Framgång föder framgång

En bra start är ofta en förutsättning för fortsatta framgångar. Man har föreslagit att detta handlar om att vissa människor helt enkelt är framgångsrika oavsett om de befinner sig tidigt eller sent i karriären, men det finns också hypoteser om att initial framgång leder till ett större stöd utifrån, vilket i sin tur möjliggör fortsatt framgång. I en ny, experimentell studie som publicerats i PNAS har man i fyra webbaserade försök undersökt hur initial framgång påverkar stöd utifrån och donationer.

Den första delstudien utfördes på kickstart.com,  en webplats för gräsrotsfinanasiering (eng crowd-founding) – en metod för att finansiera projekt med hjälp av ett stort antal finansiärer. Av de 200 projekt som inkluderades i studien gav man slumpmässigt donationer till hälften av projekten. Man undersökte sedan om initiala donationer påverkade sannolikheten för att andra skulle vilja donera pengar till projektet och såg att 70% av de projekten som tilldelats initiala donationer fick fler donationer.  Motsvarande siffra bland de som inte fick initial donation var 39%.

I de övriga delstudierna såg man liknande påverkan av slumpmässigt tilldelad initial framgång på fortsatt framgång när det gällde positiv feedback webplatserna eopinions.com och Wikipedia.org. På samma sätt såg man att personer som efterfrågade namnunderskrifter på webplatser change.org hade en högre sannolikhet för nya underskrifter om de initialt tilldelats ett dussin namnunderskrifter.

Även om dessa resultat är intressanta är framgång förmodligen mer komplicerat än såhär. I verkligheten är det sällan slumpen som påverkar huruvida man får uppleva initial framgång. Dessutom kan positiv feedback tidigt i karriären vara motiverande och på så sätt öka chanserna för att man fortsätter sträva efter sina mål. Eller är vägen till framgång att skaffa sig en massa nätalias och spendera dagarna med att ge sig själv positiv feedback på sociala medier?

SuccessAheadCreativeCommons-300x210

Success breeds success

A good start is often a prerequisite for continued success. It has been suggested that this is explained by how some people simply are successful whether they are early or late in their careers, but it has also been hypothesized that initial success leads to greater external support, which in turn allows for continued success. In a new experimental study published in PNAS, four web-based experiments examined how initial success affects external endorsements and donations.

The first experiment was conducted on kickstart.com, a website for crowd-founding – a method of financing projects using a large number of investors. Of 200 projects that were included in the study, half of the projects received randomly assigned donations. The researchers than examined whether initial donations affected the likelihood of others donating money to the project and found that 70% of the projects assigned initial donations received subsequent donations. The corresponding figure among those who did not receive initial donation was 39%.

The other experiments showed similar effects of randomly assigned initial success on the continued success regarding positive feedback on the websites eopinions.com and Wikipedia.org. Similarly, the researchers found that people who sought signatures on the website change.org had a higher probability of new signatures if they were initially assigned a dozen signatures.

While these results are interesting, success is probably more complicated than this. In reality, initial success is rarely due to chance. In addition, positive feedback early in the career is probably motivating and thus increase the chances that someone will continue to strive for their goals. Or is the path to success to get a bunch of web-based identities and give yourself positive feed-back on social media?

Lämna ett svar