Klasstorlekens betydelse för skolresultaten

En systematisk review är en artikel som fokuserar på en viss frågeställning och som systematiskt går igenom resultat från ett större antal relevanta studier. I en nyligen publicerad systematisk review har forskare sammanställt resultat från 112 studier från åren 1979-2014 där man undersökt hur klasstorleken påverkar elevernas studierresultat. I denna sammanställande undersökning ingick ett brett urval av studier från Europa, Australien, Kanada och Nya Zeeland. Primärt undersöktes hur studierresultaten påverkades av klasstorleken, men man analyserade också andra variabler som till exempel undervisningsmetod.

Resultaten visade att mindre klasser (färre än 20 elever) de första fyra åren av skolan verkar ha en betydande och bestående inverkan på elevernas resultat, särskilt för barn från kulturella och språkliga minoriteter samt barn som växer upp under sämre ekonomiska förhållanden. Detta gäller särskilt när mindre klasser kombineras med den typ av pedagogik som är anpassad efter ett mindre antal elever. Författarna bakom undersökningen konkluderade också att studier på effekterna av mindre klasser bland äldre barn i nuläget är för få för att man ska kunna dra några slutsatser från dessa.

Ibland förvånas man av att studier med samma frågeställningar kan ge så olika resultat. Tyvärr finns det de som väljer att lyfta fram de studier som bekräftar det de redan tror och hävdar att ens åsikter är baserade på forskning. Ibland gör man detta medvetet men ibland är det ett omedvetet psykologiskt fenomen som kallas konfirmationsbias. För att få en bättre helhetsbild av ett forskningsområde kan det vara bra med studier som sammanfattar resultat från ett större antal studier, som till exempel denna review. Men det är viktigt att komma ihåg att även dessa studier kan vara påverkade av författarens åsikter.

Glaspalast_München_1891_044a

Importance of class size for academic results

A systematic review is an article that focuses on a particular research question and systematically goes through the results from a larger number of relevant studies. In a recently published systematic review, researchers compiled results from 112 studies from the years 1979 to 2014, examining how class size affects students’ study results. The review included a wide range of studies from Europe, Australia, Canada and New Zealand. The primary study objective was to examine how study results were influenced by the size of the class, but also to analyze other variables such as teaching method.

The results showed that smaller classes (fewer than 20 students) the first four years of school seemed to have a significant and lasting impact on student achievement, especially for children from cultural and linguistic minorities, and children from economically disenfranchised communities. This was particularly evident when smaller classes were combined with pedagogies suited for a smaller number of students. The authors of the study concluded that studies examining the effects of smaller class sizes for older children are currently too few for any conclusions to be made.

Sometimes, it is striking that studies on the same topic can end up with such different results. Unfortunately, there are those who choose to highlight those studies that confirm what they already believe and claim that their opinions are based on research. Sometimes this is done consciously, but sometimes it is an unconscious psychological phenomenon called confirmation bias. To get a better overview of a research area, it may be useful with studies that summarize results from a larger number of studies, such as reviews like this one. But it is important to remember that even these studies may be influenced by the opinions of the author.

Lämna ett svar