Vetenskaplig årskrönika, del I

Ett nytt år betyder nya forskningsresultat och nya kunskaper. Men jag tänkte börja det nya året med en tillbakablick på de, enligt mig, främsta vetenskapsnyheterna år 2013. Eftersom jag började blogga i mars skippar jag januari och februari.

För min del var mars en händelserik månad, jag började blogga och en artikel där jag var förstaförfattare publicerades i JAMA psychiatry vilket ledde till en del medial uppmärksamhet. I slutet av mars visade Vetenskapens värld en dokumentär om periodisk fasta, vilket bland annat resulterade i att 5:2 blev 2013 mest hypade diet.

I april öppnade Stockholms första mottagning för sprututbyte, en viktig åtgärd för att hindra spridning av blodsmittor. För övrigt visade nya rapporter från USA att förekomsten av ADHD ökar kraftigt och liknande mönster ses även i Sverige. Dessutom fastställde PNAS en gång för att att penisstorleken faktiskt har betydelse för hur attraktiv kvinnor anser att en man är.

Organisationen Rädda Barnen publicerade i maj en ny rapport där man jämförde mammors hälsa, barnadödlighet, utbildning och inkomst i 176 länder. Rapporten beskriver hur man med mycket små medel skulle kunna minska barnadödligheten globalt och belyser hur viktigt det är att prioritera detta område. I maj släppte American Psychiatric Association den femte upplagan av sin handbok för diagnoser (DSM 5). Det har tagit 14 år att sammanställa denna manual och både dess vetenskapliga värde och kliniska nytta har väckt stor debatt.

I juni firade vi att Pfizers viagra-patent gick ut, vilket kommer att leda till betydligt billigare motsvarigheter på marknaden och i juli publicerades två studier om varför vissa primater är monogama. Forskare bakom den ena studien sa i en intervju att monogami hos människan har varit en förutsättning för människan har kunnat utveckla en sådan stor hjärna, vilket förmodligen betyder att otrogna apor är idioter.

Men 2013 slutade inte här, missa inte årskrönikans andra del som kommer inom kort. Till dess önskar jag er en god fortsättning på det nya året.

bild(1)

A new year means new research and new knowledge. But I will start the new year by summering the top science news in 2013, according to me. Since I started blogging in March, I will skip January and February.

March was an eventful month for me, I started blogging and I was first author on an article published in JAMA psychiatry, which resulted in some media attention. In late March, Swedish television showed a documentary on periodic fasting, which resulted in that 5:2 became 2013 ‘s most hyped diet.
In April, Stockholm’s first needle exchange center, an important measure in order to prevent the spread of blood infections . Moreover, recent reports from the U.S. showed that the prevalence of ADHD is increasing sharply and similar pattern is also seen in Sweden . In addition, a PNAS publication established that penis size does have a bearing on how attractive a man is considered by women.

The organization Save the Children published in May a new report comparing mothers’ health, infant mortality, education and income in 176 countries . The report describes how child mortality globally could be reduced with small measures and highlights how important it is to prioritize this area. In May, the American Psychiatric Association’s fifth edition of its handbook for diagnosis (DSM 5 ) was released​​. It has taken 14 years to compile this manual and both its scientific value and clinical relevance been debated.

In June, we celebrated that Pfizer viagra patent expired, which will result in cheaper versions on the market, and in July , two studies on why some primates are monogamous was published. Scientists behind one study said in an interview that monogamy in humans has been a prerequisite for us in order to develop large brains, which probably means that cheating apes are idiots.

But 2013 did not stop here, so don’t miss the second part of this post. Come back soon and happy new year to you all!

Lämna ett svar