Kategoriarkiv: Sexualbeteende

Det är inte bara lagen som motverkar syskonsex

Liberala ungdomsförbundets (LUFs) förslag om att legalisera syskonsex fick extremt mycket uppmärksamhet på Twitter igår. Min kvalitativa analys visade att varje twittrare drog i genomsitt 1,5 skämt på temat. Bäst var som vanligt Anna Sahlin.

Naturligtvis var det också folk som himlade med ögonen över tramsandet och påpekade att det minsann finns viktigare politiska frågor att uppmärksamma. Det kan tyckas vara en tråkig inställning, men det är ju bra att universums tristaste personer ger sig till känna så att man vet vilka man kan strunta i att bjuda när man har fest.

Hur som helst innebär förslaget att det skulle bli lagligt för syskon över 15 år att ha samtyckessex. Men förmodligen kommer en lagändring inte innebära att syskon börjar ha sex med varandra i någon jättestor utsträckning. Det verkar nämligen som om evolutionen har sett till att det finns biologiska mekanismer som gör att vi inte blir sexuellt attraherade av våra syskon eller personer som vi växer upp tillsammans med. Mekanismen kallas för Westermarckeffekten eller omvänd sexuell imprinting. Man tänker sig att denna effekt uppstår mellan personer som vid en kritisk period i barndomen stått varandra nära, vilket syskon ofta gör. Ibland hör man dock talas om syskonpar som blivit förälskade men då har de ofta inte vuxit upp tillsammans utan till exempel blivit bortadopterade.

Och vad är då syftet med detta fenomen? Jo, man tror att Westermarckeffekten syftar till att undvika inavel. Alla människor går omkring och bär på en del ”dåliga gener” som inte påverkar vår hälsa. Anledningen till att de inte påverkar oss är att de är så kallade recessiva anlag. Detta innebär att generna inte har någon negativ påverkan på vår hälsa eftersom man måste ha de i dubbel uppsättning för att de ska ge upphov till genetiska sjukdomar. Man måste alltså ärva anlaget både från sin mamma och från sin pappa. Om jag är en bärare av ett visst recessivt anlag och går ut och raggar upp en random snubbe på gatan i en relativt stor stad (varför inte en random göteborgare?) är sannolikheten väldigt liten att han bär på samma anlag. Det är således högst osannolikt att vi skulle få en avkomma som hade dubbelt anlag. Om jag istället skulle skaffa barn med en nära släkting är sannolikheten betydligt högre att släktingen har samma anlag som jag och därför ökar risken för genetiska sjukdomar i avkomman. Och ju närmre släkt man är, desto större är risken för genetiska sjukdomar i barnet.

Tack vare moderna preventivmedel behöver sex nuförtiden inte resultera i graviditet. Vilket alltså innebär att syskon idag kan ha sex utan att riskera att få barn med genetiska sjukdomar. Så det finns alltså ingen biologisk anledning till att syskonsex bör begränsas. Å andra sidan kan man ju kritisera LUF för att inte ta hänsyn till oss som vill kunna visualisera andra människor ha sex utan att känna minsta lilla avsmak. Lagstiftningen är redan idag alldeles för slapp i detta avseende. Det borde till exempel vara förbjudet för personer som jag inte vill föreställa mig nakna att ha sex.

(Om du gillar random göteborgare måste du lyssna på Ola Söderholms hyllning till det nu nedlagda kultprogrammet SVT Debatt)

 

Skillnaden på män och kvinnor

Tidigare i veckan var jag med i Aftonbladet Morgon och pratade om beteendemässiga könsskillnader och könsneutrala leksaker.

Det jag inte hann nämna i inslaget var ett fenomen som kallas stereotyphot. Detta är ett psykologiskt fenomen som innebär att en individ upplever ångest när man går emot sin stereotyp. Det finns bland annat forskning som visar att detta påverkar individers prestation på kognitiva tester.

