Naturlig smärtlindring för den dumpade

När en människa skadar sig frisätter hjärnan kroppsegna opioider som lindrar smärtan. En ny studie som publicerats i Molecular Psychiatry visar att dessa opioider också kan frisättas när man blir avvisad av en person som man är attraherad till.

Detta kunde man visa när försöksdeltagarna fick delta i ett simulerat online dating-experiment. Försökspersonerna fick bedöma en mängd profilbilder och valde ut de personer som de fann mest attraktiva. Medan försökspersonernas hjärnor undersöktes med en PET-kamera meddelades de att personerna om de ansåg vara attraktiva inte besvarade deras intresse. Trots att försökspersonerna visste att experimentet bara var på låtsas såg man ändå att avvisandet resulterade i en frisättning av opioider i deras hjärnor.

Studien visade också att de personer som rankades som mer motståndskraftiga när det gäller psykiska påfrestningar var även de personer som frisatte mest kroppsegna opioider när de blev avvisade. Forskarna bakom studien anser att denna variation är intressant och tänker sig att personer med depression eller social fobi i mindre utsträckning frisätter denna psykiska ”smärtlindring” och kanske därför har svårare att återhämta sig från negativa sociala upplevelser.

Bild: Capt Kodak / Creative Commons
Bild: Capt Kodak / Creative Commons

When an individual is injured, the brain releases endogenous opioids to reduce pain. A new study published in Molecular Psychiatry shows that these opioids may also be released when an individual is rejected by a person he/she is attracted to.

This was evident when volunteers participated in a simulated online dating experiment. The subjects assessed a large number of profile pictures and selected a number of people that they found attractive. While the subjects’ brains were examined with a PET scanner they were informed that the individuals that they considered attractive were not interested in them. Although the volunteers knew that the experiment was bogus, it was evident that the rejection resulted in release of opioids in their brains.

The study also showed that volunteers that were rated as more resilient regarding mental stress were also the people who released the most endogenous opioids when they were rejected. The researchers behind the study believe that this variation is interesting and hypothesize that people with depression or social phobia might be less capable of releasing  this psychological “pain killers” and may therefore find it harder to recover from negative social experiences.

Uppdaterat 17/10 -2013: Nu skriver även DN om denna studie

Lämna ett svar