Kriminella mer samarbetsvilliga än studenter?

I en ny studie har forskare testat det klassiska experimentet inom spelteori: Fångarnas dilemma. Det unika med denna studie är att man för första gången har utfört testet på dömda fångar och jämfört dessa med studenter. Resultatet visar att de dömda fångarna faktiskt var mer benägna att samarbeta än vad studenterna var.

Den klassiska formuleringen av Fångarnas dilemma lyder så här:

Två personer blir arresterade av polisen. De sätts i separata förhörsceller och har ingen möjlighet att kommunicera med varandra. Polisen har dock inte tillräckligt med bevis för att kunna fälla de två för brott, så åklagaren erbjuder var och en av fångarna att vittna mot sin medbrottsling. Så här ser erbjudandet ut:

Om fången vittnar emot sin medbrottsling, blir den som vittnar friad och medbrottslingen får tio års fängelse.

Om ingen av fångarna vittnar mot den andra får var och en av dem sex månaders fängelse för småförseelser som polisen ändå kan bevisa.

Om båda går med på att vittna mot varandra erkänner de brottet, och båda får då fem års fängelse.

Varje fånge måste välja att antingen vittna mot sin medbrottsling (svika medbrottslingen) eller att hålla tyst (samarbeta med medbrottslingen). Ingen av dem får veta hur den andra har valt att göra förrän undersökningen är färdig. Hur bör fångarna agera för att minimera sin egna strafftid?

fangarnas_dilemma

Det scenariot som ger totalt lägst strafftid är om fångarna samarbetar. Men den som samarbetar riskerar att bli sviken av sin “motspelare” och därmed få lång strafftid medan den andre går fri.

I den nya studien är exemplet omformulerat så man spelar inte om strafftid utan om pengar (studenterna) respektive kaffe och cig (fångarna) men upplägget är det samma som i det klassiska exemplet. Spelet utfördes i två omgångar och det var framförallt i den första omgången som man såg att fångarna var mer samarbetsvilliga.

Många har nog en uppfattning att kriminella människor är egoistiska psykopater utan heder men resultaten visar på något annat. Kriminella agerar mer samarbetsvilligt (eller kanske mer godtroget) medan studenter verkar vara mer kompetativa och egoistiska. Visst finns det psykopater bland kriminella men många som hamnat bakom lås och bom kanske bara har varit alltför godtrogna eller oegoistiska? Eller kanske kriminella fostras in i en sorts hederskodex medan studenter fostras till att vara kompetativa?

 

Criminals more cooperative than students?

In a new study, researchers tested the classic experiment in game theory: Prisoner’s Dilemma. The uniqueness of this study is that it is the first time the test is done on condemned prisoners with students as comparison group. The results show that the condemned prisoners were actually more likely to cooperate than the students were.

The classic formulation of the Prisoner’s Dilemma is as follows:

Two people are arrested by the police. They are put in separate interrogation cells and have no possibility to communicate with each other. The police have insufficient evidence to convict them, so the prosecutor offers each of the prisoners to testify against his accomplice. This is the deal:

If the prisoner testifies against his accomplice, the one who testifies is acquitted and his accomplice gets ten years in prison.

If none of the prisoners testify against the others each of them get six months in prison for misdemeanors that the police can prove.

If both agree to testify against each other, both will receive five years in prison.

Each prisoner must choose to either testify against his accomplice (betray) or to remain silent (cooperate). None of them know how the other have done until the investigation is completed. How should the prisoners act to minimize his/her own sentences?

The scenario that gives in total the minimum sentence is when the prisoners cooperate. But anyone who cooperates risks being betrayed by his “opponent” and thus risks a long sentences, while the other goes free.

In the new study, the example is reformulated so the prisoners and students did not play for time in prison but for money (students) or coffee and cigarettes (prisoners), but the arrangement was the same as in the classic example. The game was conducted in two rounds and it was mainly in the first round they found that prisoners were more cooperative.

Many have probably a perception that criminal people are egotistical psychopaths without honor but the results show the opposite. Criminal acts more cooperative (or perhaps more gullible) while students seem to be more competitive and egotistical. Certainly there are psychopaths among criminals but many of those who end up behind bars might just have been too gullible or unselfish? Or maybe criminals grow into a code of honor while students acquire competitive behavior?

Lämna ett svar