Gener bakom homosexualitet

Några av mina senaste inlägg har handlat om hur viss forskning är svårmotiverad och kanske till och med meningslös. En ännu viktigare fråga är om viss typ av forskning är direkt skadlig. Kunskaper som till exempel förstärker fördomar. I förra veckan presenterade forskare (via The Guardian) preliminära resultat från en studie där man lyckats identifiera en eller flera gener i ett område på X-kromosomen som är kopplade till homosexualitet hos män.

Att homosexualitet till viss del är ärftligt är dock ingen nyhet. Tvillingstudier har visat att sexuell läggning, i likhet med de flesta mänskliga egenskaper, till viss del beror på våra gener. Den nya studien bidrar dock med kunskaper om vilka dessa gener är. Forskarna bakom studien är dock noga med att poängtera att dessa gener varken är nödvändiga eller tillräckliga för att någon ska bli homosexuell. Andra faktorer är alltså också av betydelse.

Denna forskning är helt klart kontroversiell och upprör många, men är den endast av ondo? En positiv aspekt med dessa genetiska fynd är att de ger stöd åt det som många homosexuella själva länge att hävdat – att man föds med sin sexuella läggning, man väljer den inte.

800px-Westerkerk_-_Gay_symbols_2
Bild: Wolfgang Sauber / Wikimedia Commons

Genes behind homosexuality

Some of my recent posts have been about how some research is difficult to justify and perhaps even meaningless. An even more important question is whether particular research is harmful. Certain knowledge may, for instance, reinforce prejudices. Last week, researchers presented (through The Guardian) preliminary results from a study where they identified one or more genes in a region on the X chromosome linked to homosexuality in men.

That homosexuality, in part, is a heritable trait is nothing new. Twin studies have shown that sexual orientation, like most human traits, to some extent depends on our genes. The new study has contributed with knowledge about the location of some of these genes. However, the researchers behind the study carefully points out that these gene is neither necessary nor sufficient in making someone gay. Other factors are also important.

This research is clearly controversial and many are provoked by it, but it is only negative? A positive aspect of these genetic findings is that they provide support to what many homosexuals themselves have argued for a long time – that you are born with your sexual orientation, you do not choose it.

2 kommentarer

Du borde skriva en bok Emma! Inte nödvändigtvis om homosexualitet, men om fynd inom ditt ämnesområde. People need to know! 🙂 jag hade lätt köpt boken!

Tack Pierre,

Jag vill gärna skriva populärvetenskapliga böcker. Men vi får se om och när detta kan bli verklighet. Kul att veta att jag har ditt support ;-).

Bästa hälsningar
Emma

Lämna ett svar