Forskning feltolkas för att stödja antihomolag

Förra veckan skrev jag ett inlägg om kontroverserna runt forskning rörande sexuell läggning och framföra allt forskning som studerar genernas betydelse för homosexualitet. Bland annat finns det en studie på svenska tvillingar som visar att 34% – 39% av variationen i sexuell läggning hos män förklaras av genetiska komponenter. Jag nämnde då att en positiv aspekt med forskning som visar att gener är av betydelse för sexuell läggning är att detta ger stöd åt det som många homosexuella själva länge att hävdat – att man föds med sin sexuella läggning, man väljer den inte.

Tydligen tolkar Ugandas president Museveni inte forskningen på detta sätt. Han använder istället denna studie för att hävda att homosexualitet till 66% beror på miljön och därmed kan samhällets syn på homosexualitet minska förekomsten av homosexualitet. Han hävdar också att det är på grund av detta som han godkänt antihomolagen.

Professor Niklas Långström som är tvillingstudiens försteförfattare (och som jag hade privilegiet att ha som bihandledare under min doktorandtid) skriver på sin Facebook-sida att Museveni gravt feltolkat studien. Bland annat visade studien av Långström et al. att den miljö som delas av  tvillingar, som till exempel samhällsklimatet och den gemensamma uppväxtmiljön, inte har någon som helst betydelse för den sexuella läggningen hos män.

Det är alltid tråkigt när forskning blir feltolkad eller felciterad, men att använda forskning på ett felaktigt sätt för att motivera lagar som kränker mänskliga rättigheter är avskyvärt. Det är dessutom varje forskares mardröm att de kunskaper man bidrar med utnyttjas på detta sätt. Mina sympatier går ut till Niklas och hans medförfattare.

612px-Love_Heart_rainbow_svg
Bild: Nevit / Wikimedia Commons

Last week I wrote a post about the controversies surrounding research on sexual orientation, especially research that studies the significance of genes for homosexuality. For instance, there is a study on Swedish twins showing that 34% – 39% of the variation in sexual orientation in men is explained by genetic components. I then mentioned that a positive aspect of research showing that genes are important for sexual orientation is that this supports many homosexual individuals themselves have argued for a long time – that you are born with your sexual orientation, you do not choose it.

Apparently, Ugandan President Museveni does not interpret the research this way. Instead, he is using this study to argue that homosexuality to 66% depends nurture, and thus, society’s view of homosexuality may reduce the incidence of homosexuality. He claims that this is why he approved the anti-gay law.

Professor Niklas Långstrom who is the first author of the Swedish twin study (and who I had the privilege to have as a co-supervisor during my time as a PhD student) writes on his Facebook page that Museveni utterly misinterpreted the study. Among other things, the study by Långstrom et al. estimated that the environment that is shared by male twins, such as the social climate and the common childhood environment, did not have any influence on sexual orientation.

It is always unfortunate when research is misinterpreted or misquoted, but to use research in a wrong way to justify laws that violate human rights is detestable. Moreover, it is every researcher’s nightmare that your scientific contributions are abused in this way. My sympathies go out to Niklas and his co-authors.

Lämna ett svar