Etniskt blandande områden ger passiv tolerans

Ny studie i PNAS har visat att individer som lever i etniskt blandade områden blir mer toleranta mot etniska minoriteter. Fenomenet kallar forskarna för passiv tolerans som de liknar med passiv rökning – något som påverkar en även om man själv inte aktivt deltar. Studien inkluderar data från Europa, USA och Sydafrika.

Resultaten visade att personer som bodde i etniskt blandade områden var mer positivt inställda till etniska minoriteter jämfört med de som bodde i homogena områden. Effekten var delvis oberoende av huruvida personerna aktivt umgicks med etniska minoriteter eller inte.

Man kan såklart tänka sig att resultaten förklaras av att de som bosätter sig i etnisk blandade områden är de som från början har minst fördomar. För att försäkra sig om att detta inte var förklaringen följde man i Tyskland individer över tid och såg att även de mest fördomsfulla individerna blev mer toleranta om de flyttade till ett etniskt blandat område.

Med andra ord visar resultaten att man genom reformer skulle kunna motverka rasism och detta är kanske något som politikerna bör fundera över. Personligen tycker jag att Jimmie Åkesson är den förste som man behöver flytta på.

767px-No_sexism_racism_homophobia
Bild: Kurt Löwenstein Educational Center International

Ethnically mixed areas increase passive tolerance

A new study in PNAS has shown that individuals who live in ethnically mixed areas become more tolerant of ethnical minorities. The researchers call this phenomenon for passive tolerance in similarity to passive smoking – a something that affects you even if you yourself do not actively participate. The study includes data from Europe, USA and South Africa.

The results showed that people living in ethnically mixed areas had more positive attitudes towards ethnical minorities, compared with those who lived in homogeneous areas. The effect was, in part, independent of whether people actively socialized with ethnic minorities or not.

One can of course imagine that the results are explained by the individuals settling in ethnic mixed areas are those who already are less prejudice. To ensure that this was not the explanation, individuals in Germany were followed over time and found that even the most prejudiced individuals became more tolerant if they moved to an ethnically mixed area.

In other words, the results show that new reforms could counteract racism and this is maybe something politicians should consider. Personally, I think Jimmie Åkesson is the first person that should move away.

Lämna ett svar