Inga allvarliga bieffekter av HPV-vaccin

Allmänna vaccinationsprogram är fenomen som kraftigt bidragit till en förbättrad folkhälsa. Om ett litet antal människor avstår från att vaccinera sig eller sina barn kan dessa klara sig tack vare att andras immunitet gör att sjukdomarna inte sprids i denna grupp människor, detta fenomen kallas flockimmunitet (eng. herd immunity). Om antalet människor som avstår från att vaccinera sig ökar kan dock dessa sjukdomar spridas i befolkningen. Dagen anti-vaccinationspropaganda som sprids på internet och i synnerhet på sociala medier har gjort att vissa sjukdomar som kikhosta och mässling ökar i förekomst från att varit på rekordlåga nivåer. Ofta går antl-vaccinationspropagandan ut på att överdriva riskerna med vaccinationer och underskatta deras nytta.

HPV-vaccin ges sedan 2012 till alla flickor i Sverige och skyddar mot vissa typer av virus som kan orska cancer senare i livet. Igår publicerade mina kollegor en studie i BMJ som visade att HPV-vaccination bland unga kvinnor inte orsakar några allvarliga bieffekter. Studien undersökte 53 olika potentiella bieffekter som t.ex. blodpropp, vissa neurologiska sjukdomar samt vissa autoimmuna sjukdomar, som diabetes typ 1. Inga av dessa tillstånd förekom i högre utsträckning i vaccinerade jämfört med icke-vaccinerade flickor.

Studien testade dock inte milda, övergående bieffekter som lokal svullnad och ömhet. Undrar om anti-vaccinationsmänniskorna anser att denna typ av bieffekter väger tyngre än nyttan av att undvika cancer?

 

General vaccination programs are phenomena that greatly contribute to an improved public health. If a small number of people refrain from vaccinating themselves or their children, these remain unaffected thanks to other people’s immunity resulting in the these diseases are not spread in this population, this phenomenon is called herd immunity . However, if the number of people who refuse to be vaccinated increases, these diseases can spread in the population. Current anti-vaccination propaganda that is spread on the internet and, in particular, in social media has resulted in an increase in certain diseases as whooping cough and measles. The anti-vaccination propaganda often exagerates the risks of vaccination and underestimates the benefits.

HPV vaccine is since 2012 given to all girls in Sweden and protects against certain types of viruses that may cause cancer in later life. Yesterday, my colleagues published a study in BMJ that showed that HPV vaccination among young women do not cause any serious side effects. The study examined 53 different potential side effects such as thrombosis, certain neurological diseases, and certain autoimmune diseases, type 1 diabetes. None of these conditions were observed to a greater extent in the vaccinated compared to unvaccinated girls.

The study did not test mild, transient side-effects as local swelling and soreness. I wonder if the anti-vaccination people believe that this type of side effects outweigh the benefits of avoiding cancer?

Lämna ett svar