Lågt blodsocker gör dig arg på din partner

En ny studie som publicerats i PNAS visar att en hel del äktenskapliga konflikter skulle kunna undvikas med hjälp av småätande.

Studien som inkluderade 107 gifta par pågick under 21 dagar. Under dessa dagar mättes parens blodsockernivå morgon och kväll och varje kväll studerade man på ett ganska lustigt sätt hur arga försökspersonerna var på sin partner. Alla försökspersoner fick nämligen en voodoodocka som representerade partnern och i dessa skulle man varje kväll ta ut sin eventuella ilska på partnern genom att sticka upp till 51 nålar i dockan. Ju argare försökspersonen var på sin partner desto fler nålar stack man i dockan. Detta sätt att mäta aggression mot partnern har tidigare validerats och verkar fungera som ett bra mätinstrument. Resultaten visade att de som var argast på sina partners också var de som hade lägst blodsockernivåer.

I studien ingick också ett annat försök där samma försökspersoner skulle spela ett spel. Man fick veta att partnern som satt i att annat rum var motståndare men egentligen var det en dator som man spelade mot. Datorn var programmerad så att försöksdeltagaren ibland vann och ibland förlorade. Vi eventuell vinst hade försöksdeltagaren möjlighet att ”skälla ut” partnern genom att skicka en hög, störande ljudsignal till hens hörlurar och själv avgöra hur länge signalen skulle tjuta. Resultaten visade att de som ofta hade lågt blodsocker om kvällarna oftare ”skällde ut” sin partner. Sambandet kvarstod även efter man kontrollerat för kön samt hur nöjd man var med sitt äktenskap. Forskarna bakom studien förklarar sambandet med att hjärnan är energikrävande och behöver glukos för att fungera optimalt.

Så vad kan vi lära oss av detta? Att en smal midja och ett lyckligt äktenskap är en omöjlig kombination? Nej, men det kan kanske vara en bra idé att inte försöka lösa sina relationsproblem när man är hungrig.

 

Jag tycker att den i mitten ser ut som Hasse ;-) Credit: Mysticvoodoo / Wikimedia Commons
Jag tycker att den i mitten ser ut som Hasse 😉
Credit: Mysticvoodoo / Wikimedia Commons

Low blood sugar makes you angry at your partner

A new study published in PNAS shows that many marital conflicts could be avoided by snacking.

The study included 107 married couples who were followed for 21 days. During these days blood glucose levels were measured in the morning and evening and every evening they measured how angry the subjects were on their partner in a rather funny way. All subjects received voodoo doll that represented the partner and every night they were instructed to take out their anger on the partner by inserting up to 51 needles into the doll. The angrier the subject was on their partner, the more needles were stuck into the doll. This way of measuring aggression towards the partner has previously been validated and appears to serve as a good measuring instrument. The results showed that those who were most angry at their partners also were those who had low blood glucose levels.

The study also included another experiment where the same subjects played a game. Thery were told that the partner who was sitting in the other room were the opponent, but they actually played against a computer. The computer was programmed so that the subjects  sometimes won and sometimes lost. When they won, the participant had the opportunity to “scold ” their partner by sending a high, disturbing signal in the partners headphones and decide how long the signal would be. The results showed that those who often had low evening blood glucose more often ” scolded ” their partner. The association remained even after controlling for the level of marital satisfaction and gender. The researchers behind the study suggest that the association is explained by how the brain needs glucose to function optimally.

So what can we learn from this? That a narrow waist and a happy marriage is an impossible combination? No, but it might be a good idea to not try to resolve potential marital problems when you are hungry.

 

Lämna ett svar