I en studie som utfördes vid Stanford University delades manliga och kvinnliga försökpersoner in i två grupper. Båda grupperna fick genomföra ett mattetest. Innan testet fick den ena gruppen information om att män brukar prestera bättre på detta test medan den andra gruppen informerades om att man inte förväntades se någon könsskillnad. Resultaten visade tydligt att i den grupp där man hade informerat om en förväntad könsskillnad presterade kvinnor sämre och män bättre jämfört med gruppen där man inte förväntade sig en könsskillnad.

Stereotyphot

Forskarna bakom denna studie har också visat att förväntningar baserat på individers etniska bakgrund kan ge upphov till liknande effekter på kognitiv prestation. Men stereotyphot påverkar inte bara kognitiv prestation. Det finns också forskning som visar att stereotypa bilder om hur män ”bör bete sig” kan ge upphov till både sexism och våldsamhet.

När det gäller sexuell lust hos kvinnor är det sannolikt att stereotypa förväntningar resulterar i att kvinnor underrapporterar hur ofta de onanerar och konsumerar porr. Men det är också möjligt att kvinnors sexuella lust faktiskt påverkas av stereotyphot. Könsskillnader när det gäller sexualitet behöver således inte bara bero på skillnader i könshormon.

Så påverkas vi av porr

Igår medverkade jag i Aftonbladet Morgon och pratade om hur porr påverkas oss. Är det beroendeframkallande och ger oss orealistiska förväntningar på sex, eller är det inte värre än att kolla på zombiepostapokalyptiska TV-serier?

Orgasmförekomst beroende på sexuell läggning

Igår postade jag på Twitter en länk till en studie som presenterade siffror över sannolikheten att man får orgasm vid sexuella aktiviteter beroende på kön och sexuell läggning. Jag uppmärksammade också det viktigaste fyndet som var att lesbiska kvinnor hade högre sannolikhet att få orgasm jämfört med kvinnor som var hetero- eller bisexuella. Detta inlägg möttes av en hel del frågor, kritik, spekulationer och till och med manshat. Med andra ord – ett riktigt klickbete som förtjänar ett blogginlägg.

I studien deltog 2850 amerikanska sexuellt aktiva ensamstående män och kvinnor. Dessa personer fick själva uppge hur ofta de fick orgasm när de hade sex med en person de kände sedan tidigare (angett i procent). De fick också själva rapportera sin sexuella läggning. Samtliga uppgifter samlades in genom en webbaserad enkät.

Resultaten visade att singelkvinnor i snitt fick orgasm 63 % av de gånger de hade sex med en bekant partner och motsvarande siffra bland män var 85 %. Skillnaden mellan könen var statistiskt signifikant p< 0.001. Bland män var sannolikheten för orgasm vid sexuell aktivitet inte beroende av sexuell läggning men bland kvinnor kunde man se att sannolikheten för orgasm bland lesbiska var högre (75 %) än bland hetero- (62 %) och bisexuella kvinnor (58 %).

Studien undersöker inte närmare vad dessa skillnader beror på, men visst kan man spekulera i att det beror på hur man har sex, hur länge man håller på, hur man definierar att en sexuell aktivitet är avslutad, osv.

När det gäller självrapporterat sexuellt beteende på nätet blir man alltid lite nervös med tanke på risken för urvalsbias men dessa frågor är en del av en nationell hälsostudie som ska vara representativ för USA. Det är dock tveksamt om resultaten är generaliserbara till personer i fasta relationer eller vid one-night-stands. För övrigt anses självrapportering överlag vara ganska skakigt men det finns naturligtvis inget annat alternativ här. Med tanke på att det fejkas en del i dessa sammanhang är nog inte partnern en pålitligare informationskälla. Slutligen är det tänkbart att det är svårt att minnas och ange sannolikheten för orgasm i en procentsats. Således kan alla heterosexuella män (och andra) som inte vill tro på denna statistik helt enkelt kan hävda att resultaten beror på att kvinnor har dåligt minne, är pessimister samt är sämre på matte.

