Sexuell selektion och skägg

Just nu läser jag en bok av evolutionspsykologen Geoffrey Miller, boken har titeln The Mating Mind. I denna bok presenterar Miller sina teorier om att många komplexa mänskliga beteenden har formats genom sexuell selektion. Miller anser att dessa beteenden ligger bakom kulturella fenomen som konst, musik, sport, drama, komik och politiska ideal. Miller hävdar också att människans höga intellekt inte är en adaptiv egenskap utan att det istället är ett resultat av sexuell selektion. Han går till och med så långt att han jämför människans intellekt med påfågelns stjärt.

Sexuell selektion handlar till skillnad från naturlig selektion inte om att främja de gener som ger upphov till adaptiva egenskaper – egenskaper som ökar individens överlevnadsmöjligheter. Istället främjar sexuell selektion gener som ger upphov till egenskaper som ökar framgången på parningsmarknaden, alltså sånt som individer av det motsatta könet gillar.

Ansiktsbehåring är en egenskap som tros vara resultatet av sexuell selektion. Jag har tidigare skrivit om forskning som visar att både skäggstubb och helskägg anses vara mer attraktivt på män än slätrakat. En ny studie som publicerats i Biology Letters och som idag uppmärksammas i både Aftonbladet och DN visar dock att uppfattningen om att skägg är attraktivt är frekvensberoende vilket innebär att skägg endast anses vara attraktivt om männen med skägg är i minoritet.

Resultaten ger stöd till hypoteser som föreslår att sexuellt selekterade egenskaper är frekvensberoende och om de blir alltför vanliga minskar deras attraktionskraft. Forskarna bakom studien förutspår att detta är början på slutet för skäggtrenden, vilket i och för sig snarare skulle förklaras av att skäggtrenden är någon sorts frekvensberoende mem (=kulturell enhet som sprids på ett evolutionsteoretiskt sätt). Detta verkar således vara en sorgens dag för alla hipsters där ute.

 

1. Eftermiddagsstubb (five-o'clock shadow); 2. Mustasch; 3. Bockskägg; 4. Henriquatre; 5. Polisonger; 6. Kejsar-skägg/Kejserligt skägg (Kaiserlicher Backenbart); 7. Victor Emanuel-skägg (Vittorio Emanuele barba); 8. helskägg (Bild: Roger Zenner / Wikimedia Commons)
1. Eftermiddagsstubb (five-o’clock shadow); 2. Mustasch; 3. Bockskägg; 4. Henriquatre; 5. Polisonger; 6. Kejsar-skägg/Kejserligt skägg (Kaiserlicher Backenbart); 7. Victor Emanuel-skägg (Vittorio Emanuele barba); 8. helskägg (Bild: Roger Zenner / Wikimedia Commons)

Sexual selction and beards

I am currently reading a book by evolutionary psychologist Geoffrey Miller, the book is entitled The Mating Mind. In this book, Miller presents his theories suggesting that many complex human behaviors have been shaped by sexual selection. Miller believes that these behaviors are behind cultural phenomena such as art, music, sports, drama , comedy and political ideals. Miller also claims that the human intellect is not an adaptive trait but instead a result of sexual selection. He even goes as far as comparing the human intellect with a peacock tail.

Sexual selection is unlike natural selection not about promoting genes associated with adaptive characteristics – characteristics that increase an individual’s chances of survival. Instead, sexual selection promotes genes associated with traits that increase mating success, characteristics that are preferred by individuals of the opposite sex.

Facial hair is a characteristic that is believed to be a result of sexual selection. I have previously written about research showing that both stubble and beard are considered more attractive than clean-shaven men. A new study published in Biology Letters shows, however, that the notion that the beard is attractive is frequency dependent, which means that beard is considered to be attractive only when men with beards are a minority .

The results provide support for hypotheses suggesting that sexually selected characteristics are frequency dependent, and if they become too common, their attractiveness is reduced. The researchers behind the study predict that this is the beginning of the end for the beard trend, which would rather be explained by the beard trend being some sort of frequency-dependent meme (= a cultural unit that is spread in an evolutionary manner). So this seem to be a sad day for all hipsters out there.

 

2 kommentarer

Kul! Beställde hem den boken för några dagar sedan. Ihop med The nurture assumption av Judith Rich Harris och The essential difference av Simon Baron-Cohen.

Spännande, vi får se när jag kommer mig för att skriva en recention. Då vill jag gärna ha dina synpunkter också.

Lämna ett svar