Män är roten till allt ont – även klimakteriet

I dagens skörd av vetenskapsnyheter kan man bland annat läsa att män bär skulden för klimakteriet (menopaus) som förr eller senare inträffar hos alla kvinnor. Tidigare har jag skrivit att Big Mac förmodligen är roten till allt ont men nu har jag omvärderat detta. Nu anser jag att män är roten till allt ont.

Forskare har haft svårt att förklara varför kvinnor kommer in i klimakteriet. Det är unikt för människan att ha en så lång icke-reproduktiv period i förhållande till sin livslängd. Rent logiskt borde det ligga ett starkt selektionstryck mot klimakteriet.

En teori om varför kvinnor kommer in i klimakteriet kallas mormorshypotesen (fritt översatt) och går ut på att döttrarna till kvinnor som kom in i klimakteriet hade reproduktiva fördelar. En mormor som inte var upptagen med att fortsätta att få egna barn var istället delaktig i att ta hand om barnen i den nästkommande generationen.

En ny hypotes om varför kvinnor hamnar i klimakteriet publicerades nyligen i PLOS Computational Biology. Evolutionsforskare tror att menopaus är en följd av att män framför allt attraheras av yngre kvinnor så det har inte funnit något selektionstryck på fertilitet hos äldre kvinnor. Med andra ord: äldre kvinnor behöver inte vara fertila för de flesta män vill ändå inte ha dem.

Rent känslomässigt tycker jag att detta är en ganska otrevlig hypotes som inte direkt får mig att älska män mer. Men bara för man inte gillar en teori då den vittnar om att människan är en osympatisk art behöver det inte betyda att den inte är sann. Men, förutom att hypotesen inte är tilltalande för mig som kvinna (som visserligen inte är i närheten av klimakteriet men oundvikligen på väg dit) så är det inte omöjligt att sambandet är omvänt. Med detta menar jag att selektionstrycket istället kan ha legat på manlig preferens för yngre kvinnor eftersom äldre kvinnor har lägre fertilitet.

Nuförtiden väntar folk med att skaffa barn så pass länge att fertiliteten ofta begränsas av hög ålder hos kvinnan. Om detta fortsätter är det inte omöjligt att selektionstrycket gör att kvinnor i framtiden hamnar i klimakteriet senare än vad kvinnor gör idag (eftersom dagens kvinna biologiskt är anpassad efter stenålderslivet). Och vem vet? Då kanske inte kvinnans ålder kommer att påverka hur attraktiv hon anses vara.

I regel är män attraherade av något yngre kvinnor och kvinnor attraherade till något äldre män. Biologi eller kultur? Som den mellanmjölkmänniska jag är tror jag på en kombination av båda.

Bild: Old Woman Dozing - Nicolas Maes
Bild: Old Woman Dozing – Nicolas Maes

Dagens låttips: Man Oh Man – The Impressions

Blame men for everything – including menopaus

Todays science news includes headlines saying that the men are to blame for menopause, which eventually occurs in all women.

Researchers have struggled to explain why women enter menopause. It is unique for humans to have such a long non-reproductive period in relation to their lifespan. Logically, there should be a strong selection pressure against menopause.

One theory about why women entering menopause is called the grandmother hypothesis and is based on that daughters of women who entered menopause had reproductive advantages. A grandmother who was not busy with having children was instead involved in taking care of the children in the next generation.

A new hypothesis on why women enter menopause was published recently in PLOS Computational Biology. Evolutionary scientists believe that menopause is a result of men being primarily attracted by younger women and thus there has not been any selection pressure on fertility in older women. In other words, there is no need for older women to be fertile because most men do not want them anyway.

Emotionally speaking, I think this is a pretty nasty hypothesis that does not directly increase my love for men. But just because I do not like a theory as it testifies that man has an unsympathetic nature this does not mean it is not true. But, disregarding that the hypothesis is not appealing to me as a woman (which admittedly is not near menopause but inevitably on the way there) it is possible that the relationship is reversed. By this I mean that the selection pressure instead may have been on the male preference for younger women because older women have lower fertility.

Nowadays, people are postponing parenthood so long that fertility is often limited by the high age of the woman. If this continues, it is not impossible that the selection pressure makes women in the future fall into menopause later than women do today (because today’s woman is biologically adapted to Stone Age life). And who knows? By then a woman’s age might not affect how attractive she is considered.

In general, men are usually attracted to slightly younger women and women attracted to somewhat older men. Biology or culture? As lame as it might seem, I believe in a combination of both.

 

Lämna ett svar