"Klipp ut och spara"-diagram för den som inte håller reda på det här med sexuell läggning

”Klipp ut och spara”-diagram för den som inte håller reda på det här med sexuell läggning

Orgasm occurrence and sexual orientation

Yesterday, I posted a link on Twitter to a study presenting figures on how the probability of orgasm during sexual activities, depending on gender and sexual orientation. I also noted the main finding showing that lesbian women were more likely to have an orgasm than women who were heterosexual or bisexual. This post received a lot of questions, criticism, speculation and even man-hate. In other words – a real click bait that deserves a blog post.

The study involved 2,850 American sexually active single men and women. These individuals were asked how often they had an orgasm when having sex with a familiar person (indicated in percent). They also self- reported their sexual orientation. The data was collected through an online survey.

The results showed that single women on average had an orgasm 63% of the times they had sex with a familiar partner and the corresponding figure for men was 85%. The gender difference was statistically significant p <0.001. Among men, the probability of orgasm during sexual activities did not depend on sexual orientation, but among women the probability of orgasm among lesbians was higher (75%) than among heterosexual (62%) and bisexual women (58%).

The study does not examine more closely the reason for these differences, but certainly one can speculate that it depends on how you have sex, for how long you have sex, how completion of a sexual activity is defined, and so on.

Self-reported sexual behavior online surveys are often subjected to selection bias, but these questions are part of a national health study that should be representative of the United States. However, it is questionable whether the results are generalizable to individuals in relationships or for one-night-stands. Although self-reporting is considered to be generally quite shaky, there is certainly no other option here. Given how faking is common in these contexts, the partner is probably not a reliable source of information. Moreover, one can well imagine that it is difficult to remember and estimate the likelihood of orgasm in percentages. Therefore, all heterosexual men (and others) who do not want to believe these statistics can simply argue that the results are explained by the fact that women have poor memory, are pessimistic and are worse at math.

Är slampan på väg att försvinna?

I inlägg som handlat om evolutionära fördelar med monogamt respektive promiskuöst beteende har jag nämnt att biparental investering, det vill säga att även män tar hand om sina barn, är särskilt viktigt under svårare förhållanden. Detta eftersom det då är särskilt avgörande för de gemensamma barnens överlevnadschanser. I miljöer där kvinnors ekonomi är starkt beroende av den manliga partnern antar man därför att både män och kvinnor i större utsträckning mottsätter sig promiskuöst beteende. Teorin bakom detta är att män inte vill investera i barn som inte är biologiskt deras egna och att monogamt beteende är viktigt eftersom partnern då är den enda möjliga fadern. I en ny studie publicerad i Archives of Sexual Behaviour har man sett att ekonomiskt oberoende bland kvinnor är kopplat till en mindre benägehet att motsätta sig promiskuöst beteende hos andra personer.

Studien inkluderade två delförsök där 656 respektive 4626 personer deltog. I båda delförsöken undersökte kunde man se att ekonomiskt oberoende bland kvinnor var negativt korrelerat med negativa attityder mot promiskuöst, även efter man kontrollerat för ålder, kön, religiositet, politisk konservatism, och attityder bland personer som bodde i samma område som försökspersonerna.

Kvinnans sexualitet har historiskt och är än idag något som man ständigt försökt undertrycka eller kontrollera. Evolutionspsykologer hävdar att detta beror på mäns vilja att säkerställa faderskap vilket ökar sannolikheten för biparental investering. I dagens Sverige förväntas det(oftast) inte att en kvinna är oskuld på sin bröllopsdag men det är fortfarande vanligt att kvinnor blir kallade för slampor och på andra sätt straffas för promiskuöst beteende; inte bara av män utan också av andra kvinnor. Om ett mer ekonomiskt jämlikt samhälle resulterar i att man i mindre utsträckning fördömer promiskuösitet kan detta kanske resultera i att man slutar att kalla kvinnor för slampor. Denna idé verkar rimlig, även om jag inte är helt övertygad om att detta medieras av att män inte längre behöver vara delaktiga i att ta hand om de gemensamma barnen. Ekonomiskt oberoende kanske istället får kvinnor och män att ta avstånd från de traditionella normer överlag? Eller är det helt enkelt bland de personer som vägrar ställa upp på traditionella normerna som kvinnor lyckas bli ekonomiskt oberoende?

