare for their moment without stimuli had any effect on the perceived discomfort.

The researchers behind the study explain the results by mentioning that although humans sometimes enjoys fantasizing and daydreaming, it is difficult to control what kind of thoughts we have. Training the ability to control your thoughts, for example by meditation and other techniques, provides clear advantages but “untrained” thinkers do simply not seem to enjoy being alone with their thoughts. So to avoid the risk of catastrophic consequences if the battery in your smartphone runs out and you’re left with only your thoughts it might perhaps be a good idea with mental training. Moreover, I really like the study design and now I want to conduct a study to examine the proportion of people that right now would rather give themselves electric shocks than to hear more about what is “hottest” in Almedalen.

2 kommentarer

Lämna ett svar