Psykopater kan i vissa fall känna empati

Psykopati kännetecknas av bristande empati. Hjärnforskare har tidigare sett att individuell variation i empati beror på hur mycket vissa regioner i hjärnan aktiveras. Dessa regioner är kopplade till självupplevda känslor eller förnimmelser.

I en ny studie som publicerats i tidskriften Brain mätte man hjärnaktivitet på manliga förbrytare genom magnetkamera (fMRI) när de tittade på filmer som beskrev när andra människor utsattes för olika typer av beröring. Resultaten visar att psykopater fick betydligt lägre aktivitet i hjärnregioner kopplade till empati än kontroller men att dessa skillnader minskade om personerna med psykopati uppmanades att försöka känna med skådespelarna i filmen.

Sammanfattningsvis visar denna studie att psykopater inte totalt saknar förmåga att känna empati men att denna förmåga inte är aktiv per automatik. Under särskilda förhållanden kan empatisk förmåga aktiveras hos psykopater och dessa kunskaper kan ha betydelse när det gäller behandling av psykopater.

Professorn inom kriminalpsykologi Robert D. Hare beskriver psykopater som “mänskliga rovdjur som använder charm, manipulation, provokation och våld för att kontrollera andra och tillfredsställa sina egna själviska behov. Med en brist på samvete och medkänsla för andra, tar de kallblodigt vad de vill ha och gör som de själva vill, och bryter mot sociala normer och förväntningar utan den minsta skymt av skuld- eller ångerkänslor”. Förmågan att koppla på empati kan kanske vara förklaringen till att psykopater är så bra på att charma och manipulera.

american-psycho

Dagens låttips: Use Me – Bill Withers

 

Psychopaths can under certain conditions empathize

Psychopathy is characterized by a lack of empathy. Neuroscientists have previously seen that the variability in empathy depends on how much certain regions of the brain are activated. These regions are associated with self-perceived feelings or sensations.

In a new study published in the journal Brain researchers measured brain activity of male offenders by magnetic resonance imaging (fMRI) as they viewed movies describing when other people were exposed to different kinds of touching. The results show that psychopaths had significantly lower activity in brain regions associated with empathy than controls, but these differences decreased when individuals with psychopathy were asked to try to feel with the actors in the movie.

In conclusion, this study shows that psychopaths do not totally lack the ability to empathize, but that this ability is not active automatically. Under certain conditions, the capacity for empathy can be activated in psychopaths and this knowledge can be important when it comes to treating psychopaths.

The professor in forensic psychology Robert D. Hare describes psychopaths as “intraspecies predators who use charm, manipulation, intimidation, sex and violence to control others and to satisfy their own selfish needs. Lacking in conscience and empathy, they take what they want and do as they please, violating social norms and expectations without guilt or remorse”. The ability to switch on empathy might be the explanation for why psychopaths are so charming and manipulative.

 

Lämna ett svar