Om löneskillnader mellan män och kvinnor försvinner kommer detta förmodligen höja kvinnors ställning i samhället på många sätt. Denna studie föreslår att det kanske till och med kan resultera i att kvinnor inte längre kommer att stämplas som slampor även om de haft ett stort antal sexualpartners.

Bild: Sherry Britton

Bild: Sherry Britton

Is the slut about to disapear?

In posts focusing on evolutionary benefits of monogamous and promiscuous behavior, I have mentioned that biparental investment, that is, that fathers take care of their children, is especially important in harsh environments, because it is then particularly crucial for the mutual children’s survival chances. In environments where women’s economy is heavily dependent on the male partner, the assumption is that both men and women are more likely to oppose promiscuous behavior. The theory behind this is that men do not want to invest in children who are not biologically theirs and that monogamous behavior is crucial because the partner is then the only possible father. A new study published in the Archives of Sexual Behaviour has found that financially independence in women was correlated with a decreased likelihood of opposing promiscuous behavior in others.

The study included two experiments, with 656 and 4626 subjects, respectively. In both experiments, the researchers found that economic independence of women was negatively correlated with negative attitudes toward promiscuous, even after controlling for age, gender, religiosity, political conservatism, and attitudes among people who lived in the same area as the subjects.

Women’s sexuality has historically been and is still something that others are constantly trying to repress or control. Evolutionary psychologists argue that this is because men want to ensure paternity which increases the probability of biparental investment. In today’s Sweden it is not (usually) expected that a woman is a virgin on her wedding day, but it is still common that women are called sluts or being punished in other ways for promiscuous behavior; not only by men but also by other women. If an egalitarian society reduces the extent to which we condemn promiscuity, women may no longer be called sluts. This sounds reasonable, although  I am not convinced that this is mediated by a decreased need for men to invest in their children. Financial independence may make women and men reject traditional norms on many levels? Or is it simply among people who refuse to adjust to the traditional norms that women are enable to become financially independent?

If the income difference between men and women disappears, this will probably raise the status of women in society in many ways. This study suggests that it may even result in that women will no longer be labeled as sluts even though they had a large number of sexual partners.

Hjärnan på porr

Via Twitter fick jag nys om att DN, SvD, Aftonbladet, Expressen mfl rapporterar att mycket porr ger mindre hjärna – även om man nämner att det är oklart huruvida porr krymper hjärnan eller inte. Många ifrågasätter naturligtvis poängen med denna typ av studie. Om det inte hade varit för att originalartikeln publicerats i JAMA psychiatry hade jag nog själv avfärdat det hela som ”tramsforskning”, men eftersom jag vet att detta är en väl ansedd tidskrift som jag själv publicerat i upprepade gånger väcktes mitt intresse.

Människor älskar porr eftersom vårt belöningssystem aktiveras vid sexuell stimulans. Det är också tydligt att porrkonsumtion kan övergå i ett problematiskt användande, något som på vissa sätt liknar ett beroende. Tidigare forskning har visat att olika typer av beroenden är kopplade till förändringar i hjärnans belöningssystem. Syftet med studien var därför att se om pornografikonsumtion påverkade hjärnan och om detta kunde förklara varför vissa tenderar att bli ”beroende” av porr.

I studien deltog 64 män i åldrarna 21-45 som själva fick ange hur mycket porr de konsumerade. När männens hjärnor undersöktes kunde man se ett samband mellan porrkonsumtion och strukturella skillnader i hjärnan, bland annat var en del av striatum mindre hos högkonsumenterna. Man sammanfattar dock att det är oklart huruvida sambanden är kausala eller inte. Det kan alltså vara så att män med viss typ av hjärna är mer benägen att kolla på porr alternativt mer benägna att rapportera det.

När svensk media rapporterar om denna studie uppstår dock en bisarr visklek då man rapporterar i fjärde eller kanske till och med femte hand. Den information som når nyhetskonsumenterna är långt ifrån en beskrivning av studien utan får den att framstå som tramsig, irrelevant och oetisk. Egentligen är detta en rätt så intressant studie som kan vara relevant för hur man ser på problematisk konsumtion av porr, däremot är rapporteringen tramsig, irrelevant och oetisk.

