Glömma och förlåta?

När någon sviker en, är förtroendet för denna person för alltid förlorat eller fortsätter man att lita på svikaren? Ny forskning visar det uppenbara: att ju tidigare man blir förrådd desto svårare är det att ge nytt förtroendet. Man visar även att olika regioner i hjärnan aktiveras när man ska bestämma huruvida man ska lita på någon som svikit en vid ett tidigt stadium jämfört med personer som svikit en senare.

I denna studie som publicerats i PNAS lät man försökspersoner spela ett ekonomiskt spel online. Studiens upplägg liknar Fångarnas dilemma och går ut på att försökspersonen paras ihop med en onlinepartner. Försökspersonen får sedan en summa pengar och om hen ger bort de till partnern tredubblas pengarna, vilket ska återspegla att ge förtroende. Sedan är det upp till partner huruvida man delar pengarna med personen som gav förtroende eller om man behåller pengarna själv (sviker).

I detta försök var partnern egentligen en dator som var programmerad till att ibland svika vid ett tidigt stadium och ibland vid ett senare stadium. Man kunde då se att ju tidigare man blev sviken desto sannolikare var det att försökspersonerna valde att inte ge bort pengarna till partnern. Senare utfördes experimentet samtidigt som försökspersonernas hjärnor undersöktes med hjälp av en magnetkamera. Återigen såg man att fortsatt förtroendet var beroende av hur tidigt man blev sviken. När det var dags att besluta om nytt förtroende kunde man se att de som blev svikna tidigt hade en större aktivitet i delar av hjärnan som är förknippade till osäkerhet och mer avancerad problemlösning. De som blev svikna senare hade istället en större aktivitet i hjärnregioner som är förknippade med mer vanemässigt beslutsfattande.

För människans överlevnad har det förmodligen varit viktigt att vara försiktigt med att ge förtroende till personer som tidigare har svikit en. Men visst är det intressant att det även finns mekanismer som gör att vi litar på andra människors, trots att de svikit oss? Att lita på andra är också viktigt, även om man bara gör det av gammal vana 🙂

PNAS

Forgive and forget?

When someone betrays you, is your trust in this person forever lost or do you continue to trust the betrayer? New research reveals the obvious: that the sooner you are betrayed the harder it is to give new confidence . The study also shows that different regions of the brain are activated when deciding whether to trust someone who failed you at an early stage compared to people who betrayed you later on.

In this study published in PNAS volunteers played an economic game online. The study outline is similar to the Prisoners’ dilemma and the volunteers were paired with an online partner. The subject is then given a sum of money and if he/she gives away the money to the partner the money is tripled, which will reflect to give confidence. Then it’s up to the partner whether he/she shares the money with the subject who gave confidence or if he/she keeps all the money.

In this experiment, the partner was actually a computer programmed to occasionally betray at an early stage, and sometimes later. The results showed that the sooner the volonteer got betrayed the more likely it was that the subjects chose not to give away money to the partner. Later, the experiment was repeated while the subjects’ brains were examined using fMRI. Again, it was seen that continued confidence was dependent on how early they were betrayed . When it came time to decide on the new trust could see that those who were betrayed early had a greater activity in brain regions associated uncertainty and more advanced problem solving. Those who were disappointed later had rather more activity in brain regions associated with more regular decision making.

For human survival, it has probably been important to be cautious in giving confidence to people who have previously failed you . But is not it interesting that there are mechanisms that make us rely on others, even if they’ve let us down ? Trusting others is also important, even if you only do it out of habit 🙂

Lämna ett svar