Negativa effekter av barnfattigdom

Fattigdom i barndomen är kopplat till sämre fysisk och psykisk hälsa i vuxenlivet. Forskare tror att detta delvis är ett resultat av den kroniska stress som kan hänga samman med dålig ekonomi. Tidigare djurstudier har visat att kronisk stress under utveckling påverkar regioner i hjärnan som styr hur man reglerar känslor. En ny studie i PNAS visar att även detta även kan gälla människor.

Studien inkluderade 49 försöksdeltagare som var 24 år gamla. Genom funktionell magnetkamera (fMRI) undersöktes hjärnaktiviteten hos dessa personer. Resultaten visade att försökspersoner vars familjer hade de lägsta inkomsterna vid 9 års ålder hade lägre aktivitet i hjärnregioner som är kopplade till reglering av känslor. Man kunde även visa att denna effekt medierades av kronisk stress. Intressant nog såg man ingen koppling mellan hjärnaktivitet och inkomst i vuxen ålder vilket talar för att ekonomiska problem är särskilt problematiska i barndomen.

Bild: Jacob Riis
Bild: Jacob Riis

Childhood poverty is associated with poorer physical and mental health in adulthood. Researchers believe that this is partly a result of chronic stress that may be caused by economical difficulties. Previously, animal studies have shown that chronic stress during development affects regions of the brain involved in regulation of emotions. A new study in PNAS shows that this may also apply to humans.

The study included 49 volunteers who were 24 years old. Using functional magnetic resonance imaging (fMRI), brain activity of these individuals were examined. The results showed that subjects with the lowest family income at age 9 had lower activity in brain regions associated with the regulation of emotions. The researches also found that this effect was mediated by chronic stress. Interestingly, there was no link between brain activity and income in adulthood, suggesting that economic problems is particularly problematic in childhood.

Lämna ett svar