Genetiska likheter mellan partners

Ingen tror väl att det är slumpen som avgör vem som blir ens partner? Nej, man vet sedan länge att vi är mer benägna att bilda par med en person med liknande intelligens, etniskt tillhörighet och politisk åskådning. Men man vet också att man är mer benägen att välja en partner som liknar en genetiskt. Fenomenet som innebär att man är mer benägen att välja en partner med liknande egenskaper (fenotyp) eller DNA (genotyp) kallas ”assortative mating”. I en ny studie i PNAS har man uppskattat i vilken utsträckning försökspersonerna liknade sin partner med avseende på utbildning och DNA.

I studien deltog 825 amerikanska gifta par och man undersökte hur ofta personer som var gifta hade samma utbildningsnivå jämfört med en slumpmässig person från denna urvalsgrupp. Man undersökte också genetiska likheter genom att jämföra 1,7 miljoner enbaspolymorfier (SNPs) – gener som ofta varierar mellan individer. För både utbildning och gener såg man att det fanns större likheter mellan par jämfört slumpmässigt utvalda person. Likheterna i utbildningsnivå var ungefär tre gånger större än de genetiska likheterna. Det fanns också ett tydligt överlapp mellan dessa egenskaper och när man kontrollerade de genetiska likheterna för likheterna i utbildningsnivå minskade detta estimat med 42 %. De genetiska likheterna förklarade endast likheterna i utbildningsnivå med 10 %.

Så varför är det egentligen intressant att ta reda på i vilken utsträckning vi genetiskt liknar våra partners? Jo, när man gör statistiska modellen för att exempelvis beräkna genetiska skillnader mellan individer eller populationer antar man ofta att parbildningen sker slumpmässigt. Jag har tidigare skrivit om de antaganden man gör när man beräknar ärftligheten för en egenskap eller en sjukdom och slumpmässig parning är ett av dessa antaganden. Forskarna bakom PNAS-artikeln föreslår att man bör redovisa hur vanligt det är med assortative mating för en egenskap eller sjukdom då man uppskattar dess ärftlighet, vilket många redan gör.

Sammanfattningsvis är det såklart inte slumpen som avgör vilka som blir kära i varandra. Vi utgår från oss själva och blir tillsammans med en person som passar oss med avseende på längd, intelligens, attraktivitet, osv. Detta innebär således att vi oundvikligt kommer att ha genetiska likheter, även om de är små. Resultaten av denna studie är alltså inte direkt förvånande, däremot belyser det att det kan vara problematiskt att man använder statistiska modeller som antar att parbildningen sker slumpmässigt.

 

Själsfränder - Kerstin Ahlgren

Själsfränder – Kerstin Ahlgren

Genetic similarities between spouses

Nobody believes that chance determines who becomes your spouse, right? No, we have known for a long time that we are more likely to pair up with a person of similar intelligence, ethnic origin and political opinion. But we also know that people are more inclined to choose a spouse who resembles them genetically. The phenomenon, which means that they are more inclined to select a spouse with similar phenotypic traits (phenotype) or DNA (genotype) is called assortative mating. A new study in PNAS estimated the extent to which study subjects were similar to their partners with regard to education level and DNA.

The study enrolled 825 American married couples and examined how often people who were married had the same level of education as compared to a random person from the sample. The researchers also examined genetic similarities by comparing 1.7 million single nucleotide polymorphisms (SNPs) – genes that often varies among individuals. For both education level and SNPs, there were more similarities between spouses as compared to randomly selected individuals. The similarities in education level were about three times larger than the genetic similarities. There was also a clear overlap between these characteristics and when controlling genetic similarity for similarities in educational attainment the estimate was reduced with 42%. By contrast, the genetic similarities explained the similarities in education level by 10%.

So why is it interesting to find out to what extent we are genetically similar to our partners? For instance, statistical model that calculate genetic differences between individuals or populations, it is often assumed that mating is random. I have previously written about the assumptions made when calculating the heritability of a trait or a disease and random mating is one of these assumptions. The researchers behind the PNAS article suggest that one should estimate how common it is with assortative mating for a trait or disease when assessing its heredity, as many already do.

In conclusion, it is of course not chance that determines why some people fall in love. We are more likely to choose a mate who fits us with respect to height, intelligence, attractiveness, etc. This means that we will inevitably have genetic similarities, even if they are rather small. The findings of this study is not directly surprising, however, they illustrate that it can be problematic to use statistical models that assume that mating in random.

Hur otrohet påverkar män respektive kvinnor

Redan för 20 år sedan rapporterade studier att män reagerar starkare på sexuell otrohet medan kvinnor upplever känslomässig otrohet som det värsta sveket. Med evolutionspsykologiska förklaringsmodeller tänker man att denna könsskillnad beror på våra biologiska förutsättningar.

Vi kvinnor kan vara säkra att de barn som vi föder och tar hand om är våra biologiska barn. För män är det inte lika självklart och män ”riskerar” därför att ta hand om barn som inte bär deras gener. Men om en kvinna endast har sexuellt umgänge med en man är denne man garanterat fader till de barn som kvinnan föder. Kvinnor å andra sidan behöver inte oroa sig för att av ”misstag” ta hand om barn som inte är biologiskt deras. Det är dock välkänt att barn som har en pappa som är delaktig i att ge omsorg har bättre förutsättningar för att överleva. Inom evolutionspsykologin tänker man sig att sexuell otrohet inte påverkar faderlig investering i gemensamma barn men att känslomässig otrohet där mannen lämnar sin partner för en ny kärlek kan vara förödande för barnens förutsättningar. Man tror att dessa skillnader mellan könen kan förklara varför män och kvinnor reagerar olika starkt på sexuell respektive känslomässig otrohet. Dessa hypoteser har dock kritiserade, bland annat finns det de som tror att könsnormer förklara skillnaden.

I en ny studie som publicerats i Evolutionary Psychology har man replikerat dessa fynd. I denna studie har man även visat att dessa könsskillnader kvarstå när man kontrollerar för en mängd faktorer, bland annat individens syn på könsroller. Men även om det fanns könsskillnader när man jämför medelvärden visade denna studie att en stor andel av kvinnorna tyckte att sexuell otrohet var värre än känslomässig. På samma sätt tyckte många män att känslomässig otrohet var ett större svek.

Evolutionspsykologin anklagas ofta för att vara sexistisk. Jag tror att orsaken till detta är att man ofta väljer att belysa de relativt små beteendemässiga skillnader som finns mellan män och kvinnor istället för att fokusera på hur lika vi är – som till exempel att både män och kvinnor oftast vill att partnern ska vara trogen.

Bild: Man and woman undergoing public exposure for adultery in Japan - J. M. W. Silver

Bild: Man and woman undergoing public exposure for adultery in Japan – J. M. W. Silver

How infidelity affects men and women

Ever since the early 90s, studies have showed that men react more strongly tn sexual infidelity while women experience emotional infidelity as the worst betrayal. Evolutionary psychologists have suggested that this sex difference is due to our biological differences.

Women can be confident that the children we give birth to and take care of are our biological children. For men, it is not as certain and men are more likely to invest care in children who do not carry their genes. But if a woman only has sexual intercourse with one man, this man is guaranteed to be the father of the children the woman gives birth to. Women on the other hand, do not have to worry about ”mistakenly” taking care of non-biological children. However, it is well known that children who have a father who provides care have a greater chance to survive. Within evolutionary psychology, it is believed that sexual infidelity does not affect paternal investment in mutual children but that emotional infidelity increases the risk of the man leaving his partner for someone else, which can negatively affect the children’s wellbeing. It is believed that these gender differences may explain why men and women react differently to sexual and emotional infidelity. However, these hypotheses have been criticized from those who believe that gender norms explain the difference.

A new study published in Evolutionary Psychology has replicated these findings. This study also shows that the gender differences persist after controlling for a variety of factors, including the individual’s gender-role beliefs. But even if there were gender differences when comparing means, this study shows that a large percentage of the women felt that sexual infidelity was worse than emotional. Similarly, many men found that emotional infidelity was the worst betrayal.

Evolutionary psychology is often accused of being sexist. I believe that the reason for this is that it often selectively highlights the relatively small behavioral differences that exist between men and women instead of focusing on how similar we are – for example, that both men and women usually want our partner to be faithful.

Hur faderskap påverkar hjärnan

En mängd studier visar hur faderlig omsorg är positivt för ett barns utveckling, men trots detta har få studier undersökt hur hjärnan påverkas när en man blir pappa. En ny studie i Psychoneuroendocrinology har undersökt hur mäns hormonnivåer påverkas av faderskap och hur förändringarna i hormonnivåer påverkar hjärnans funktion.

I studien jämförde man plasmanivåer av oxytocin och testosteron hos pappor till
barn i åldrarna 1-2 år och män som inte hade barn. Man undersökte också neuronala reaktioner på stimilans i form av bilder på barn samt bilder med sexuellt innehåll. Resultaten visade att pappor hade högre nivåer av oxytocin och lägre nivåer testorsteron. Man kunde också se att pappor reagerade starkare på bilder på barn i hjärnregioner som är viktiga för att bearbeta ansiktsuttryck och de som inte var pappor hade en större aktivitet i delar av belöningssystemet vid visuell sexuell stimulans. Det fanns också ett negativt samband mellan testosteronnivåer och hur starkt man reagerade på bilderna av barn.

Forskarna bakom studien sammanfattar att resultaten tyder på att en minskning av testosteron som följd av att bli pappan kan möjliggöra en ökad empati mot barn. Personligen skulle jag helst sett en studiedesign där man undersökte samma män före och efter faderskap för att jag skulle kunna tro på orsakssamband. Så vi bör nog hålla oss lite skeptiska till dessa resultat.

Förra året skrev jag om en liknande studie i PNAS som undersökte testikelstorlek och testosteronnivåer i relation till pappaegenskaper och neurala reaktioner på bilder av pappornas egna barn. Enligt mig var detta en jätteintressant studie som belyste evolutionära teorier om motsatsförhållanden mellan ”alfahannetypen” och ”pappatypen”. Alla var inte lika entusiastiska som jag och Vetenskapsradion utsåg denna studie till ”veckans kalkon”. Så kan det gå. Undrar om denna studie går samma öde till mötes?

Kalkon
Bild: Nordelch / Wikimedia Commons

How fatherhood affects the brain

A variety of studies show that paternal care is good for a child’s development, yet few studies have examined how the brain is affected when a man becomes a dad. A new study in Psychoneuroendocrinology examined how men’s hormone levels are affected by fatherhood and how the changes in hormone levels affect brain function.

The study compared plasma levels of oxytocin and testosterone in fathers of children aged 1-2 years and men who did not have children. It also examined and neuronal responses to different stimulants; images of children and images of a sexual nature. The results showed that fathers had higher levels of oxytocin and lower levels testosterone. It was also evident that fathers responded more strongly to images of children in brain regions important for processing facial expressions and those who were not fathers had a greater activity in parts of the reward system by visual sexual stimulation. There was also a negative correlation between testosterone levels and how strongly the men reacted to images of children.

The researchers behind the study summarize the results by suggesting that a decrease in testosterone as a result of becoming a father may enable greater empathy towards children. Personally I would have preferred to see a study design that assessed the same men before and after fatherhood because in order to believe in a causal relationship. So we should probably remain a bit skeptical of these results.

Last year I wrote about a similar study in PNAS that examined testicular size and testosterone levels in relation to paternal characeristics and neural responses to images of the fathers’ own children. According to me, this was a very interesting study that highlighted the evolutionary theories of antagonisms between ” alpha males” and ”daddy type”. Not everyone was as enthusiastic as me and Vetenskapsradion appointed this study to ”veckans kalkon” (the worst study of the week). So it goes. I wonder if this study will follow in its footsteps?

Sexuell selektion och skägg

Just nu läser jag en bok av evolutionspsykologen Geoffrey Miller, boken har titeln The Mating Mind. I denna bok presenterar Miller sina teorier om att många komplexa mänskliga beteenden har formats genom sexuell selektion. Miller anser att dessa beteenden ligger bakom kulturella fenomen som konst, musik, sport, drama, komik och politiska ideal. Miller hävdar också att människans höga intellekt inte är en adaptiv egenskap utan att det istället är ett resultat av sexuell selektion. Han går till och med så långt att han jämför människans intellekt med påfågelns stjärt.

Sexuell selektion handlar till skillnad från naturlig selektion inte om att främja de gener som ger upphov till adaptiva egenskaper – egenskaper som ökar individens överlevnadsmöjligheter. Istället främjar sexuell selektion gener som ger upphov till egenskaper som ökar framgången på parningsmarknaden, alltså sånt som individer av det motsatta könet gillar.

Ansiktsbehåring är en egenskap som tros vara resultatet av sexuell selektion. Jag har tidigare skrivit om forskning som visar att både skäggstubb och helskägg anses vara mer attraktivt på män än slätrakat. En ny studie som publicerats i Biology Letters och som idag uppmärksammas i både Aftonbladet och DN visar dock att uppfattningen om att skägg är attraktivt är frekvensberoende vilket innebär att skägg endast anses vara attraktivt om männen med skägg är i minoritet.

Resultaten ger stöd till hypoteser som föreslår att sexuellt selekterade egenskaper är frekvensberoende och om de blir alltför vanliga minskar deras attraktionskraft. Forskarna bakom studien förutspår att detta är början på slutet för skäggtrenden, vilket i och för sig snarare skulle förklaras av att skäggtrenden är någon sorts frekvensberoende mem (=kulturell enhet som sprids på ett evolutionsteoretiskt sätt). Detta verkar således vara en sorgens dag för alla hipsters där ute.

 

1. Eftermiddagsstubb (five-o'clock shadow); 2. Mustasch; 3. Bockskägg; 4. Henriquatre; 5. Polisonger; 6. Kejsar-skägg/Kejserligt skägg (Kaiserlicher Backenbart); 7. Victor Emanuel-skägg (Vittorio Emanuele barba); 8. helskägg (Bild: Roger Zenner / Wikimedia Commons)

1. Eftermiddagsstubb (five-o’clock shadow); 2. Mustasch; 3. Bockskägg; 4. Henriquatre; 5. Polisonger; 6. Kejsar-skägg/Kejserligt skägg (Kaiserlicher Backenbart); 7. Victor Emanuel-skägg (Vittorio Emanuele barba); 8. helskägg (Bild: Roger Zenner / Wikimedia Commons)

Sexual selction and beards

I am currently reading a book by evolutionary psychologist Geoffrey Miller, the book is entitled The Mating Mind. In this book, Miller presents his theories suggesting that many complex human behaviors have been shaped by sexual selection. Miller believes that these behaviors are behind cultural phenomena such as art, music, sports, drama , comedy and political ideals. Miller also claims that the human intellect is not an adaptive trait but instead a result of sexual selection. He even goes as far as comparing the human intellect with a peacock tail.

Sexual selection is unlike natural selection not about promoting genes associated with adaptive characteristics – characteristics that increase an individual’s chances of survival. Instead, sexual selection promotes genes associated with traits that increase mating success, characteristics that are preferred by individuals of the opposite sex.

Facial hair is a characteristic that is believed to be a result of sexual selection. I have previously written about research showing that both stubble and beard are considered more attractive than clean-shaven men. A new study published in Biology Letters shows, however, that the notion that the beard is attractive is frequency dependent, which means that beard is considered to be attractive only when men with beards are a minority .

The results provide support for hypotheses suggesting that sexually selected characteristics are frequency dependent, and if they become too common, their attractiveness is reduced. The researchers behind the study predict that this is the beginning of the end for the beard trend, which would rather be explained by the beard trend being some sort of frequency-dependent meme (= a cultural unit that is spread in an evolutionary manner). So this seem to be a sad day for all hipsters out there.